18. 11. 2018 , (Foto: ima)

Bůh ví, že suché kosti mohou ožít

hrob, kostry, archeologie / foto -ima-

Nejprve mi v kostech mi planul oheň. 
Prožíval jsem horlivost, která mě „sžírala“.

Jsem knězem už sedmnáct let. Svou formaci jsem začal před pětadvaceti lety. Od chvíle, kdy jsem poprvé přestal utíkat před silným a naléhavým vědomím, že cítím povolání ke kněžské službě, už uplynulo mnoho vody. Když jsem se před Pánovým povoláním přestal ošívat, dalo se to, co jsem pocítil, popsat jediným slovem: vášeň. Vášeň dosáhnout nějaké změny. Vášeň pro to, aby lidé prožili Boží lásku v Ježíši Kristu tak, jak jsem ji prožil já. Hlubokou vášeň a přesvědčení, že kdyby to svět pochopil, nebesa by skutečně sestoupila na zem. V kostech mi planul oheň.  Prožíval jsem horlivost, která mě „sžírala“.

Pak jsem studoval teologii
a moje vášeň dostala zásah...

Pak jsem vystudoval teologii. Studium teologie jsem si zamiloval a měl jsem kolem sebe skvělé profesory i spolužáky. V semináři jsem prošel výbornou teologickou formací. Moje vášeň ale během těch let dostala dvojí zásah. Akademická atmosféra semináře mě především nevedla k praktikování „teologie na kolenou“. Mou lásku k Písmu svatému rozkládalo všeobecné a nadměrné aplikování historicko-kritické metody. Můj obraz Ježíše poškodila a zmátla christologie „zdola“, která zastínila všechno nadpřirozené, jako by nikdy nedošla někam výš.

Druhou ranou pro mou vášeň a nadšení byl prožitek vlastní křehkosti a hříšnosti. Duchovní líbánky byly za mnou. Modlitba mi nepřišla už tak přirozená, jak jsem si kdysi myslel.  Byla namáhavá, často suchá a bolestná. Nepřipouštělo se m i to snadno, ale začal jsem chápat, že značný díl mé původní vášně tvořilo jen lehce maskované sobectví. Pouhých několik měsíců před jáhenským svěcením jsem se jedné noci potmě modlil v malé kapli. Byl jsem tam sám a ležel jsem před Pánem v Nejsvětější svátosti, když tu mi najednou došlo cosi, co ve mně vyvolalo zděšení. Vypršel mi čas! Svou cestu formace ke kněžství jsem nastoupil šest let před tím. Tato cesta byla plná výmolů, zatáček a nečekaných zvratů. Pořád jsem ale měl velikou důvěru, že přes všechny mé slabosti a hříchy mě do okamžiku, kdy se seminární formace uzavře, Bůh přivede k dokonalosti, nebo mě aspoň zbaví těch největších chyb.

Nedospěl jsem k dokonalosti

Jak jsem tam ležel ve tmě, cítil jsem dvě věci. Především, že jsem nejenom nedospěl k dokonalosti, ale že jsem na tom ještě hůř než na začátku. Zdálo se mi, že jsem od oné prchavé dokonalosti dál, že jsem ještě míň svatý, než když jsem tu cestu nastoupil. Začínal jsem s přesvědčením a vášní, že pro Ježíše změním svět. Na konci prvního ročníku jsem měl dojem, že bych snad mohl nějak ovlivnit diecézi. Po roku stráveném v pastorační praxi jsem si myslel, že bych možná mohl proměnit farnost. A teď, před svěcením, jsem si uvědomil, že nedokážu změnit ani sám sebe. Tím druhým pocitem bylo nezvratné přesvědčení, že Boží povolání tam někde uvnitř pořád je – ne navzdory mojí slabosti, ale právě kvůli ní.

Připadal jsem si, jako bych
ve stokilometrové rychlosti narazil do cihlové zdi

Při kněžském svěcení jsem byl s ohromným vědomím smyslu a cíle odhodlán pustit se do práce. Po vysvěcení jsem vyrazil do farní pastorace, kde jsem se velice rychle naučil, že nemám houpat loďkou, kazit druhým plány a dělat vlny. Připadal jsem si, jako bych ve stokilometrové rychlosti narazil do cihlové zdi. Tváří v tvář realitě nebylo těžké ztratit ze zřetele onu vizi, kterou mi Bůh dal při prvním povolání. Oheň v mých kostech pomalu vyhasínal. Duch, který mě oživoval, se pomalu vytrácel a pod mým kněžským oděvem se začínaly rýsovat suché kosti.

„Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“
„Pane, Hospodine, ty to víš.“ (Ez 37,3)

Suché kosti ale mohou ožít,
protože Hospodin touží vdechnout svému lidu, své církvi, nový život! 

Bůh to skutečně ví. Suché kosti mohou ožít, protože Hospodin touží vdechnout svému lidu, své církvi, nový život! Znovu roznítit naše kosti dokáže jen jedna osoba: ten, který sestoupil jako ohnivé jazyky v den Letnic. Nejsme to my, kdo něco mění – svět, diecézi, farnost nebo třeba jen sebe.  Působí to Boží Duch, který obnovuje tvář země, který zrodil církev a přivádí ji, aby se rodila stále znovu.

Vzpomínám si na své mladistvé touhy, aby mě Bůh použil k proměně světa, a dochází mi, že vlastně nebyly tak pošetilé. V Bibli se to vrací jako stálé téma: že Bůh si vybírá, co je pošetilé a slabé, aby zahanbil moudré (srov. 1 Kor 1,27), že téměř křičí na každého z nás: „Chci v tobě a skrze tebe vyvolat změnu. Tvoje vize je příliš malá a nestačí…“

Ježíš svým apoštolům slíbil: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země (Sk 1,8). O tuto moc stačí jen požádat – dává ji tentýž Duch, který nám připomíná, že my sami jsme posláním Krista, Duch, který vyvolal převrat i v údolí suchých kostí. Jak velkolepá chvíle! Jak úžasná doba! A jaká výsada, že můžeme hrát úlohu při obnově Boží církve!

Bůh to ví! Bůh ví, že tyto kosti mohou ožít.
Aleluja!

Se svolením zpracováno podle knihy
James Mallon, Proměna farnosti,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno. 

Související texty k tématu:

Kněží - životní osudy
Bože, že já blbec nejsem normální člověk!
Facka za rozhodnutí ke kněžství
Josef Toufar
Proti totalitám lze bojovat i jinak než mečem
Mé kněžské začátky na Šumavě za komunistů 
Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži 
Na kněžství mě lákala světovost církve 
Kaplan NY hasičů, který zahynul při teroristickém útoku 
Čtyři kaplani - ve víru války
- Další texty o životě různých kněží

O kněžství obecně
- Jak chápat význam (Ježíšova) kněžství
Kněz nesmí být funkcionářem či provozovatelem
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
Tři druhy únavy kněze
Co s novoknězem ve farnosti?
Co věřící očekávají od kněží
Kněz je nejprve bratrem ve víře
Kněžství, kněz (soubor textů)
Křížová cesta k Roku kněží
Muž s probodeným srdcem
Na kněze lpící na majetku je smutný pohled
- Další texty o kněžství

Poslání
Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…, ale i všech ostatních…
Bůh mě nestvořil bezdůvodně 
Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme 
Může mě vůbec Bůh použít? 
První křesťané neutíkali ze světa kvůli jeho ´zkaženosti´ 
Stačí, abychom na ty, které nám Bůh posílá, pohlíželi s láskou 
V životě není malých rolí 

Povolání
Co ne/znamená ´Osobní povolání´ 
Povolání (soubor textů)
Může Bůh použít i mě?
Povolání ke kněžství nalezl v cele Gestapa
Ježíš nedovolil všem, aby ho následovali 
Odkud se u Ježíše bere náklonnost k rybářům?
Povolávání Matoušů, aneb dynamika Božího povolání a lidské odpovědi
Volba povolání: buď špionem USA, nebo knězem... 
Všeobecné povolání křesťanů ke svatosti
Týden modliteb za duchovní povolání

Duch svatý  
Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem
Duch svatý nás činí odvážnými
Duch svatý a karma
Duch svatý není něco
Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny
Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha
Kdo v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost? Duch svatý!
Naše slabost nám nebrání, být otevření Ježíšovu Duchu...

 

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém / svíce, tma, ruka

 

Čtení z dnešního dne: Středa 23.10.

Řím 6,12-18; Lk 12,39-48

Komentář k Lk 12,39-48: Čím víc mi Pán svěřil, tím víc ode mě bude žádat. Tím, že se budu snažit žít pro druhé, získá můj život cenu. A radost!

Zdroj: Nedělní liturgie

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel
(22. 10. 2019) Cesta domů provozuje Domácí hospic a poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2019) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2019) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.