Navigace: Tematické texty D Duch svatý, letniceModlitby, novény, vigilie Svatodušní novéna - Jan Pavel II.

Svatodušní novéna - Jan Pavel II.

Mladí přátelé,

Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: "Přijměte Ducha svatého!" (Jan) Dnes se obrací na každého z nás a říká: "Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře." Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování.

Myšlenky jsou vzaté z poselství Jana Pavla II. mládeži, u příležitosti VI. Světového setkání mládeže v Čenstochové, doplněny otázkami k osobnímu zamyšlení a modlitbě.

Co je třeba: Něco málo z našeho času (15 min denně), ztišení v srdci, ochota k modlitbě nejlépe společné, víru v sílu tvé modlitby a vytrvalost.


VÁM VŠEM, MLADÍ, ŘÍKÁM: “PŘIJMĚTE DUCHA SVATÉHO A BUĎTE SILNÍ VE VÍŘE”.
Jan Pavel II. - list k mládeži 1991
1 . DEN – “PŘIJALI JSTE DUCHA, KTERÝ Z VÁS UČINIL BOŽÍ SYNY.”
(ŘÍM 8,15)

Jsou to slova, která nás uvádějí do nejhlubšího tajemství křesťanského povolání. Jak nebýt udiven touto úžasnou perspektivou?
- Kdo vlastně jsem? Co o sobě vnímám?
- Co se mnou Bůh udělal? Rozumím tomu?
- Bůh mě povolal, abych byl s ním. Pomalu si opakuj tuto větu několikrát za sebou. - Co se mnou teprve udělá? (Co uděláme spolu?)
- Nic ti to neříká? Umíš obdivovat a žasnout nad velkými věcmi?

Modlitba:
2. DEN - OTCOVA LÁSKA NÁS ZVE DO SPOLEČENSTVÍ S NÍM.

"Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny." (Řím 8,15) Pohleď, jak velikou lásku Ti Otec daroval. Byl jsi nazván Božím dítětem a skrze křest jim skutečně jsi. (srv. l Jan 3,1) Otcovská láska Tě zve do niterného a hlubokého společenství s Ním.
- Jak často jsi tváří v tvář k Otci? Poznáváš ho, raduješ se z něho a s ním?
- Jsme pozváni k stále synovštějšímu přilnutí k Bohu, našemu Otci. Jaká je tvoje důvěra k
Otci, jak často jsi a chceš být s Ním?
- Jak prožíváš základní prostředky setkání i růstu k Otci, jako je: modlitba, eucharistie,
svátost smíření, společenství
Modlitba:

3. DEN - SYNOVÉ BOHA, TO JSOU LIDÉ ZNOVUZROZENÍ KŘTEM A POSÍLENI BIŘMOVÁNÍM.

Stávají se prvními budovateli nové civilizace, civilizace pravdy a lásky. Jsou světlem světa a solí země.
Skrze vás, "kteří jste přijali Ducha svatého", se otevírá pro mnohé národy brána naděje na důstojnější a lidštější život.
Svět, který hledá cesty zodpovědnějšího přístupu k životu, hledá také. ty, kteří umějí vést život opravdových Božích dětí.
- Jsi rád, že jsi Božím dítětem?
- Uvažoval jsi o tom, že máš tomuto světu co dát? - Čím jsi pro tento svět; jsi nadějí nového života?
- Ztotožňuješ se s proudem světa nebo se snažíš žít výjimečnost?

Modlitba:
4. DEN - JAKO DĚDICTVÍZISKÁVÁME DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA

"Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha, který volá "Abba, Otče". Tak už nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci Boží dědic." (Gal 4,6-7) Co je za dědictví, o kterém mluví apoštol Pavel? Jde o dar věčného života, ale zároveň o úkol mít v hlubině svých srdcí touhu po vysokých ideálech.
- Čeho chceš v životě dosáhnout a co proto děláš? Pomáhají ti tyto ideály dosáhnout věčný život?
- Usiluješ o věčný život a jak? Uvědomuješ si, že je to dar? Děkuješ za něj?
- Ježíš říká: "Každý, kdo uvěří bude spasen." "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný." Jak přijímáš Ježíšovu cestu k věčnému životu?

Modlitba:

5. DEN-SVATOSTJE ZÁKLADNÍ DĚDICTVÍ SYNŮ BOŽÍCH.

Svatost spočívá v naplnění vůle Otcovy za všech okolností života. Je to královská cesta, kterou nám ukázal sám Ježíš. Mladí, "buďte dokonali, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 8,48) Nebojte se být svatými. Leťte do vysokých výšek, buďte mezi těmi, kteří míří k hodnotám hodných Božích dětí. Oslavujte Boha svým životem.
- Co pro tebe znamená Boží vůle? Jak ji poznáváš a žiješ?
- Nikdo ještě nedosáhl svatosti, pokud říkal: "Chtěl bych..." Zaznívá ve tvém životě jasné rozhodné "Chci být svatý"?
- Jak si představuješ svatost mladého člověka? Je dnes ještě možná?

Modlitba:
6. DEN - DĚDICTVÍ BOŽICH SYNÚ PŘINÁŠÍ BRATRSKOU LÁSKU PO PŘÍKLADU JEŽÍŠE.

"Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás." (Jan 15,12) Když vzýváme Boha jako Otce, není možné nevidět v každém člověku bratra, který má právo na naši lásku. Jak velká je možnost nasazení Božích dětí: pracovat pro budování bratrského soužití mezi všemi lidmi. Není to právě to, co svět dnes potřebuje? Uvnitř národů je silně zakořeněno přání jednoty, která boří zdi lhostejnosti a nenávisti. Na vás, mladé, připadá velký úkol: vybudovat spravedlivější a zodpovědnější společnost.
- Jak miluje Ježíš? Najdi si několik příkladů Jeho lásky v evangeliu.
- Máš někoho, s kým si nerozumíš? V duchu se postav před tohoto člověka a řekni si větu Ježíše: "Jako jsem já miloval vás."
- Jsi bohatý na lásku?

Modlitba:
7. DEN-SVOBODA JE SOUČÁSTÍ DĚDICTVÍ.

Další výsadou dětí Božích je svoboda. Je to dar, který Stvořitel vložil do našich rukou. Je to dar, který je třeba správně užívat. Kolik nesprávných forem svobody vede do otroctví! Je třeba se varovat všech forem svobody jen zdánlivé, všech forem svobody povrchní a jednostranné, která neobsahuje celou pravdu o člověku a světu. Také dnes nám Ježíš říká: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8,32) "Já jsem cesta, pravda a život." (Jan 14,6)
- Jak chápeš svobodu, kterou nám Ježíš získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním? - Snažíš se
poznávat pravdu, která osvobozuje? Jak a jak často?
- Vypros si milost k hlásání pravdy celému světu.

Modlitba:
8. DEN - KDE JE DUCH PÁNĚ, TAM JE S VOBODA.

Osvobození uskutečněné Kristem je osvobození od hříchu, který je kořenem veškerého otroctví lidí. "Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno." (Řím 6,17-18) Svoboda je dar a zároveň úkol každého křesťana: Pamatujte si: "Nepřijali jste ducha otroctví." (Řím 8,17) "Kde je Duch Páně, tam je i svoboda." (2 Kor 3,17) Tato věta dává odpověď na otázku hledání svobody a ukazuje na cestu ke zralému lidství.
- Hřích se staví proti Bohu tím, že říká "Ne, nechci." Když je Bůh tvým Otcem, dokážeš zaujmout jasný postoj "Ne" ke hříchu ale všemu, co k němu vede?
- Co máš častěji před očima a na co častěji myslíš; Na zlo nebo na dobro - Boha? - Pomáháš druhým z otroctví břichu?
Modlitba:
9. DEN - DĚDICTVÍ BOŽÍCH SYNŮ PŘIJMĚTE S VDĚČNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ.

Jak veliké a náročné je dědictví synů Božích, k němuž jste povoláni. Přijměte je s vděčností a odpovědností. Nepromrhejte je! Mějte odvahu žít je každý den a omamte ho jiným. Pak se svět bude stále více stávat jedinou velikou rodinou Božích dětí. Na cestu Božího dětství se vydáváme a o doprovázení prosíme tu, která byla naplněna Duchem svatým. Skrze tohoto Ducha svatého se stává plodnou - porodila Mesiáše - pro celý tento svět. Ducha svatého spolu s apoštoly a uprostřed nich vyprošuje církvi, kterou Ježíš založil. Nebojme se svěřit svůj život do jejích rukou, neboť ona má možnost nejlépe hlídat dědictví Božích dětí.
- Jaké místo ve tvém životě má Maria?
- Archanděl Gabriel řekl Marii: "Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní.
Porodíš syna a dáš mu jméno Emanuel." Maria řekla: "Ano, souhlasím." Je to ano bez ale...
Jaké je to moje Ano?
- Spolu s Marií - desátkem růžence - se pomodli o Ducha svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422
Koinonia č. 144


VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

*Přijď, Duchu moudrostí, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.
*Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň. trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.
*Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.
*Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
*Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítati hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.
*Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.
*Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

**************
 


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a krve Páně

1. čtení Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Evangelium Mk 14,12-16.22-26

Komentář k Mk 14,12-16.22-26: Společenství učedníků s Kristem se promítá i do našich časů. Vždyť On je s námi vždy, když slavíme eucharistii. Trvalá přítomnost Pána ať je pro naše vztahy povzbuzením!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.