Navigace: Tematické texty R RadostBiblické texty Různé

Různé

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou. S radostí (s veselím) budete vážit (čerpat) vodu z pramenů spásy...
(Iz 12,2-3)

+

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. NETRAPTE SE! RADOST Z HOSPODINA BUDE VAŠÍ ZÁŠTITOU." /silou/
(Neh 8,10)

+

MÉMU SRDCI DÁVÁŠ VĚTŠÍ RADOST, NEŽ MÍVAJÍ ONI Z HOJNÝCH ŽNÍ A VINOBRANÍ.
(Žl 4,8)

+

Stezku života mi dáváš poznat;
vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho.
(Žl 16,11)

+

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. (EKB)
Raduji se z tvých výroků, jako ten, kdo nalezl velkou kořist (BOGNER)
(Žl 119,162)

+

Hospodinova ustanovení jsou přímá,
jsou pro radost v srdci.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
dává očím světlo.
(Žl 19,9)

+

Učinils ho navždy požehnáním,
oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.
(Žl 21,7)

+

Můj nářek jsi změnil v taneční rej,
vysvlékls mě z žíněného roucha,
opásal jsi mě radostí,
(Žl 30,12-13=Ekumenický překlad)

Můj nářek jsi obrátil v tanec,
Hospodine, můj Bože,
chci tě chválit navěky.
(Žl 30,12-13=Bognerův překlad)

+

přistoupím k božímu oltáři,
k Bohu, zdroji své jásavé radosti,
a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu,
Bože, můj Bože!
(Žl 43,4= Ekumenický překlad)
přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
(=Bognerův překlad)

+

Vlej do duše svého služebníka radost,
k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,
(Žl 86,4)

+

Hospodine, svými skutky působíš mi radost,
plesám nad činy tvých rukou:
(Žl 92,5)

+

Dáváš víno pro radost lidskému srdci,
až se tvář leskne víc než olej;
chléb dodá lidskému srdci síly.
Kéž mu je příjemné moje přemítání!
Hospodin je moje radost.
(Žl 104,15.34)

+

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!
(Žl 97,12)

+

Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
(Př 12,20.25)

+

O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se zaradovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. Bůh dal člověku, který je mu milý, moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.
(Kaz 2,2.10.26)

+

Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
(Iz 9,2)

+

Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!
(Iz 40,9)

+

Já první zvěstuji Sijónu: »Hle, už tu jsou!« a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst.
(Iz 41,27)

+

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
(Iz 61,1)

+

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
(Jer 15,16)

+

Toto praví Hospodin: "Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.« Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.
(Jer 31,7.13)

+

Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby. Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen.
(Nahum 2,1)

+

Ale oni chválili Hospodina, že oslavil své Místo, a chrám, před chvílí ještě plný strachu a hrůzy, se naplnil radostí a veselím, když se zjevil Hospodin zástupů.
(2 Mak 3,30)

+

Když se přiblížil jeho konec, řekl toto: "Je radostné skonat lidskou rukou, když máme v Bohu jistou naději, že jím budeme znovu vzkříšeni.
(2 Mak 7,14)

+

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
(Mt 2,10)

+

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
(Mt 5,12)

+

U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
(Mt 13,20.44)

+

Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
(Mt 28,8)

+

Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.
Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
(Lk 1,14.19.44)

+

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
(Lk 2,10)

+

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.
(Lk 3,18)

+

'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
(Lk 4,18)

+

Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království;
(Lk 8,1)

+

Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."
(Lk 10,20)

+

Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
(Lk 15,5)

+

Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
(Lk 24,41)

+

Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.
(Jan 3,29)

+

(Já jsem pravý vinný kmen... Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce... Proste oč chcete a stane se vám... Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás... Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce...)
TO JSEM VÁM POVĚDĚL, ABY MOJE RADOST BYLA VE VÁS A VAŠE RADOST ABY BYLA PLNÁ."
(Jan 15,1-11)

+

Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. PROSTE A DOSTANETE, ABY VAŠE RADOST BYLA PLNÁ.
(Jan 16,20-24)

+

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.'
(Sk 2,28)

+

Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
(Sk 3,8)

+

My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám ...a vzkřísil Ježíše...
(Sk 13,32-33)

+

Učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
(Sk 13,52)

+

(Bůh) avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí."
(Sk 14,17)

+

Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
(Řím 7,22)

+

Z NADĚJE SE RADUJTE, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
(Řím 12,12.15)

+

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NENÍ V TOM, CO JÍTE A PIJETE, NÝBRŽ Ve spravedlnosti, pokoji a RADOSTI Z DUCHA SVATÉHO.
(Řím 14,17)

+

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
(Řím 15,13)

+

Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víře přece stojíte!
(2 Kor 1,24)

+

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.
(2 Kor 9,7)

+

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
(2 Kor 13,11)

+

OVOCE BOŽÍHO DUCHA JE láska, RADOST, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
(Gal 5,22)

+

A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
(Flp 3,1)

+

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
(Flp 4,4)

+

Stále se radujte,
(1 Tes 5,16)

+

Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.
(Žid 10,34)

+

s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
(Žid 12,2)

+

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
(Jak 1,2)

+

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
(1 Petr 1,6)

+

radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
(1 Petr 4,13)

+

To píšeme, aby naše radost byla úplná.
(1 Jan 1,4)


Témata: Radost

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Dt 4,32-34.39-40 ; Žalm 33; Řím 8,14-17
Mt 28,16-20

Pojem Nejsvětější Trojice nastiňuje více míst Nového zákona, jako např. závěr dnešního evangelia. Zvláště v Janově evangeliu vidíme, že pojem Trojice odvozujeme z popisovaných vazeb mezi Otcem, Synem a Duchem. Z toho plyne, že základní vlastnost Boha je vztah. Bůh žije z nekonečně milujícího vztahu mezi Bohem Otcem a Bohem Synem, resp. jejich společného sdílení Ducha svatého. Bůh Otec nikdy nepřestal naprosto milovat Syna a také Syn nikdy nepřestal milovat Otce. Je třeba se vzdát pokřivených teorií, kde Ježíš smiřuje člověka s Otcem tím, že si na něm Bůh Otec vylije hněv za hříšné lidstvo. Opak je pravdou. Otec miluje Syna tak, že by pro něj udělal cokoli, a podobě i Syn. A právě Bůh Syn se pro lásku k Otci stává člověkem. A Bůh Otec s nesmírnou bolestí připustil, že milovaný Syn se vydal na cestu záchrany člověka za cenu sebeobětování. Tato bolest Otce je jeho oběť, dar člověku. Ale právě pro vzájemnou lásku Otce a Syna žádná smrt nemůže přerušit vztah proudící mezi osobami Trojice. A do tohoto místa žáru lásky je nyní pozván každý člověk, který přijal Krista.

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…