Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Navigace: Tematické texty R RadostBiblické texty Různé

Různé

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou. S radostí (s veselím) budete vážit (čerpat) vodu z pramenů spásy...
(Iz 12,2-3)

+

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. NETRAPTE SE! RADOST Z HOSPODINA BUDE VAŠÍ ZÁŠTITOU." /silou/
(Neh 8,10)

+

MÉMU SRDCI DÁVÁŠ VĚTŠÍ RADOST, NEŽ MÍVAJÍ ONI Z HOJNÝCH ŽNÍ A VINOBRANÍ.
(Žl 4,8)

+

Stezku života mi dáváš poznat;
vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je neskonalé blaho.
(Žl 16,11)

+

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. (EKB)
Raduji se z tvých výroků, jako ten, kdo nalezl velkou kořist (BOGNER)
(Žl 119,162)

+

Hospodinova ustanovení jsou přímá,
jsou pro radost v srdci.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
dává očím světlo.
(Žl 19,9)

+

Učinils ho navždy požehnáním,
oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.
(Žl 21,7)

+

Můj nářek jsi změnil v taneční rej,
vysvlékls mě z žíněného roucha,
opásal jsi mě radostí,
(Žl 30,12-13=Ekumenický překlad)

Můj nářek jsi obrátil v tanec,
Hospodine, můj Bože,
chci tě chválit navěky.
(Žl 30,12-13=Bognerův překlad)

+

přistoupím k božímu oltáři,
k Bohu, zdroji své jásavé radosti,
a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu,
Bože, můj Bože!
(Žl 43,4= Ekumenický překlad)
přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
(=Bognerův překlad)

+

Vlej do duše svého služebníka radost,
k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,
(Žl 86,4)

+

Hospodine, svými skutky působíš mi radost,
plesám nad činy tvých rukou:
(Žl 92,5)

+

Dáváš víno pro radost lidskému srdci,
až se tvář leskne víc než olej;
chléb dodá lidskému srdci síly.
Kéž mu je příjemné moje přemítání!
Hospodin je moje radost.
(Žl 104,15.34)

+

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!
(Žl 97,12)

+

Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
(Př 12,20.25)

+

O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se zaradovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. Bůh dal člověku, který je mu milý, moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.
(Kaz 2,2.10.26)

+

Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
(Iz 9,2)

+

Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!
(Iz 40,9)

+

Já první zvěstuji Sijónu: »Hle, už tu jsou!« a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst.
(Iz 41,27)

+

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
(Iz 61,1)

+

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
(Jer 15,16)

+

Toto praví Hospodin: "Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.« Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.
(Jer 31,7.13)

+

Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby. Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen.
(Nahum 2,1)

+

Ale oni chválili Hospodina, že oslavil své Místo, a chrám, před chvílí ještě plný strachu a hrůzy, se naplnil radostí a veselím, když se zjevil Hospodin zástupů.
(2 Mak 3,30)

+

Když se přiblížil jeho konec, řekl toto: "Je radostné skonat lidskou rukou, když máme v Bohu jistou naději, že jím budeme znovu vzkříšeni.
(2 Mak 7,14)

+

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
(Mt 2,10)

+

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
(Mt 5,12)

+

U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
(Mt 13,20.44)

+

Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
(Mt 28,8)

+

Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.
Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
(Lk 1,14.19.44)

+

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
(Lk 2,10)

+

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.
(Lk 3,18)

+

'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
(Lk 4,18)

+

Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království;
(Lk 8,1)

+

Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."
(Lk 10,20)

+

Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
(Lk 15,5)

+

Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
(Lk 24,41)

+

Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.
(Jan 3,29)

+

(Já jsem pravý vinný kmen... Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce... Proste oč chcete a stane se vám... Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás... Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce...)
TO JSEM VÁM POVĚDĚL, ABY MOJE RADOST BYLA VE VÁS A VAŠE RADOST ABY BYLA PLNÁ."
(Jan 15,1-11)

+

Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. PROSTE A DOSTANETE, ABY VAŠE RADOST BYLA PLNÁ.
(Jan 16,20-24)

+

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.'
(Sk 2,28)

+

Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
(Sk 3,8)

+

My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám ...a vzkřísil Ježíše...
(Sk 13,32-33)

+

Učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
(Sk 13,52)

+

(Bůh) avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí."
(Sk 14,17)

+

Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
(Řím 7,22)

+

Z NADĚJE SE RADUJTE, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
(Řím 12,12.15)

+

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NENÍ V TOM, CO JÍTE A PIJETE, NÝBRŽ Ve spravedlnosti, pokoji a RADOSTI Z DUCHA SVATÉHO.
(Řím 14,17)

+

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
(Řím 15,13)

+

Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víře přece stojíte!
(2 Kor 1,24)

+

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.
(2 Kor 9,7)

+

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
(2 Kor 13,11)

+

OVOCE BOŽÍHO DUCHA JE láska, RADOST, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
(Gal 5,22)

+

A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
(Flp 3,1)

+

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
(Flp 4,4)

+

Stále se radujte,
(1 Tes 5,16)

+

Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.
(Žid 10,34)

+

s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
(Žid 12,2)

+

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
(Jak 1,2)

+

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
(1 Petr 1,6)

+

radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
(1 Petr 4,13)

+

To píšeme, aby naše radost byla úplná.
(1 Jan 1,4)


Témata: Radost

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…