Navigace: Tematické texty M MariaDelší texty V našem každodenním prostředí s námi chce Bůh dělat velké věci

V našem každodenním prostředí s námi chce Bůh dělat velké věci

Doma se člověk projevuje lépe než jinde

Evangelium liturgie slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, nás zavádí do jejího domu v Nazaretě, kde přijala andělovo zvěstování (srov. Lk 1,26-38). Ve zdech domova se totiž člověk projevuje lépe než jinde. A právě v této domácí intimitě nám evangelium podává detail, který odhaluje krásu Mariina srdce.

Maria si nepřipisuje žádné výsady

Anděl ji nazývá "plnou milosti". Je-li plná milosti, znamená to, že Panna Maria je prázdná od zla, je bez hříchu, Neposkvrněná. Při tomto pozdravu je Marie - jak říká text - "velmi znepokojena" (Lk 1,29). Je nejen překvapená, ale i rozrušená. Všichni si myslíme, že přijímání velkých pozdravů, poct a komplimentů někdy může vyvolat vychloubání a domýšlivost. Pamatujme, že Ježíš není laskavý k těm, kdo hledají pozdravy na náměstích, obdiv, zviditelnění (srov. Lk 20,46). Marie se naopak nepovyšuje, ale je znepokojena; místo potěšení pociťuje údiv. Andělský pozdrav se zdá být větší než ona. Proč? Protože se uvnitř cítí malá a tato malost, tato pokora přitahuje Boží pohled.

Ve zdech nazaretského domu tak vidíme podivuhodnou vlastnost Mariina srdce: poté, co se jí dostalo nejvyšší poklony, je znepokojena, protože se cítí být adresována tím, co si nepřipisovala. Maria si totiž nepřipisuje žádné výsady, nic si nenárokuje, nic si nepřipisuje jako svou zásluhu. Neblahopřeje si, nepovyšuje se. Ve své pokoře totiž ví, že všechno dostává od Boha. Je tedy svobodná od sebe samé, zcela obrácená k Bohu a k druhým. Marie Neposkvrněná nemá oči pro sebe. To je pravá pokora: nemít oči pro sebe, ale pro Boha a pro druhé.

Bůh chce i s námi chce dělat velké věci 

Připomeňme si, že tuto dokonalost Marie, plné milosti, ohlašuje anděl mezi zdmi jejího domu: ne na hlavním náměstí Nazareta, ale tam, ve skrytosti, v největší pokoře. V tom malém domku v Nazaretu tlouklo to největší srdce, jaké kdy nějaké stvoření mělo. Drazí bratři a sestry, je to pro nás mimořádná zpráva! Říká nám totiž, že Pán k tomu, aby dělal zázraky, nepotřebuje velké prostředky ani naše vznešené schopnosti, ale naši pokoru, náš otevřený pohled k němu a také otevřený k druhým. Tímto oznámením v chudých zdech malého domu Bůh změnil dějiny. I dnes s námi chce dělat velké věci v našem každodenním životě: v rodině, v práci, v našem každodenním prostředí. Tam více než ve velkých dějinných událostech působí Boží milost. Ale ptám se sám sebe, věříme tomu? Nebo si myslíme, že svatost je utopie, něco pro specialisty, zbožná iluze neslučitelná s běžným životem?

Svatost není otázkou svatoušků a svatých obrázků

Prosme Pannu Marii o milost: aby nás zbavila mylné představy, že evangelium je jedna věc a život druhá; aby nás zapálila nadšením pro ideál svatosti, který není otázkou svatoušků a svatých obrázků, ale každodenního pokorného a radostného prožívání toho, co se nám děje, jako Panna Maria, oproštěni sami od sebe, s pohledem obráceným k Bohu a k bližnímu, kterého potkáváme. Prosím, neztrácejme odvahu: Pán nám všem dal dobrou látku, abychom do svého každodenního života vetkali svatost! A když nás přepadne pochybnost, že se nám to nepodaří, nebo smutek, že jsme nedostateční, nechme na sebe pohlédnout "milosrdnýma očima" Pannu Marii, protože nikdo, kdo ji požádal o pomoc, nebyl nikdy opuštěn!

Papež František 8. prosince 2021
Se svolením převzato z webu České sekce Radio Vaticana. Redakčně upraveno.


Související texty k tématu:

Maria, mariánská úcta, modlitba k Marii
I Maria rostla ve víře 
Leckteří lidé k Marii cestu nenacházejí
Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek
Maria má raději napodobování než obdivování
Maria není cestou; Maria stojí tam, kde se jiným podlamují kolena
Maria nepatří jen na oltáříky
Maria nežila v klášteře
Mariánská úcta - vyváženě bez přehánění nebo ukracování
Proč se vůbec modlit růženec?
www.maria.cz web o úctě k Marii

Povolání
Co ne/znamená ´Osobní povolání´ 
Povolání (soubor textů)
Může Bůh použít i mě?
Povolání ke kněžství nalezl v cele Gestapa
Ježíš nedovolil všem, aby ho následovali 
Odkud se u Ježíše bere náklonnost k rybářům?
Povolávání Matoušů, aneb dynamika Božího povolání a lidské odpovědi
Volba povolání: buď špionem USA, nebo knězem... 
Všeobecné povolání křesťanů ke svatosti
Týden modliteb za duchovní povolání

Poslání
Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…, ale i všech ostatních…
Bůh mě nestvořil bezdůvodně 
Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme 
Může mě vůbec Bůh použít? 
První křesťané neutíkali ze světa kvůli jeho ´zkaženosti´ 
Stačí, abychom na ty, které nám Bůh posílá, pohlíželi s láskou 
V životě není malých rolí 

Svatost; svatí:
Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...
Svatost spočívá v ponoření do Jeho lásky 
Neuvěřitelně podivné představy o svatosti
Co znamená být svatým dnes (Ladislav Simajchl)
Svatost pro normální lidi 
Nesvatá svatost církve (Benedikt XVI.)

Čtení z dnešního dne: Sobota 25. 5.

1. čtení Jak 5,13-20; Evangelium Mk 10,13-16

Komentář k Jak 5,13-20 : Záchrana a uzdravení, při kterém hraje významnou roli společenství církve. Kéž víc ocením společenskou stránku uzdravování: slavení svátosti nemocných ve farnosti i kající bohoslužby…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…