Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VelikonoceBiblické texty Velikonoc Pašije podle Marka

Pašije podle Marka

Mk 14, 1 - 15, 47

Osoby: V - Vypravěč Vk - Velekněz
J - Ježíš Sl - Služka
Pe - Petr Se - Setník
Ji - Jidáš D - dav, učedníci,vojáci, zákoníci
Pi - Pilát


*** Kratší verze začíná na straně 5. ***

UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PODLE MARKA
V: Bylo dva dny před velikonocemi a svátky nekvašeného chleba. Velekněží a učitelé zákona hledali příležitost, jak by se lstí zmocnili Ježíše a jak by ho připravili o život, říkali totiž :
D: "Jenom ne o svátcích, aby nedošlo ke vzbouření lidu."
V: Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu, rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli a mezi sebou si říkali :
D: "Nač došlo k takovému plýtvání tím olejem ? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc, než tři sta denárů a dát je chudým."
V: A zlobili se na ni. Ježíš však řekl:
J : "Nechte ji ! Proč jste na ni zlí ? Dobrý skutek na mně vykonala. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní kdykoli chcete, mne však vždycky nemáte. Udělala, co mohla : už napřed pomazala moje tělo k pohřbu. Amen, pravím vám : všude na celém světě, kde bude hlásáno evangelium, bude se na její památku vypravovat také o tom, co vykonala."
V: Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Jak to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Hledal tedy vhodnou příležitost, jak by ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše :
D: "Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři ?"
V: Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim :
J:

* 1 *

sv. MAREK
J: "Jděte do města, a tam vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři : Mistr vzkazuje : Kde je pro mě večeřadlo, ve kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka ? On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři."
V: Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš s Dvanácti. Když byli u stolu a jedli, řekl :
J: "Amen, pravím vám : Jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí."
V: Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes druhého :
D: " Jsem to snad já ?"
V: Odpověděl jim :
J: "Jeden z Dvanácti, který si se mnou namáčí v téže míse. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil."
V: Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy :
J: "Vezměte. To je mé tělo."
V: Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim :
J: "To je má krev smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám : už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království."
V: Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl :
J: " Všichni se pohoršíte, neboť je psáno : Budu bít pastýřem a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje."
V: Petr mu na to řekl :
Pe: "I kdyby se všichni pohoršili, já ne !"
V: Ježíš mu odpověděl :
J:
* 2 *

sv. MAREK

J: "Amen, pravím ti, že ty dnes této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš."
V: Ale on ještě rozhodněji tvrdil :
Pe: "I kdybych měl jít s tebou na smrt, nezapřu tě !"
V: Stejně tak mluvili všichni. Přišli k venkovskému dvorci, zvanému Getsemany, Ježíš řekl učedníkům :
J: " Poseďte tady, až se pomodlím."
V: A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. A pak se ho zmocnila hrůza a úzkost. Řekl jim :
J: " Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte !"
V: Trochu poodešel, padnul na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to možné, minula ta hodina. Řekl :
J: " Abba, Otče, tobě je všechno možné, odejmi ode mě tento kalich ! Avšak ne, co já chci, ale co ty chceš."
V: Potom se vrátil a našel je, jak spí. Řekl Petrovi :
J: " Šimone, spíš ? To jsi nemohl ani jednu hodinu bdít ? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé."
V: A zas odešel a modlil se stejnými slovy. Znovu se vrátil a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči, takže nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim :
J: "Jen spěte a odpočívejte dál ! - Už dost ! Přišla ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme ! Hle, je tady můj zrádce."
V: Když ještě mluvil, tu se objevil Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním celý houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží, učitelé Zákona a starší. Jeho zrádce s nimi smluvil znamení:
Ji: " Koho políbím, ten to je, toho se chopte a obezřetně ho odveďte !"
V: A když Jidáš přišel, hned přistoupil k Ježíšovi a řekl :
Ji: " Mistře !"
V:

* 3 *

sv. MAREK
V: A políbil ho. Oni pak vztáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. Jeden z okolo stojících však vytasil meč, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu ucho. Ježíš jim řekl :
J: " Jako na zločince jste vytáhli s meči a kyji, abyste mě zatkli. Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mě. Ale musely se splnit výroky Písma."
V: Tu ho všichni opustili a utekli. Jeden jinoch šel za ním, měl pouze lněné plátno, přehozené přes holé tělo. I toho se chtěli zmocnit, ale on jim nechal plátno v rukou a utekl nahý. Ježíše odvedli k veleknězi. Tam se shromáždili velekněží, starší a učitelé zákona. Petr šel z povzdálí za ním, až dovnitř do veleknězova dvora, sedl si mezi služebníky k ohni a ohříval se. Velekněží a celá velerada hledali nějaké svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenacházeli. Mnozí sice proti němu lživě vypovídali, ale jejich výpovědi nebyly shodné. Někteří pak vystoupili a lživě proti němu vypovídali:
D: " My jsme ho slyšeli, jak říkal : Já zbořím tento chrám, udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, rukama neudělaný. "
V: Ale ani v této věci nebylo jejich svědectví shodné. Tu povstal velekněz, postavil se doprostřed a zeptal se Ježíše:
Vk: " Nic neodpovídáš na to, co tito lidé proti tobě vypovídají ?!"
V: On však mlčel a vůbec nic neodpověděl. Velekněz se ho znovu zeptal :
Vk: " Ty jsi Mesiáš, syn Požehnaného ?"
V: Ježíš odpověděl :
J: " Já jsem. A uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích."
V: Tu roztrhl velekněz své roucho a prohlásil :
Vk: " Nač ještě potřebujeme svědky ? Právě jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte ?"
V: Oni všichni prohlásili, že je hoden smrti. Někteří na něho začali plivat, zahalovali mu tvář, tloukli ho pěstmi a říkali mu :
D: "Ukaž, že jsi prorok !"
V:

* 4 *

sv. MAREK
V: Také služebníci se do něho pustili a bili ho. Petr byl dole na dvoře a přišla tam jedna z veleknězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla :
Sl: " Ty jsi také byl s tím nazaretským Ježíšem !"
V: Ale on zapřel :
Pe: " Nevím, ani nerozumím, co povídáš."
V: Pak šel ven k prostranství brány. A kohout zakokrhal. ta služka tam Petra uviděla a hned zase začala říkat lidem, kteří tam stáli :
Sl: " To je jeden z nich."
V: Ale on opět zapíral. Za chvilku zase řekli Petrovi ti, kteří tam stáli :
D: " Opravdu, patříš k nim, vždyť jsi přece Galilejec !"
V: On se však začal zaklínat a zapřísahat :
Pe: "Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. "
V: A hned zakokrhal kohout podruhé. Tu si Petr vzpomněl, jak mu Ježíš řekl : Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A propukl v pláč.


__________________ začátek kratší verze __/15, 1 - 39 /_________

V: Hned z rána velekněží se staršími a učiteli Zákona, to je celá velerada, vynesli rozhodnutí, dali Ježíše v poutech odvést a vydali ho Pilátovi. Pilát se ho tázal :
Pi: "Ty jsi židovský král ?"
V: On mu odpověděl :
J: " Ano, já jsem !"
V: Velekněží proti němu přednesli mnoho žalob. Pilát se ho znovu zeptal :
Pi: " Nic neodpovídáš ? Hleď, co všechno na tebe žalují !"
V: Ježíš však už vůbec nic neodpověděl, až se Pilát divil. O svátcích jim vladař propouštíval vězně, o kterého požádali. Právě byl ve vězení jistý Barabáš, ještě s jinými vzbouřenci, protože se při vzpouře dopustili vraždy. Lid přišel nahoru a začal Piláta prosit o to, co pro ně vždycky dělával. Pilát jim na to řekl :
Pi:

* 5 *
sv. MAREK
Pi: " Chcete, abych vám propustil židovského krále ?"
V: Věděl totiž, že ho velekněží vydali z nenávisti. Velekněží však poštvali lid, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal :
Pi: " Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král ?"
V: Oni začali křičet :
D: " Ukřižuj ho !"
V: Pilát jim namítl :
Pi: " Ale co udělal špatného ?"
V: Oni však křičeli ještě víc :
D: "Ukřižuj ho !
V: Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli mu trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat :
D: "Buď zdráv židovský králi !"
V: Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem, byl to otec Alexandra a Rufa, přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říká Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty : losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: " Židovský král." Zároveň s ním ukřižovali další dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Tak se splnil výrok Písma : "Byl počítán mezi zločince." Ti, kdo přicházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali :
D: " Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe a sestup z kříže !"
V:

* 6 *
sv. MAREK
V: Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali :
D: "Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král ! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!"
V: Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala po celém kraji tma až do tří odpoledne, ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem :
J: " Eloi, Eloi, lema sabachthani ?"
V: To je v překladu : Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli :
D: "Hleďte, volá Eliáše !"
V: Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít, říkal při tom :
Se: " Počkejte, chceme vidět, zda-li ho přijde Eliáš sejmout."
V: Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled.
Chvíle tiché modlitby v kleče.
V: Tu se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil :
Se: " Tento člověk byl opravdu Syn Boží !"
____________________ konec kratší verze ____________________

V: Z povzdálí přihlížely také některé ženy, mezi nimi Marie Magdalská, Marie, matka Jakuba Mladšího i Josefa, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu už tehdy, když působil v Galileji - i mnoho jiných, které spolu s ním přišly do Jeruzaléma. Mezitím už nastal večer. Protože byl den příprav před sobotním svátkem, přišel vážený člen velerady Josef z Arimatie, který sám také očekával Boží království, a odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by už zemřel. Dal si proto zavolat setníka a ptal se ho, zda-li je už mrtvý. Když mu to setník potvrdil, daroval Josefovi mrtvé tělo. Ten koupil lněné plátno, sňal tělo, zavinul ho do plátna a uložil do hrobky, která byla vytesána ve skále a před vchod do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie, matka Josefova, se dívali, kam byl Ježíš položen.


Čtení z dnešního dne: Úterý 16. 7. 2024, Úterý 15. týdne v mezidobí

Iz 7,1-9;

Komentář k Mt 11,20-24: Naší sebejistotou může otřást vědomí, že mnozí, kterým bylo zvěstováno méně, mají víru a lásku větší než my. Kéž je to zdrojem pokory!

Zdroj: Nedělní liturgie

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…