Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Navigace: Tematické texty T Tři královéDelší texty Požehnání koledníkům / Tříkrálová sbírka 2003

Požehnání koledníkům / Tříkrálová sbírka 2003

Vydáno jako příloha ACRG 12/2002Tento obřad se koná v okruhu slavností Zjevení Páně. Může být ve mši svaté nebo také mimo ni, ve spojení s bohoslužbou slova.Úvod
Po vhodném zpěvu a znamení kříže kněz (nebo jáhen, pokud se obřad koná mimo mši svatou) pozdraví přítomné koledníky:

Milost Ježíše Krista, ve kterém se zjevila lidem Boží sláva, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.

Milí koledníci, přišli jste požádat o požehnání pro svůj krásný úkol: roznést dnešním lidem radostnou zvěst, že Bůh je s námi, a zároveň prosit o příspěvek pro charitní dílo lásky k chudým a trpícím. Pán Ježíš, Boží Syn, přišel z lásky k nám na naši Zemi, aby nás usmířil se svým Otcem a otevřel nám cestu do nebe. Mnoho lidí, prostých i vznešených, se z jeho narození radovalo, ale někteří se ho už tehdy chtěli zbavit. Poslechněme si, co nám o tom říká Boží slovo.Bohoslužba slova


Čtení - Tit 3,4-7 „Ze svého milosrdenství nás spasil“
Čtení z listu apoštola Pavla Titovi.
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí – dostali jako dědictví vytoužený věčný život.
Slyšeli jsme slovo Boží. Odp. Bohu díky.Žalm 98 (97),1.2-3ab.3c-4.5-6. Odp. srov. 2
Odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. Odp.
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu všechny země, radujte se, plesejte a hrejte! Odp.
Hrejte Hospodinu na citeru, na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů, jásejte před králem Hospodinem! Odp.Evangelium - Mt 2,1-12 „Přišli jsme od východu poklonit se králi“
Kněz (jáhen): Pán s vámi.
Odp.: I s tebou.
Kněz (jáhen): Slova svatého evangelia podle Matouše.
Odp.: Sláva tobě, Pane.
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za časů krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovsky král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka:
´A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší
mezi judskými předními městy,
protože z tebe vyjde vládce,
který bude panovat mému izraelskému lidu.´“
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“
Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marii, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země už jinou cestou.
Slyšeli jsme slovo Boží. Odp: Chvála tobě, Kriste.
Krátká homilie koledníky povzbudí pro jejich poslání rozdávat radost z Boha, který nám zvláště o Vánocích mimořádně ukazuje svou blízkost.OBŘAD ŽEHNÁNÍ

Milí koledníci! Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslích chudé a bezmocné dítě, ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Tak jako tito mudrci chcete také vy lidem přinést radostnou zvěst, že Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí.

Po chvíli ticha říká:
Bože, ty jsi Otec našeho Pána Ježíše Krista a také každého z nás.
Pohlédni milostivě na tyto koledníky, kteří si připomínají klanění mudrců
narozenému Kristu, a prosí tě, abys jim  požehnal.
Touto křídou budou označovat lidské příbytky znamením kříže
(a rozdáváním kadidla chtějí lidem připomenout modlitbu, která má jako
vonný dým vystupovat před tvou tvář).
Žehnej všem, které tito koledníci navštíví, a uděl jim svůj pokoj.
Kéž nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří Kristu, který nás svým
křížem vykoupil.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen.
Křída (a kadidlo) se pokropí svěcenou vodou. Pak následují přímluvy.Přímluvy:
Bratři a sestry! Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby všechny lidi vykoupil a přivedl nazpět k Otci. Tuto radostnou zvěst máme hlásat všem lidem. Prosme dnes zvláště za naše koledníky, aby věrně konali tento krásný a potřebný úkol, který jim církev svěřuje.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
1. Kriste, ty jsi Král všech národů, dej světu mír a svůj pokoj každému člověku, který ho hledá.
2. Ty nám říkáš: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejposlednějších, udělali jste mně.“ Pomoz nám dívat se i na ty, kteří se nám nelíbí, jako na tebe samotného.
3. Pomoz koledníkům nezlobit se na lidi, kteří je nepřijmou nebo jim nic nedají.
4. Odměň všechny, kteří dají svůj dar z lásky, a dej jim zažít svou radost.
5. Posiluj nás, ať o tvé lásce zvláště dnes vydáváme svědectví a staneme se světlem pro ty, s nimiž se setkáme.
Všemohoucí Bože, vyslyš tyto naše prosby a dej nám k tomuto svědectví svou milost. Skrze Krista, našeho Pána. Odp.: Amen.Závěrečné požehnání
Pán s vámi.
Odp.: I s tebou.
Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
• Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla:
ať vás upevní ve víře, naději a lásce
a ať vaše koledování provází svým požehnáním.
Odp.: Amen.
• Kristus se zjevil světu jako světlo, svítící v temnotách:
ať je světlem na vaší cestě k lidem,
abyste jim o Kristu vydávali svědectví.
Odp.: Amen.
• Kristus je světlem světa,
jak to poznali také mudrci od východu:
ať také vás dovede do světla věčné radosti.
Odp.: Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn  i Duch Svatý.
Odp.: Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Odp.: Bohu díky. Obřad se může zakončit vhodným zpěvem.


Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…