Pravda bez lásky je nesnášenlivá a odpuzuje. Ale naopak láska bez pravdy je slepá - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VelikonoceBiblické texty Velikonoc Pašije dle Jana - i ke stažení (zpracoval a poskytl P. Jan Randa)

Pašije dle Jana - i ke stažení (zpracoval a poskytl P. Jan Randa)

Pašije (z latiny passiones = utrpení) je biblické vyprávění o velikonočním utrpení Ježíše Krista. Čtou se při bohoslužbách na Květnou neděli a na Velký pátek. Na této stránce naleznete pašije podle Jana, další zpracování pašijí naleznete zde.


Ve wordu je text ke stažení zde

V PDF je text ke stažení zde


PAŠIJE PODLE JANA
(Jan 18,1-19,42)Evangelium

Velký pátek


(pro 4 osoby)Zkratky:
V Vypravěč
J Ježíš
Ž Židé, žoldáci
P Petr, PilátV Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno, a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. * Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. * Ježíš mu odpověděl:

J „Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagoze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k nim mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal.“

V Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál při tom, dal Ježíšovi políček a řekl:

Ž „Tak odpovídáš veleknězi?“

V Ježíš mu odpověděl:

J „Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě biješ?“

V Annáš ho pak poslal svázaného ke Kaifášovi.

Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu:

3

Ž „Nepatříš také ty k jeho učedníkům?“

V On zapíral:

P „Nepatřím.“

V Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr uťal ucho, řekl:

P „Vašeho krále mám ukřižovat?“

V Velekněží odpověděli:

Ž „Nemáme krále, ale jen císaře!“

V Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. *

Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka - hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. *

Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi:

Ž „Nepiš: ‘Židovský král’, ale: ‘On tvrdil: Jsem židovský král’.“

8

V Pilát odpověděl:

P „Co jsem napsal, napsal jsem!“

V Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu; vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora až dolů. * Řekli si tedy:

Ž „Netrhejme ji, ale losujme o ni, komu připadne.“

V Tak se měl splnit výrok Písma:

V Pilát odpověděl:

P „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“

V Ježíš na to řekl:

J „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“

V Pilát se ho zeptal:

P „Ty jsi tedy přece král?“

V Ježíš odpověděl:

J „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

V Pilát mu řekl:

5

P „Co je to pravda?“

V Po těch slovech vyšel zase ven k židům a řekl jim:

P „Já na něm neshledávám žádnou vinu. * Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?“

V Oni znovu začali křičet:

Ž „Toho ne, ale Barabáše!“

V Ten Barabáš byl zločinec. *

Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali:

Ž „Buď zdráv, židovský králi!“

V - a bili ho. * Pilát vyšel znovu ven a řekl židům:

P „Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že já na něm neshledávám žádnou vinu.“

V Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti.

Pilát jim řekl:

P „Hle, člověk!“

V Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet:

Ž „Ukřižuj, ukřižuj ho!“

6

V Pilát na to řekl:

P „Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.“

V Židé mu odpověděli:

Ž „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe Božího Syna.“

V Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše:

P „Odkud jsi?“

V Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. * Pilát mu řekl:

P „Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit, a že mám moc dát tě ukřižovat?“

V Ježíš odpověděl:

J „Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě.“

V Pilát se proto snažil ho propustit. Ale židé křičeli:

Ž „Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři!“

V Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba - hebrejsky Gabbatha. Byl den příprav na Velikonoce, kolem poledne. * Pilát řekl židům:

7

P „Hle váš král!“

V Ale oni se pustili do křiku:

Ž „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!

V Pilát jim namítl:

Ž „Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?“

V Petr to však znovu zapřel. Vtom právě kohout zakokrhal. * Od Kaifáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. * Pilát k nim tedy vyšel ven a zeptal se:

P „Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku?“

V Odpověděli mu:

Ž „Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“

V Pilát jim řekl:

P „Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona!“

V Židé mu odpověděli:

Ž „My nemáme právo nikoho popravovat.“

4

V Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. * Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho:

P „Ty jsi židovský král?“

V Ježíš odpověděl:

J „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“

P ‘Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali.’

V Právě tak to vojáci udělali. *

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky - Marie Kleofášova a Marie Magdalská. * Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce:

J „Ženo, to je tvůj syn.“

V Potom řekl učedníkovi:

J „To je tvá matka.“

V A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. * Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě:

9

J „Žízním.“

V Tak se mělo splnit Písmo. * Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl:

J „Dokonáno je.“

V Pak sklonil hlavu a skonal.

Chvíle tiché modlitby vkleče.

J „Už jsem vám přece řekl, že JSEM TO JÁ.

Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít.“

V To proto, aby se splnilo jeho slovo: „Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho.“ *

Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. * Ježíš však Petrovi řekl:

J „Zastrč meč do pochvy!

Což nemám pít kalich, který mi podal Otec?“

2

V Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Annášovi. Annáš totiž byl tchán Kaifáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který dal židům radu:

Ž „Je lepší, když jeden člověk umře za lid.“

V Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora; Petr však zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. *

Vrátná se Petra zeptala:

Ž „Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka?“

V On odpověděl:

P „Nepatřím“

V Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana.

Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. *

Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vstoupil tedy a zeptal se jich:

J „Koho hledáte?“

V Odpověděli mu:

Ž „Ježíše Nazaretského.“

V Řekl jim:

J „Já jsem to.“

1

V Stál s nimi také zrádce Jidáš. *

Sotva jim tedy Ježíš řekl „Já jsem to,“ couvli a padli na zem. * Znovu se jich zeptal:

J „Koho hledáte?“

V Odpověděli mu:

Ž „Ježíše Nazaretského.“

V Ježíš odpověděl:

V Protože byl den příprav takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu - tu sobotu totiž byl velký svátek - požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřeráželi, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. * To se stalo, aby se splnil výrok Písma:

P ‘Ani kost mu nebude zlomena.’

V A na jiném místě v Písmu se říká:

Ž ‘Budou hledět na toho, kterého probodli.’

10

V Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém - ten, který k němu přišel jednou v noci - a měl s sebou směs myrhy a aloe, asi sto liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhů plátna, jak mají židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko…

 Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Velikonoce
 - samostatná velikonoční stránka 
Velikonoce (jen) na webu pastorace.cz zde

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sof 2,3; 3,12-13; Žalm 146 ; 1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu jsou startem Kristova učení. Po celé evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli. Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání hříchů tak, abychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko. Tak to dnes udělejme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK
(18. 1. 2023) Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury? Přihlašte se do 19. února 2023.