Není možné milovat Boha, pokud člověk konkrétně neprojevuje lásku k bližnímu. - archív citátů

20. 8. 2019 , Anselm Grün (Foto: rv)

Existuje absolutně správné rozhodnutí?

rozestavěná střecha chaty / foto: -rv-

V dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí, která nám otevírají nové horizonty. A pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak. Ale je jasné, že nemohu mít všechno zároveň.

Rozhodnu-li se pro nějakou cestu, musím zároveň oželet všechny ostatní. Oželet, to znamená prožít si bolest, že jsem se něčeho vzdal. Jestliže mě tato bolest přivede na dno mé duše, mohu se dotknout svého skutečného já. Tehdy se moje rozhodnutí relativizuje.

Není ani tak důležité, jak se rozhodnu, nýbrž že se rozhodnu a pak si za tím rozhodnutím stojím. To mohu jen tehdy, když opustím iluzi absolutně správného rozhodnutí.

Co radím lidem, kteří mají potíže smířit se s důsledky svého jednání? Pochybuji-li o správnosti rozhodnutí, dostávám se k otázkám jako: Co vlastně chci od života? Na čem mi záleží? Na tom, abych měl vždycky dobrý pocit? Nebo na tom, aby se mi splnila všechna přání? Nebo mi jde o to, žít autenticky, objevovat i ve složitých situacích v sobě nové možnosti? Samozřejmě jsou situace, kdy mě mé dřívější rozhodnutí vede do slepé uličky; pak je někdy nutná radikální změna. Ale při všech změnách je potřeba v životě zachovat určitou kontinuitu, jakousi červenou nit. Když se mi zhroutí nějaký konkrétní životní sen – například v partnerství, v mnišském životě –, měl bych se ptát po jádru tohoto svého snu. Jaký cíl jsem tím tehdejším rozhodnutím sledoval? Nedal by se uskutečnit i jiným způsobem? Jádro mého životního snu se nemůže rozpadnout.

Každá krize, do které nás naše rozhodnutí přivede, by měla oddělit to, co je v nás povrchní, od toho, co je v hloubce, to podstatné od vnějšího, skutečné od zdánlivého. Každá cesta vede soutěskami. Ale když se nenechám odradit, mohou se mi za soutěskou otevřít nové obzory.

Při důležitých životních rozhodnutích jsem pokaždé nečekal na to, až mi Bůh  j a s n ě   řekne, co mám dělat. Samozřejmě jsem se vždycky v modlitbě Boha ptal, jaká je jeho vůle. Ale nakonec jsem ta rozhodnutí musel dělat sám. Vzpomínám si, jak mě opat požádal, abych se stal celerářem (klášterním ekonomem). Napřed se mi to nelíbilo. Pak jsem o tom mluvil se spolubratry a také celou záležitost předložil v modlitbě Bohu. A pak jsem cítil, že musím říct „ano“. Zpětně můžu říct, že to bylo Boží vedení. Ale v tom konkrétním okamžiku jsem vedení nepociťoval. Teprve nyní, při pohledu zpět, můžu s vděčností říci, že všechno, co se v mém životě událo, Bůh doprovázel. Ale bráním se představě, že všechno je určeno v Božím počítači a my jen plníme program, který je tam uložen. Svoboda člověka je důležitá. Při svobodném rozhodování ale samozřejmě musíme naslouchat tomu, co nám říká Bůh.

Se svolením zpracováno podle knihy
Anselm Grün, Andraea Larsonová: A strýčku Willi...,
kterou vydalo nakladatelství Triton. Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Mal 3,19-20a; Žalm 98; 2 Sol 3,7-12
Lk 21,5-19

Apokalyptický obraz konce věků jistě čtenáře evangelia po staletí spíše děsil. Možná měl autor před očima scénu vypálení a zboření Jeruzaléma v roce 70 po Kr., když Římané město znovu obsadili, zničili chrám a všechny Izraelity vyhnali. Jak se to týká nás dnes? Vnímat svět, ve kterém žijeme, jako jistotu, která trvá navěky, je iluzí. Náš svět je křehký, plný zvratů a bohužel také mnoha útoků zla. Bůh nás však přeci povolal, abychom uprostřed této křehké reality nezradili své základní rozhodnutí pro Boha, pro lásku Boží a pro dobro. A to navzdory všem hrozícím nebezpečím. Dnes jsme pozváni modlit se za odvahu a pevně se rozhodnout pro Boha a jeho království.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol
(13. 11. 2019) Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto…

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2019) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens…

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

(8. 11. 2019) Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

(7. 11. 2019) Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.

Co řekl o smrti před svou smrtí oblíbený P. Josef Mixa

Co řekl o smrti před svou smrtí oblíbený P. Josef Mixa
(6. 11. 2019) Odkaz na kna.cz / Zajímavé myšlenky o smrti od P. Josefa Mixy, který zemřel 27. 10. 2019