Adorace, klanění,  projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
5. neděle postní

Jednal Bůh pouze v minulosti? Pomůže i nyní?

1. čtení
Jednal Bůh pouze v minulosti? Pomůže i nyní? Na tyto palčivé otázky odpovídá prorok svým zvěstováním spásy. Největší událostí spásy v dějinách Izraele bylo vyjití z Egypta. Vzpomínka na přechod Rudým mořem (v. 16-17) není však nostalgickým útěkem do minulosti, ale oživením naděje do budoucnosti. Lid v babylónském vyhnanství nesmí proto ustrnout ve vzpomínkách na slavnou minulost, nýbrž se má otevřít v očekávání nových Božích činů. Bůh dává nový začátek: On nejen vyvede svůj lid z Babylónu, ale bude o něj pečovat také na poušti podobně jako po vyvedení z Egypta. Bůh dal velkou minulost a dá také velkou budoucnost.


2. čtení
Pavel po svém obrácení zanechal mnoho věcí za sebou, především vědomí vlastní spravedlnosti a dokonalosti. Co ho k tomu přivedlo? Poznání Ježíše Krista, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Nebylo to však poznání rozumu, ale živé poznání srdce, zkušenost hluboké blízkosti. Tato živá zkušenost ho nenechává na pokoji a žene ho dál k plnému setkání s Kristem. Apoštol používá obrazy převzaté ze sportu (1 Kor 9, 24-27; Fil 2, 16), aby vyjádřil “napětí” a dynamismus křesťana uchváceného Kristem. Takový člověk se podobá běžci, který se na stadióně žene vší silou do cíle, aby dosáhl vítězství a odměny. Tím vítězstvím křesťana je Kristovo vítězství nad smrtí: vzkříšení. Odměnou je samotný Kristus (v. 9).


Evangelium
Tento příběh je jedinečným svědectvím o Ježíšově postoji k provinilému: on nepřijímá hřích, ale hříšníka. Pro zákoníky a farizeje je cizoložnice jenom “případ” a příležitost, jak vtáhnout Ježíše do léčky. Kdyby se on vyslovil pro její propuštění, byl by jasně proti Mojžíšovu zákonu. A pokud by ji odsoudil k ukamenování, překročil by římský zákon, který vyhrazoval takový rozsudek pouze státní moci. Mistr se však vyprostí z léčky skutečně mistrovským způsobem. Nerušeně píše na zemi a obrací soud na samotné žalobce, když jim do jejich rukou přenechá “soud” o sobě samotných! Ježíš neodsuzuje ani “spravedlivé” farizeje, ani hříšnou ženu. Pro něj je rozhodující odpověď srdce na dar i nárok omilostnění: “Jdi a už nehřeš”.
Detailnější poznámky:
- žena postavena doprostřed: tak to bylo běžné při soudu (Sk 4,7). Toto místo ji izoluje od ostatních; zároveň se evokuje, že kolem ní jsou žalobci.
- Kamenování bylo bežným potrestáním za cizolozštví (Dt 22,21; Ez 16,38-40). Teprve později farizeové nahradili tento trest uškrcením
- Ježíš píše na zemi: symbolický úkon. Naráží se na Jer 17,13 (Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. V Septuagintě to zní: … budou zapsáni na zemi). Jedná se o znamení, které se vyskytuje i v Dan 5,5 (V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala). Tomuto znamení mohli farizeové a zákoníci porozumět, protože byli zběhlí v Písmu: píšící ruka je znamením “soudu”. Toto vysvětlení navíc koresponduje s pokračováním příběhu: Ježíš se ptá “kdo je bez hříchu…”. A znovu se skloní a píše. Ježíš už řekl to, co měl říci. Nyní nechává působit své slovo. A tím úkonem “zviditelňuje”, že Bůh “zapisuje” hříšníky na zemi, na písku: Bůh je ten jediný soudce.
- Kdo z vás je bez hříchu: nikdo není bez viny před Bohem (Žalm 14,1-3; Řím 3,9-12.23)
- Ježíš zároveň jakoby přivádí žalobce před soud! Ti, kteří chtějí soudit, jsou najednou postaveni před soud – před soud svého svědomí. I pro ně Ježíš však nabízí šanci k obrácení, které začiná poznáním vlastní hříšnosti.
- Detail “od nejstarších” může naznačit, že oni mají větší zkušenost s vlastní slabostí a hříšností. Jejich implicitní vyznání může být pochopeno jako počátek jejích osvobození od zlého.
- Nakonec zůstali jen Ježíš a hříšnice: “Relicti sunt duo, misera et misericordia” (Sv. Augustýn) – “Zůstali dva: slitovaná a slitování”.
- Ježíš se neptá na to, co provedla, nepředkládá jí její vinu: ptá se, kde jsou její žalobci. Jeho otázky mají dovést ženu k vědomí, že jí nikdo neodsoudil a neodsuzuje.
- Zproštění viny se stává výzvou k obrácení: nehřeš! Přijatý dar “zproštění” má být pro ni silou a výzvou k novému životu: zproštění má být silou k “oproštění” od hříchu, k novému životu. “Ježíš tak přece odsoudil: ne však člověka, ale hřích” (Sv. Augustýn)
- Je tu velká rovnováha mezi milosrdenstvím k hříšníku a odsouzením hříchu: Ježíš odsuzuje hřích, ale ne hříšníka. Svým paradoxním postojem Ježíš naznačuje dvě věci: nestaví se proti zákonu, který odsuzuje cizolozštví, a zároveň ukazuje, že jeho poslání není odsoudit, ale zachránit.

Témata: minulost | kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý 13. 4.

Sk 4,32-37; Jan 3,7b-15

Komentář k Sk 4,32-37: Jistě se ani my neuzavíráme do sebe. Uvědomuji si, že kouzlo společného vlastnictví spočívalo v tom, že vše bylo dobrovolné. Jakékoli napodobení – bez Boha – v dějinách neuspělo.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2021) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

(6. 4. 2021) Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan…

Bílá sobota

(1. 4. 2021) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den…

Velikonoční triduum den po dni (papež František)

Velikonoční triduum den po dni (papež František)
(1. 4. 2021) I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2021) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Velký pátek

(31. 3. 2021) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Velikonoce

Velikonoce
(31. 3. 2021) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Zelený čtvrtek

(30. 3. 2021) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?