papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
2. neděle postní - C / Angelus - papež František (Nechme se ohromit bláznivou láskou Boha, který se námi neunaví)

Evangelium liturgie této druhé neděle postní vypráví o Ježíšově proměnění (srov. Lk 9,28-36). Když se modlí na vysoké hoře, změní svou podobu, jeho oděv zbělá a zazáří a ve světle jeho slávy se objeví Mojžíš a Eliáš, kteří s ním mluví o Velikonocích, které ho čekají v Jeruzalémě, tedy o jeho umučení, smrti a vzkříšení.

Svědky této mimořádné události jsou apoštolové Petr, Jan a Jakub, kteří s Ježíšem vystoupili na horu. Představujeme si je s očima doširoka otevřenýma před touto jedinečnou podívanou. A tak to určitě bylo. Evangelista Lukáš však poznamenává, že "Petra a jeho společníky tížil spánek" a že "když se probudili", spatřili Ježíšovu slávu (srov. v. 32). Spánek tří učedníků se jeví jako disharmonický tón. Stejní apoštolové usnou i v Getsemanech – to je přece totéž, ne? – při úzkostné modlitbě Ježíše, který je požádal, aby bděli (srov. Mk 14,37-41). Tato ospalost v tak důležitých chvílích je překvapivá.

Čteme-li však pozorně, vidíme, že Petr, Jan a Jakub usnou ještě před začátkem proměnění, tedy právě ve chvíli, kdy se Ježíš modlí. Totéž v Getsemanech. Byla to zřejmě modlitba, která trvala dlouho, v tichu a usebranosti. Můžeme si myslet, že i oni se zpočátku modlili, dokud nepřevládla únava, spánek.

Bratři a sestry, nepodobá se tento nemístný spánek mnoha jiným, které nás potkávají v časech, o nichž víme, že jsou důležité? Třeba večer, kdy bychom se rádi pomodlili a strávili nějaký čas s Ježíšem po dni stráveném v tisíci zápřahů a povinností. Nebo když je čas prohodit pár slov s rodinou a my už nemáme sílu. Rádi bychom byli bdělejší, pozornější, angažovanější, abychom nepropásli vzácné příležitosti, ale nedaří se nám to, nebo se nám to sice daří, ale ne příliš. Silná postní doba je v tomto smyslu příležitostí. Je to čas, kdy nás Bůh chce probudit z vnitřní letargie. Aby nás probudil z naší vnitřní letargie, z ospalosti, která nedovoluje Duchu projevit se, protože – nezapomeňme – udržení bdělého srdce nezávisí jen na nás: je to milost a je třeba o ni prosit. To dokazují tři učedníci v evangeliu: byli dobří, šli za Ježíšem na horu, ale vlastními silami nemohli zůstat vzhůru. To se stává i nám. Probudí se však právě během proměnění. Můžeme si myslet, že to bylo Ježíšovo světlo, které je probudilo. Stejně jako oni i my potřebujeme Boží světlo, které nás nutí vidět věci jinak, přitahuje nás, probouzí nás, probouzí v nás touhu a sílu modlit se, nahlížet do svého nitra a věnovat čas druhým. Únavu těla můžeme překonat mocí Božího Ducha. A když to nejsme schopni překonat, musíme říci Duchu svatému: "Pomoz nám. Přijď, přijď, Duchu svatý. Pomoz mi: chci se setkat s Ježíšem, chci být bdělý, probuzený." Proste Ducha svatého, aby nás zbavil ospalosti, která nám brání v modlitbě.

V tomto postním období, po náročné práci každého dne, nám prospěje, když nezhasneme světlo ve svém pokoji, aniž bychom se postavili do Božího světla. Před spaním se trochu pomodlete. Dejme Pánu šanci, aby nás překvapil a probudil naše srdce. Můžeme to udělat například tak, že otevřeme evangelium a necháme se překvapit Božím slovem, protože Písmo osvětluje naše kroky a rozpaluje naše srdce. Nebo se můžeme dívat na Ukřižovaného a žasnout nad šílenou Boží láskou, která nás nikdy neomrzí a má moc proměnit naše dny, dát jim nový smysl, jiné světlo, nečekané světlo.

Kéž nám Panna Maria pomůže udržet naše srdce bdělá, abychom mohli přijmout tento čas milosti, který nám Bůh nabízí.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

1. čtení a mezizpěv - Žid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-70.71-72.73-75; Evangelium – Lk 1 nebo Mk 4,35-41

Komentář k Žid 11,1-2.8-19: Kéž ve své víře neustrnu, kéž ji více prohlubuji. I tím, že se nechám vést Bohem do míst a situací, do kterých se mi nechce. Když se zpětně ohlédnu, vidím, že On byl se mnou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK
(18. 1. 2023) Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury? Přihlašte se do 19. února 2023. 

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.