Navigace: Tematické texty P Postní dobaDelší texty Promluva na začátek postní doby (o hříchu a marnotratném synu)

Promluva na začátek postní doby (o hříchu a marnotratném synu)

Podklady, body k promluvě...

 

Evangelium – Lk 15,1-3.11-32

Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit.

Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“

 

 • Sestry a bratři,
  • na začátku postní doby slyšíme Ježíšův příběh, který vypráví o tom, co znamená hřích a co znamená pokání a smíření.
 • Přestože všichni ten příběh známe,
  • rád bych ho nyní spolu s vámi krok za krokem prošel,
  • protože pro nás může být návodem, jak prožít začínající kající období.

 

 

 • V Izraelské zemědělské společnosti, nebylo možné, aby člověk spravoval svůj majetek sám, všichni byli zcela závislí na svých rodinách.
  • Pro nás už to není zcela zřejmé, ale ve chvíli, kdy mladší syn přišel za svým tátou, že si vezme svou část majetku,
   • vyloučil sám sebe z rodiny, bez které tehdy nebylo možné žít.
 • Tato úvodní část Ježíšova příběhu popisuje, co to je hřích.
  • Hřích znamená odříznutí se od zdroje života.
  • oddělení se od druhých lidí i od Boha,
  • Není nic jako tajný nebo soukromý hřích, který by se týkal jen nás samotných.
  • Každý hřích zasahuje naši osobu také v naší vztahovosti a tedy také ty druhé a nakonec vždycky vyjde najevo.

 

 • Další část podobenství popisuje, jaké má hřích důsledky.
  • Slyšeli, jsme, že v zemi, kde mladší syn pobýval, nastala ekonomická krize
   • Za normálních okolností by v takových těžkostech pomohla rodina.
   • Jenže mladší syn se rodiny vzdal.
   • Tohle dělá hřích: zbavuje člověka opor, s nimiž by jinak bylo možné život zvládat.
  • Pasení vepřů, které se v příběhu popisuje, to nebyla jen nejnižší práce, ale byla to práce s kulticky nečistými zvířaty,
   • to znamená práce prokletá,
   • nečistý a prokletý člověk byl ze společnosti vyloučen ještě více.  
  • Tohle dělá hřích: postupně prohlubuje své zničující působení.
  • A když se v podobenství říká, že tento muž málem zemřel hlady, protože mu nikdo nedal ani lusky, které žrali vepři,
  • je to narážka na Izraelské společenské pravidlo zachycené v knize Sirachovec:
   • Dej zbožnému, ale neujímej se hříšníka. Dobrodiní prokazuj pokornému, ale nedávej bezbožníku.
 • Celý ten barvitý příběh chce říct jediné: důsledkem hříchu je jak sociální, tak tělesná smrt.
 • Máme tady farnosti jednoho člověka, který 35 let kouřil.
  • A pak nastaly nějaké zdravotní potíže, ty se prohloubily, a lékař mu řekl: vy jste typickej příklad, jak se ucpávaj tepny, kuřte dál a my vám uřízneme nohu.
  • Mám dovoleno tohle prozradit.
  • Co byste tomuto člověku poradili? Aby kouřil dále, nebo aby přestal?
  • Ježíš přesně chce svým podobenstvím poradit nám: hřích je něco, co tě zničí, hřích přináší smrt.  

 

 • Schválně se potom stejné schéma opakuje i u staršího syna.
  • Aby Ježíšovi posluchači pochopili, že se to týká všech, že není nikdo, v kom by hřích nedusil život, neničil jeho vazbu na Boha a nezraňoval jeho vztahy s druhými.
 • A nyní začíná proces obrácení a pokání.
 • Slyšeli jsme, že mladší syn šel do sebe a rozpomenul se na to jak chodil život v domě jeho otce.
  • Tohle je první krok obrácení: Podívat se do svého nitra.
  • Podívat se na to, co jsem udělal, o co jsem přišel, ale také na dobrý začátek.  
 • Slyšeli jsme také, že syn říká vstanu a půjdu – a pak opravdu vstane a jde.
  • Tohle je druhý krok obrácení: Udělat něco vnějšího.  

 

 • Ježíšovo podobenství nás učí, že obrácení a pokání musí mít dvě složky, vnitřní a vnější stránku.
  • Zdá se mi, že tohle si můžeme vzít jako návod, jak prožít tuto postní dobu.
  • Na popeleční středu slyšíme slova kněze, pamatuj, že jsi prach, čiň pokání.
  • To je pozvání, abychom si během si během následujících čtyřiceti dnů dopřáli čas, v němž se budeme moci podívat do svého nitra: kým jsme.
  • Bude to pozvání, abychom během šesti týdnů v klidu a moudře prozkoumali, kde nás hřích přiškrcuje,
   • abychom pochopili, proč se nám nedaří právě určité konkrétní věci a jak z toho ven.
   • Když jsme promýšleli letošní duchovní obnovu, schválně jsme dali na každý pondělí večer dostatek ticha, právě k tomuto vnitřnímu pohledu.  
   • Pohled potřebuje čas – klid. Nespěchat. 40 dní.
  • Na popeleční středu je nám také na hlavu nasypán popel.
  • Kdybychom to dělali pořádně, nasypali bychom si na hlavu smetí, protože popel v Ježíšově době, to byly zbytky nečistot a odpadu, který se pálil v ohni.
  • Když jsme na popeleční středu zohaveni, jsme pozvání, abychom nezůstali jen u vnějšího poznávání svého hříchu,
  • ale abychom udělali také něco vnějšího, aby 40 dní naší cesty k Bohu Otci dostalo hmatatelnou podobu.
  • Co bude to vnější – jak se říká, postní předsevzetí ­- to si musí každý určit sám. Ale postní doba je tady právě k tomu, abychom něco vnějšího udělali, co naznačí naši cestu k Bohu Otci.

 

 • Podívejme se ještě krátce na závěr Ježíšova příběhu, říká nám, co nás čeká o Velikonocích.
 • Starý orientální otec v Ježíšově době by za normálních okolností seděl a čekal, až se syn vrátí a políbí mu nohy.
  • Lidé, kteří poslouchali, že otec vyběhl z domu synovi vstříc, museli být šokováni – možná dokonce pohoršeni – protože moc dobře věděli, že takhle otec nejedná.
  • Museli být šokováni o to více, protože syn byl kvůli své prokleté práci s vepři nečistý, otec se ho správně nesměl dotknout.  
  • Tohle prožijeme o Velikonocích: Že Bůh je pokorný a běží nám vstříc, Bůh nás ohavné hříchem objímá a líbá.  
 • V Ježíšově době chodili bosi jen otroci a hříšníci.
  • Když navrátilec dostal od otce obuv, nejlepší oblečení a prsten, znamená to, že dostal důstojnost a práva syna.  
  • Byl pozván ke stolu, protože hodovat s někým znamenalo: patříme k sobě.
 • Tohle nás čeká o svátcích na které se chystáme:
  • Uskutečnění naší důstojnosti Božích dětí a hostina Beránkova, velikonoční hostina s Bohem protože my a Bůh patříme k sobě.
 • Když onen náš farník slyšel: buď přestanete kouřit, nebo vám uřízneme nohu.
  • Vybral si. A přestal kouřit. Přiznám se, že ho obdivuju – jakou vnitřní sílu v sobě dovedl najít.
 • Také bohoslužba na začátku postní doby nám má dát sílu.
  • Abychom se rozhodli prožít hezkým způsobem postní dobu,
  • Abychom dali čas na pohlédnutí do svého nitra,
  • Abychom si vybrali nějakou konkrétní podobu prožití postní doby
 • A pak za 40 dní zažijeme
  • Velikonoční setkání s milujícím Bohem, který nám běží vstříc.  

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…