Navigace: Tematické texty V VelikonocePraktické pomůcky a podklady pro práci Příběh jednoho obilného zrnka

Příběh jednoho obilného zrnka

Následující texty nám nabídli přátelé ze Slovenska. Jsou použitelné pro jakýkoliv typ liturgických a modlitebních akcí s mládeží, především během prázdninových akcí.


Jestliže obilné zrnko nezemře…

Příběh obilného zrnka. Náš příběh.
Dlouhá příprava narození,
růst, který si vyžaduje trpělivost, péči,
pozornost, lásku.
odvahu rozdělit se s druhými
společně žít, abychom se navzájem obohatili,
zvítězit nad pokušením uzavřít se
sám do sebe do své vlastní samolibosti.
Náš příběh.
Příběh Ježíše Krista.
Eucharistie.
Trvalé povolání k životu,
nakolik už z daru milosti jsme
společenstvím bratrů.

- U vchodu do kostela připravíme lněné pytlíky s pšeničným zrnem.
- Místo, kde se bude konat toto setkání, může být ozdobené pšeničnými klasy, anebo vhodným obrazem s nápisem.
- Před shromážděním je proutěný košík/y postavený na podstavci. Vedle něj je velký svazek klasů + polní kvítí (vlčí mák, aj.).
- Tato celebrace může být v rámci mše svaté během páté postní neděle v roku B.
- Může se ale konat i mimo mši sv.

Text vhodný pro meditaci i modlitbu:
Dobrý a svatý Otče,
ve tvé neohraničené lásce
jsi nám poslal SLOVO,
tvého jediného Syna JEŽÍŠE,
vzácné semeno svěřené této zemi,
obilné zrnko MRTVÉ A VZKŘÍŠENÉ,
aby se stalo plným klasem, který utěšuje člověka.
I my jsme obilnými semeny
klíčícími z křestní vody
a zasazenými do brázdy historie.
My všichni jsme povoláni utvářet
jediný klas, kterým je CÍRKEV,
komunitu shromážděnou ve tvé lásce,
nový svět obětovaný tobě,
chléb života pro radost světa.
S Kristem přítomným mezi námi
budeme věrnými hlasateli tvého evangelia
a neúnavnými staviteli církve.
V síle Ducha postavíme nové nebe a novou zem, abychom z lidstva utvořili jediné tělo, tvoji rodinu, Otče,
vonící chléb tvého království
ke chvíle tvé slávy.
Amen.

1. OBILNÉ ZRNKO, NÁŠ PŘÍBĚH

- Ticho
- Pěvecký sbor zpívá melodii vhodného chorálu a vzápětí se přednáší text:

Komentátor:
Obilné zrnko. Maličká věc.
Jedno zrníčko, povolané k tomu,
aby našlo své povolání:
být s druhými.
Namáhavá cesta a potom
pád do tmavé země.
Smrt.
Ze životodárné vláhy
probouzejí mokré hroudy
zázračné síly skromného semínka.
A hle klíčí život: něžná rostlinka,
která se po dlouhém a trpělivém očekávání
stává klasem a brzy nato chlebem.
Je to i náš příběh, OTČE STVOŘITELI!
Ponořeni do brázdy života se pro nás křestní voda stala hrobem i matkou.

2. LITURGIE SLOVA

První čtení: Jer 31,31-34
Žalm ze mše sv. – nejlépe zpívaný.
Druhé čtení: Židům 5,7-9
Zpěv před evangeliem
EVANGELIUM: Jan 12,20-33
- Po evangeliu následuje vhodná homilie charakterizující toto setkání.

3. OBĚTOVÁNÍ PŠENIČNÝCH ZRNEK

Kněz: Drazí věřící,
církev nás povolává, abychom byli živým slovem pro naše bratry. posílá nás následovat Ježíše Krista, být, jako On, pšeničným zrnem svěřeným naší zemi, a ztrátou svého vlastního života dát vyrašit novému životu ve světě očekávajícím spásu. S vírou a láskou budete jeden pro druhého odumírajícím zrnkem…
A tak vzejde nový život, zázrak stvoření Ducha lásky.
- každý z přítomných položí pšeničná zrnka do košíku. Z nich se později připraví mouka, která se použije na výrobu hostií. – Mezitím se může zpívat vhodná píseň k obětování…
- potom sbor zpívá určenou melodii, anebo hudební doprovod podbarvuje následující slova:

Komentátor:
Trochu pšeničného zrna.
Dar darovaný a přijatý.
Individualita, která se stane společenstvím.
Bílá mouka míchaná Boží láskou.
Jediný chléb na Velikou Noc Ježíše Krista.
Přijmi Otče Svatý náš dar, semínko Slova, které jsi nám svěřil
S takovou láskou a neohraničenou vírou.
„Jestliže pšeničné zrno nezemře…“
Přijmi těžkosti, radost a naději,
Nepokoj a malomyslnost v naší službě.
Je to těžká cesta při obraně tvého království.
Rozemletá zrnka – aby se mohla stát
Eucharistickým chlebem.
Oběť lásky – společenství bratrů
Ve tvé sjednocené rodině.
Z mnohých zrnek – jediný chléb.
V mnoha srdcích – jediná víra.
Ve všech a v každém jediná LÁSKA!

- je vhodné zazpívat nějakou píseň, která by vyjadřovala ústřední myšlenku.
- mše sv. může pokračovat obvyklým způsobem, zakončí se slavnostním požehnáním:

Hle ve stínu smrti vzkvétá jaro života.
Z jediného zrnka, působením síly Ducha
Se mnohé klasy začínají vlnit
A dozrávat na Slunci.
Křehké a poddajné paprskům světla.
Mnoho zrnek a jen jedna mouka
Rozemletá, lisovaná, smíšená.
My společně shromáždění a naplnění společným Duchem.

Tvé slovo Pane, to vzácné semeno,
Se stává zralým plodem.
Shromáždil jsi nás smlouvou,
Která z nás tvoří tvé syny
A bratry a sestry Ježíše Krista.

Obilné zrnko mrtvé a vzkříšené…
On shromáždil naše zrnka do jediného chleba života,
Který se stal jeho tělem.

Vzkříšený Kriste, Ty nás sytíš tímto chlebem a proměňuješ nás v jedno svaté společenství,
Ve tvé oslavené tělo, tvé živé Slovo
Pro svět, který trpí a očekává ohlášení tvé naděje.

Děkujeme Ti, dobrý Otče, za tvé dary.
Děkujeme Ti, že jsi pro nás zemřel a vstal z mrtvých.
Děkujeme Ti, Utěšiteli Duchu Svatý, který jsi nás
Povolal do tohoto společenství.
Sjednoceni společně Boží láskou
Zde následujeme Krista při našich každodenních povinnostech.
Pro nás jsi připravil hostinu smlouvy,
Kde se nasytíme nebeským chlebem,
Abychom byli společně tvým pokrmem a tvým slovem
A tvojí jistou nadějí v tomto světě bez naděje.

- zde začíná eucharistická liturgie.

Kněz: Bože, milostivý Otče, ve své nesmírné lásce jsi nám poslal svého Syna, který za nás položil život.
Dej nám jeho lásku, abychom mohli být ve společenství
s Tebou a s bratry i se svatou církví,
která je svátostí spásy pro tento svět.
Skrze Krista…
Lid: Amen.

4. SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ

Kněz: Bůh, Otec, který nám ve svém milosrdenství poslal svého Syna, který za nás položil svůj život, ať vás naplní svým nebeským požehnáním.
Lid: Amen.
Kněz: Kristus Vykupitel, který nám svěřil semeno svého Slova, ať přetvoří váš život v radostné ohlašování evangelia, které dává spásu.
Lid: Amen.
Kněz: Duch Svatý, který nás neustále sytí svou nesmírnou láskou, ať vám dá sílu a odvahu zemřít sami sobě, abychom mohli být společně+ budovateli církve.
Lid: Amen.
Kněz: A požehnání všemohoucího Boha, otce i Syna i Ducha Svatého ať sestoupí na Vás a ať stále zůstává s Vámi.
Lid: Amen.
Kněz: Drazí bratři a sestry svým radostným svědectvím buďte opravdovými staviteli církve – Zmrtvýchvstalého těla Ježíše Krista. Jděte v pokoji.
Lid: Bohu díky.


Převzato z časopisu Naim 3/1995


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.