Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Sekce: Knihovna

2. Bohoslužba pokání - postní

z knihy Texty ke kajícím pobožnostem v postě

Píseň „Ó Jezu, Pane můj“.

Ve jménu Otce, Pán s Vámi.... slova přivítání.


Modleme se:

Bože, ty miluješ lidi a hříšníkům odpouštíš pro jejich pokání. Milostivě vyslyš naše prosby: ať poznáním hříchů a vyznáním viny dojdeme k odpuštění. Skrze tvého Syna...

Býváme zvyklí v přípravě na svátost pokání myslet hlavně na sebe a na své hříchy. Jenže ani my sami ani naše hříchy nejsou tím nejdůležitějším. Nejdůležitější je Bůh, který je dobrý. U něj tedy začněme.


Čtení z listu Efezanům:

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. (Ef 1, 3-7)


Meditace:

Jsem před Bohem a vím, že jsem hříšný člověk. Bůh to ví také - lépe než já. A přece si mne vyvolil - vybral - už před stvořením světa, aby mne křtem připojil ke Kristu. Jsem hříšný člověk a jsem současně bratr Ježíše Krista, a tak mohu všemohoucímu, vyvýšenému Bohu říkat „Otče“. A nejen to. On, Bůh, mi dává ze svého života. Dal mi víru - tu nesmírně cennou přístupovou cestu k pravdě a lásce. Dal mi alespoň zčásti poznat, kdo je on sám. Vím o Bohu, vím o největší a nejpevnější hlubině, na níž stojí můj život. A vím o Kristu, ve kterém se Boží skutečnost prolomila do našeho života, do mé lidské skutečnosti. Bůh mne osobně zasáhl, dotkl se mého života a to ve mně vyvolalo touhu po něm. A Bůh nenechává tuto mou touhu neukojenou. Celou řadu drobných i velkých událostí se mne dotýká. Ujišťuje mne, že mu na mně záleží. Počítá se mnou. Čeká, že ho budu hledat, že s ním budu spolupracovat. Poznávám, že každá chvíle, ve které si jeho přítomnost uvědomuji, je velkým darem. Jsem mu vděčný za množství maličkostí i za velké činy pomoci a záchrany. Mám zdraví - alespoň takové, že mohu přijít na bohoslužbu. Vidím, slyším, pohybuji se, dovedu se radovat, dovedu mít rád. Nejsem sám. Někomu dal Bůh děti, někomu příbuzné, přátele, životního partnera. Patřím do církve, mezi ostatní křesťany, oni se za mne modlí... Vidím, že můj život není nesmyslným pobíháním, ale že je to přes všechny mé omyly cesta, která vede kupředu, k Božímu království.

Kolikrát jsem si už myslel, že nevím kudy dál, že to už dál nepůjde - a potom jsem poznal, že Bůh má pro mne cestu. I cesta kříže je cesta Boží. A kolikrát jsem si už uvědomil, že jsem na tom před Bohem špatně, že jsem pro své hříchy hoden odsouzení. Sám před sebou jsem neobstál, sám sobě jsem by nesnesitelný - a Bůh? Ten mi nabídl odpuštění. Ukázal mi na umučeném Kristu, jak neuvěřitelně silně o mne stojí. Až toto - svého Syna v bolesti - byl ochoten dát, jen aby mne získal. Když nás chtěl mít svaté a neposkvrněné, nesedřel z nás do krve naše hříchy, ale nechal k smrti poranit svého Syna, abychom byli jeho ranami uzdraveni. Nesmírnou hodnotu Kristova utrpení dal Bůh za nás, aby si nás získal. Jsem Bohem milován - může být něco úžasnějšího? A Bůh mne provází všude. Dává mi své slovo ve slovech Písma. Dává mi možnost i schopnost kdykoliv a kdekoliv s ním mluvit v modlitbě. Tělo svého Syna mi dává za pokrm. A svou blízkostí mne stále ujišťuje: jsem s tebou, neboj se, i když tvůj život vypadá jinak, než sis představoval. Proto chci, Bože, hledat tvé cesty, jíž Kristovou cestou za tebou. Pomoz mi, abych se obrátil k tobě.

Chvíle ticha. Nebo mohou tiše hrát varhany.

Následují další sloky písně.

Pane Bože, rozjímali jsme o tvé lásce k nám. Tvá láska je bez vad a nedostatků. Naše odpověď na tvou lásku je ubohá. Tvůj Syn nám ukázal jak lidským životem plně odpovědět na tvou dobrotu. Vyzval nás k následování. Ukázal nám, kudy vede cesta životem k tobě. Vyznáváme, že často po této cestě nejdeme. Vyznáváme, že se často tvému Synu nechceme podobat.

On hledal tvou vůli - my prosazujeme svou.

On chtěl tobě sloužit - my chceme, aby sloužil našim požadavkům a přáním.

On věděl, že má vše od tebe - my ti neděkujeme za mnohé dary.

On tě miloval i v opuštěnosti kříže - nám se láska k tobě v obtížích a v utrpení ztrácí.

On, ač Syn, se nepřestával modlit - my si myslíme, že se bez dobré modlitby můžeme obejít.

On se vydal za nás a dal se nám za pokrm - my chodíme často okolo svátosti pokání i okolo eucharistie s ostychem, ale bez touhy. Nepřijímáme tvé dary nebo je přijímáme bez hlubšího porozumění.

On se sám sebe zřekl - my myslíme víc na sebe než na tebe a na bližní.

On dal v sázku svůj život i své dílo - my se neodvážíme rizika v mnohem menších věcech.

On plně přijal úkoly svého života - my se snažíme vyvléci z nepříjemných povinností a svalit je na druhé.

On byl pravdivý, i když mu to vyneslo odsouzení - my se skrýváme za přetvářku a nepravdu, abychom si ulehčili život.

On miloval všechny lidi i když byl přibit na kříž - my si lidi vybíráme a milujeme jen ty sympatické.

On všechno dal - my si chceme mnoho věcí i vztahů sobecky podržet.

On přijal úplné ponížení - my nesnášíme drobná pokoření a chceme se spíš vyvyšovat.

On byl dobrý a nesoudil - my jsme hříšní a soudíme své bližní.

Bože, ty nás znáš. Ty víš, co tíží naše svědomí. Víš i o věcech, které jsou zlé a které my na sobě nevidíme. Znáš všechna naše selhání. Přijmi naše prosby o smilování, které ti přednášíme slovy žalmu:

Žalm 50 s odpovědí „Pane smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě“.

Pane, doufáme v tvé odpuštění, ve tvé smilování. Chceme být dobří, chceme se podobat Kristu a bez tebe nemůžeme. Ty jsi nás ale skrze milovaného Syna povolal ze tmy do světla, z nevědomosti k poznání svého jména. Proto tě chceme prosit:

(všichni vstanou)

- V tobě, Bože, skládáme svou naději, přispěj nám na pomoc a ujmi se nás. (Prosíme tě, vyslyš nás.)

- Vysvoboď ty, kdo jsou v soužení, skloň se k ubohým a nepatrným, pozvedni ty, kteří klesli, přijď na pomoc potřebným, ty z nás, kteří bloudí, uveď na správnou cestu.

- Podepři slabé, potěš malomyslné, dej, ať všechny národy poznají tebe, jediného Boha, i tvého Syna Ježíše Krista.

- Slituj se nad svými služebníky, odpusť nám naše nepravosti a nespravedlnosti, naše hříchy a provinění, očisti naše srdce a veď nás po svých cestách, abychom vždy dělali to, co se ti líbí.

- Obrať k nám svou milostivou tvář, abychom v pokoji užívali tvých darů, drž nad námi svou mocnou pravici, abychom byli vysvobozeni od všeho zla, nenávisti a hříchu.

Neboť ty, jediný Bože náš, můžeš toto všechno; ty můžeš učinit mnohem víc. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a uveď nás do života věčného. Amen.

Modleme se společně slovy, která nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:

Otče náš...

Neboť tvé je království...

Teď bychom měli sami s Bohem dokončit to, co jsme společně začali. K tomu nám poslouží buďto modlitba nebo přijetí svátosti pokání. Společnou bohoslužbu zakončíme požehnáním.

(Požehnání o utrpení Páně - viz misál).

Chvíle tiché hry na varhany.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Postní doba

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.