Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Sekce: Knihovna

3. Bohoslužba pokání

z knihy Texty ke kajícím pobožnostem v postě

Píseň: „Přijď, ó Duše přesvatý“ - prvé 3 sloky.

Ve jménu Otce...

Pán s Vámi...

Bratři a sestry, scházíme se, abychom konali pokání. Máme tak v síle Ducha svatého obnovit svůj život. Nejde o nic chmurného a smutného, jak si mnozí myslí. Vidět své vlastní hříchy je sice nepříjemné, ale je to jen pomůcka k tomu, abychom se stali šťastnými. Měli bychom se teď dívat nejen do minulosti svého života, ale také - a mnohem víc - do budoucnosti. Vždyť Bůh nám pokáním otvírá cestu, která nás vede ke svobodě dětí Božích. Obraťme se k němu v modlitbě:

Bože, voláš nás ze tmy ke svému světlu,

od lži k pravdě,

ze smrti k životu.

Dej nám svého svatého Ducha,

který nás uschopní naslouchat tvému slovu.

Kéž nám dá poznat, k čemu jsme povoláni.

Ať nám dá sílu k životu vpravdě křesťanskému.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Čtení z listu sv. apoštola Pavla Římanům:

Bratři,

hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm ještě mohli žít? Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili.

Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. (Řím 6, 2-6.11)Homilie

Jsem si vědom toho, kdo jsem? Že jsem jako křesťan povolán k novému životu? Byl jsem pokřtěn a v tu chvíli vnořen v Ježíšovu smrt. Tehdy jsem zemřel hříchu, nebo spíš hřích zemřel pro mne. Na Ježíšově smrti byl hřích viditelně označen jako věc v podstatě mrtvá, směřující k zániku. V hříchu není ani naděje, ani naplnění života. Hřích nemá budoucnost. Nepřinese druhým štěstí a dobro. Hřích je právě tak životodárný jako smrt - je popřením života. A my jsme s Kristem umřeli hříchu proto, abychom měli život. To znamená podíl na jeho vzkříšení. Tak je nám dán nový život: život žitý v Bohu, mimo hřích. A proto život skutečný, ne jen zdání života.

Přesto se hřích v našem životě vyskytuje. Kde nejsme ve shodě s Kristem, kde nejsme Boží, tam je hřích. Jsme povoláni k Božímu životu, můžeme žít se Vzkříšeným Kristem, a my to vzdáváme. Snad také proto, že ke vzkříšení se jde skrz kříž a my se raději kříži vyhneme. A tak se zcela nepochopitelně vracíme do ne-života, do hříchu, pro který máme být mrtvi.

Kéž toto poznáme. Kéž poznáme hřích v našem životě a to v jeho pravé podobě - jako smrt, které se chceme vyhnout. Potom ve svém životě zažijeme pravdu podobenství z Matoušova evangelia:

S nebeským královstvím je to jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu: jde, prodá vše, co má, a koupí ji
(Mt 13,45-46)

2-3 min. tiché hry na varhany.


Zpytování svědomí:

Ptejme se, kde leží naše hříchy:

- Je můj život ve všech situacích zaměřen na Boha? Není v mém životě nějaká oblast, ze které Boha vylučuji?

- Věřím Bohu ve všem?

- Starám se nějak o své další vzdělání ve víře? Čtu Písmo?

- Jak jsem na tom s modlitbou? Hovořím s Bohem, nebo se jen modlím z povinnosti, ze zvyku, ze strachu, aby mne nepostihl trest?

- Dělám důležitá rozhodnutí až po modlitbě? Děkuji Bohu?

- Podílím se v neděli na celé mši sv.? Snažím se ji spoluslavit s knězem a s ostatními?

- Věřím opravdu v odpuštění svých hříchů? Věřím plně ve Vzkříšení - Kristovo i naše?

- Co je pro mne důležitější než Bůh?

- Mám rád druhé lidi - i cizí a nepříjemné?

- Jednám s druhými tak, jak chci, aby bylo jednáno se mnou?

- Nepohrdám nějakými lidmi - slabšími, méně chytrými, chybujícími? Přispěl jsem ve své rodině trpělivostí, ohleduplností, ochotou k oběti k tomu, aby se v ní cítili ostatní dobře?

- Jsem věrný v manželství i svými vnitřními postoji?

- Jsem ochoten dělit se s těmi, kteří mají méně než já? Pomáhám i mimo okruh své rodiny? V čem jsme sobcem?

- Jsem pro své okolí v práci, v domě, v sousedství snesitelný?

- Záleží mi na lidech kolem mne?

- Nepoškodil jsem někoho svou upovídaností?

- Ublížil jsem někomu?

- Není zde někdo, komu jsem neodpustil? Neživím v sobě pocit ukřivděnosti?

- Jsem v řeči i jednání pravdivý?

- Kde jsem ještě v rozporu s Bohem?

Chvíle ticha...


Úkon pokání:

Pán Ježíš Kristus povolal hříšníky do království svého Otce. Proto ať každý z nás teď vzbudí lítost a udělá konkrétní předsevzetí:

(Chvíle tiché modlitby)

Vyznávám se...

Smiluj se nad námi...

Žalm s odpovědí: „Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě“. (Žalm 50)


Přímluvy

Bože, ty víš všechno, ty také víš, že máme upřímnou touhu sloužit lépe tobě i bratřím. Shlédni na nás a vyslyš naše prosby:

(Prosíme tě, vyslyš nás)

- Dej nám milost pravého obrácení...

- Upevni naše rozhodnutí pro zlepšení života...

- Odpusť nám naše hříchy a neodsuzuj nás pro naše chyby...

- Daruj nám neochabující důvěru v tebe...

- Učiň nás věrnými učedníky svého Syna...

- Odškodni dobrotivě ty, kterým jsme ublížili...

Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. On nám chce darovat své milosrdenství. Modleme se tedy s důvěrou, jak nás to naučil náš Pán:

Otče náš...

Neboť tvé je království..


Požehnání:

Otec, jenž nás obnovil k věčnému živou, kéž vám žehná.

Amen.

Syn, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, kéž vás zachrání.

Amen.

Duch svatý, který nám byl darován a dovedl nás na správnou cestu, kéž vás osvítí.

Amen.

Požehnej Vás...

Poslední dvě sloky písně „Přijď ó Duchu, přesvatý“.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Postní doba

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.