Lidé všechno zanechají na tomto světě, s sebou si ponesou jen lásku a to, co darovali... - archív citátů

Sekce: Knihovna

10. Příprava na biřmování 3 - 5

z knihy Příprava na biřmování , vydal(o): PaSTORAČNÍ STŘEDISKO Praha

Příprava na biřmování 3

Tento typ přípravy je určen pro zralé lidi a v církvi orientované, katolíky, kteří z nějakého důvodu nebyli biřmováni a teď se k přijetí této svátosti chystají. Příprava má vlastně jen dva cíle: solidně informovat o svátosti a disponovat k jejímu přijetí, a tedy i k životu z Ducha. Nemusí být dlouhá, vystačí se zhruba se čtyřmi setkáními. Je ale dobré v každém setkání vyzvat k položení otázek. Někdy se totiž vyjasní otázky, se kterými člověk chodí zbytečně léta po světě jako s něčím, co omylem považuje za neřešitelné.


Osnova přípravy:
1. setkání: Nauka o svátosti biřmování podle Katechismu katolické církve (KKK 1285-1321). Kromě probrání uvedených odstavců je dobré zařadit svátost biřmování do celku iniciačních svátostí a ukázat její spojitost se křtem.

2. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k daru Ducha svatého. Zejména je vhodné použít: Jan 7,37-39, Sk 1,5-8, Sk 2,1-21, Sk 2,37-39, Sk 4,23-31, Gal 4,1-7.

3. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k životu z Ducha. Zejména je vhodné číst: Řím 5,5, Řím 8,1-17.26-27, Řím 12,6-8, Gal 5,16-26, 1 Kor 12,1-27

4. setkání: Podle příslušné liturgické knihy probrat průběh udílení svátosti biřmování, zdůvodnit obnovu křestního slibu, případně podle potřeby disponovat ke svátosti smíření. Vysvětlit účel biřmovacího lístku, pomoci s jeho vyplněním, dohodnout se na volbě biřmovacího jména (patrona). Dohodnout se také, zda biřmovanec bude nebo nebude mít kmotra (není nutný - pro některé lidi je tato zpráva úlevou).

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 4
Je určena lidem ve víře dobře orientovaným. Je to prostě absolvování semináře života v Duchu svatém, tedy základního kurzu charizmatické obnovy. Nevýhodou je, že se tyto semináře přímo nezabývají otázkami volby životních cest, což je pro mladého člověka důležité téma. To lze nahradit, pokud za něj po nějaké době zařadíme další kurz, a sice „povolání a věrnost“. Nakonec je v každém případě třeba zařadit základní nauku o svátosti biřmování (dle KKC) a informaci o průběhu udílení svátosti.

Pomůcky:
Ernst Sievers, W.V., Život v duchu (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Norbert Baumert SJ, Nový život v Duchu svatém (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Kol: Povolání a věrnost, (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1994

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 5

Tento způsob je podobný předešlému, jsou to exercicie ve všedním dnu, trvající celou postní a následně velikonoční dobu - na toto období je náplň exercicií silně vázaná, nehodí se tedy pro jiné období. Nakonec je třeba také zařadit nauku o biřmování a informaci o průběhu udílení svátosti jako u předchozího modelu.

Pomůcky:
Život v Kristu - farní exercicie všedního dne (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1998

[1] Obřady biřmování, český překlad podle Ordo confirmationis, editio typica 1971, Sekretariát České liturgické komise, Praha 1974
[2]Doc. Dr. Rudolf Smahel: Globální a dílčí cíle při přípravě na svátost biřmování, in: Kurs pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000, Pastorační středisko Praha 1998
[3] Struktura dle Smahela, op. cit.
[4] Smahel, op. cit.
[5] Převzato bez úprav ze Smahela
[6] Věková hranice 15 let je opravdu rozumná, jít pod ní není snad nikdy dobré, věk 16-18 let se zdá podle zkušeností mnohých být optimální.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 18,25-28; Žalm 25 ; Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Kristus měl vymezený čas na svoji misi. Přichází dny jeho zatčení a odsouzení. Dá se ještě něco udělat proto, aby pochopili ti, kteří se jeho učení nejvíce brání? Pán tedy mluví už velmi ostře na jejich adresu. V naší situaci je otázkou, nakolik se můžeme podobat učitelům Zákona my a podobně jako oni sice souhlasit s hodnotami křesťanství či evangelia, ale nijak to ve vlastním praktickém životě nerealizovat. I my máme možná právě nyní čas, kdy je ještě možné věci změnit. Ale ten nepotrvá navždy. Může nám např. pomoci připustit si, že dnes v kněžských seminářích zcela chybí noví kandidáti a za několik let zákonitě nastane situace, kdy farnosti již kněze nebudou mít. Nepromarněme tedy čas, kdy je možné odpovědět Pánu své „ano“, ale zároveň i „vyjít na vinici“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2023) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.