Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Heller

Bibliografie

z knihy Symbolika čísel v Bibli

V symbolice čísel existuje ve světové i české literatuře řada knih i spisků, které se však z velké části inspirují různými prý tajnými, esoterickými tradicemi a nekriticky mísí některé prvky starých kultur s fantaziemi a přeludy. Před takovými texty bych tu rád varoval. Co je v nich fantazie a co ne, rozezná většinou jen dosti zkušený odborník - teolog či religionista.

Proto základním pramenem mi byly údaje biblické. Tam se některých čísel užívá ve zřetelném, specifickém významu. To byla základní rovina, z níž jsem vycházel. Bible však pochází ze starověku a tak se do ní leckde promítají představy staré doby. Ty jsem se snažil vystopovat především v solidních, renomovaných encyklopediích nebo slovnících symbolů, jako je např. D. Forstner OSB, Die Welt der christlichen Symbole, Innsbruck 1982, nebo G. H. Mohr, Lexikon der Symbole, Köln 1983. Poněkud méně střízlivý, byť velmi zajímavý je Bildlexikon der Symbole, který napsali W. Bauer, I. Dümotz, S. Golowin a H. Röttgen. - Závažný materiál je v některých syntetických dílech religionistických, jako je např. F. Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961. Leckteré postřehy jsem si poznamenával z četby, některé souvislosti jsem se pokusil domyslet sám. O symbolice čísel jsem sám napsal dvě práce. Jedna byl cyklus článků, otištěných v Evangelickém týdeníku Kostnické Jiskry v r. 1973, tedy právě před třiceti lety. Ten jsem nyní mírně upravil, někde zkrátil a někde doplnil, a tak tvoří základ tohoto spisku. Odborněji, ale také stručněji jsem popsal symboliku čísel ve velké Encyklopedii starověkého Předního východu, Praha, Libri 1999, s. 275, heslo Symbolika čísel. Tam popisuji zvláště vznik soustavy desítkové a dvanáctkové a jejich vzájemný vztah: Desítková je odvozena z počtu prstů na rukou a užívalo se jí asi od počátku v oblasti ekonomické a právní (Desatero), kdežto dvanáctková (a s ní související sedmičková: 3 + 4 = 7, 3 x 4 = 12) je odpozorována z pohybu nebeských těles a sloužila v astronomii při počítání času a v oblasti náboženství.

Závěrem si připomeňme, že nám stále mnohé zůstává záhadou. Tak např. jsem nikdy v životě neslyšel ani nečetl přesvědčivý výklad čísel věku praotců v Gn 5. Kdo jej předloží, toho určitě čeká lesklý doktorát na některé z fakult, na nichž jsem směl přednášet.


V Praze dne 7. září 2003 Jan Heller


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve