Někdy se nám rozsvítí

Někdy je náhle všechno jasné

Biblická evangelia vyprávějí o jednom nádherném zážitku z horského vrcholu. Jde o příběh Ježíšova proměnění na hoře.

Bible píše o vysoké hoře, na kterou Ježíš vzal s sebou i tři své učedníky. Společně vystupují vzhůru a na vrcholu je Ježíš před zraky svých přátel proměněn. Matouš to popisuje následovně: „A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo“ (Mt 17,2). Zkušenost, kterou zde líčí evangelisté, se podobá tomu, co psycholog Abraham Maslow nazývá vrcholovou zkušeností. Náhle je všechno jasné. Bez jakéhokoli zkreslení nebo zkalení se rozzáří pravé já. Zde se Ježíš dává spatřit ve své pravé podstatě, kterou je čiré světlo a čistá láska.

I náš život se může změnit

Lukáš píše, že když se Ježíš modlil, „výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel“ (Lk 9,29). Ježíš se tu nesnaží pouze zjevit učedníkům svou pravou podstatu, ale také jim chce ukázat, co by se stalo s nimi, kdyby se modlili jako on. Jako by nám říkal: Budete-li se modlit, i váš život se může změnit a vaše tvář proměnit. Pojednou skrze ni bude prosvítat Boží zář. Dotknete se toho jedinečného a nefalšovaného obrazu, k němuž nás Bůh stvořil.

Ježíš se v modlitbě obrací celou svou bytostí k Otci. Dává nám tak příklad. Když se obracíme k Bohu, všechno se v nás postupně mění. Jsme naplněni Božím světlem, které získává zvláštní přísvit.

Mlha v údolí našeho života

Rádi bychom tu zůstali a „postavili tři stany“, jak Petr navrhoval Ježíši, jen abychom si uchovali tento mimořádný zážitek. To se samozřejmě nemůže podařit. Vždyť i učedníci museli nakonec opustit vrcholek hory a znovu sestoupit dolů do údolí. Nesou si však s sebou zkušenost, že viděli záři Ježíšovy tváře. Stejně bychom si i my měli při sestupu do mlhy všedního dne s sebou odnášet to, co zažíváme v setkávání s Bohem. V údolí našeho všedního života si máme připomínat své zážitky z „vrcholů hory“.  Když tedy sestupujeme s touto zkušeností vnitřního světla zpátky do údolí, projasní se i mlha v údolí našeho života.