Víra není jen souhrn krásných nauk, nýbrž vztah lásky k živé Osobě.   - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

0. týden:

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

„Kdybys znala Boží dar“ (Jan 4,10) aneb Žízeň modlitby
Žalm týdne: Ž 42

Doprovodná četba: KKC 2558 - 2565

V úvodním článku k části o modlitbě čteme v novém Katechismu (KKC 2558): „Tajemství víry je veliké. Církev je vyznává v apoštolském vyznání víry a slaví je ve svátostné liturgii, aby život věřících byl ve shodě s Kristem v Duchu svatém, ke slávě Boha Otce. Toto tajemství vyžaduje, aby v něj věřící věřili, aby je slavili, aby z něj žili v živém a osobním vztahu k živému a pravému Bohu. Takovým vztahem je modlitba.“ Každý vztah volá po prohlubování, každý vztah žízní po neustálém obnovování, zrání a růst skrze nové a nové životní situace. Oním „tajemstvím víry“, onou živou vodou, po které neustále žízníme, je Boží otcovská láska vylitá do našich srdcí skrze Ducha svatého, jenž nám byl dán díky smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

V tomto týdnu přípravy bys měl(a) mít možnost „oprášit“ své možná trochu pozapomenuté praktické návyky (viz „úvod“), které ti pomáhají denně si nalézat plodný čas ztišení nad Božím slovem. Biblické texty by ti navíc chtěly den za dnem připomenout a umožnit znovu prožít základní radostnou zvěst spásy, se kterou ses již setkal(a) (např. ve „farních exerciciích“ či nějakém „základním semináři“ obnovy). Tvá modlitba, tvoje rozmluvy s Bohem, tvé chvály, díky i prosby, to vše je totiž samozřejmým výrazem Bohem tobě již darovaného společenství lásky. Tvé denní tiché chvíle a celá škola modlitby má totiž být pouze příležitostí, abys mohl(a) hlouběji zakoušet, že jsi bezpodmínečně milované Boží dítě vykoupené v Kristu Ježíši a naplněné Duchem Božím, který se v tobě modlí a chce skrze tebe sloužit tomuto zraněnému světu. Doprovodná četba ti může pomoci objevit modlitbu jako odpověď na nezasloužený Boží dar nového života, jako tvoji žízeň po Bohu setkávající se s Boží žízní po tvé lásce, jako pohyb srdce (a tím celého člověka) k Bohu a jako živý vztah Božích dětí k jejich nekonečně dobrému Otci ve společenství smlouvy žitém v těle Kristově a oživovaném Duchem svatým.

1. den: Boží láska

Jan 3,14-17

Bůh lásky, Bůh Starého zákona, je tentýž, kterého nám Ježíš ukázal jako „Abba“, jako „tatínka“. K tomuto Bohu se modlíš „Otče náš...“ Již na začátku této „školy modlitby“ může tvé srdce přetékat radostí, „neboť Bůh tak miloval svět“ - a tebe - „že dal svého jediného Syna...“. Tato bezpodmínečná Boží láska je prvním darem, na který stojí za to odpovědět modlitbou.

(Iz 41,8-20; 43,1-5; 49,15n; 66,10-13; Oz 2,16-25; 11,1-11; Sf 3,14-20)

2. den: Vykoupení v Kristu

Lk 15,1-32

Dnes se vžij do jednoho z nabízených nádherných biblických obrazů (do toho, který ti je nejbližší): Bůh jako pastýř nesoucí ztracenou ovečku; jako žena vytrvale hledající ztracený peníz; jako otec vybíhající naproti ztracenému synu či jako otec vycházející vstříc jeho závistivému bratrovi. A prožij, že dar vykoupení a odpuštění byl darován i tobě.

(Iz 53,4-12; L 5,12-26; 8,26-56; Ef 2,1-10)

3. den: Dar nového života

Jan 4,5-42

Považuješ se za neschopného (neschopnou) dát napít z lásky svého nitra někomu druhému? Nebo máš ty sám (sama) žízeň a nevíš, jak ji utišit? Pozoruj krásné setkání samařské ženy s Ježíšem a vstup osobně do jejich rozhovoru. „Kdybys znala Boží dar...“ (v. 10a). Je skryt ve tvém nitru a přesto darován: věčný život (v. 14), schopnost uctívání „v Duchu a pravdě“ (v. 24), živé Kristovo slovo (v. 41). Tomu všemu ses již ve svém životě s Kristem také otevřel(a). Bůh nejen odpouští, ale i zahrnuje plností života.

(Ef 1,1-23; Ř 8,31-39; Ko 2,6-15)

4. den: Naše odpověď víry

Jan 21,15-22

Ježíš se tě dnes (stejně jako Petra) neptá po tvé mravnosti či náboženských výkonech posledních měsíců. Láska je věcí poznání milovaného, důvěry a svobodného rozhodnutí. Ježíš „ví všechno“ (v. 17), zná tvé zrady a zapření, ale právě do nich znovu posílá svoji otázku po tvé lásce. Asi ví, co dělá, když s tebou stále počítá („Následuj mne!“). Objev dnes v sobě znovu hloubku své lásky, vyznej jí Ježíši a obnov tak svůj křest.

(Ex 19,4-8; Dt 30,11-20; Joz 24,14-18; Lk 1,26-38; Ř 10,8-11)

5. den: Naplnění Duchem svatým

Jan 7,37-39

Dnes se znovu vrať k symbolice „živé vody“ ze středečního textu. Už mnohem více „znáš Boží dar“, už víš mnohem jasněji „co dává Bůh“. Duch svatý již (na rozdíl od textu) byl dán, protože Ježíš již byl oslaven. Tímto Duchem jsi obdarován, neustále ti je nabízen. I dnes se jím můžeš nechat naplnit.

(Sk 2,1-13.38; 4,23-31; 10,38-48; 19,1-7)

6. den: Otevření se darům Ducha

Ř 8,15-17; 22-27

Snad se dnes cítíš ubohým (ubohou) a slabým (slabou): „Nemohu se modlit - nejsem hoden (hodna) - jsem zmatený(á).“ Můžeš znovu začít důvěřovat - skrze Ježíše v Duchu svatém Otci. Stačí se jen připojit k touze celého tvorstva a v hloubce svého nitra objevit modlitbu a volání Ducha Božího a všechny jeho dary.

(Ř 12,6-8; 1 K 12,4-11; Ga 5,16-26)

7. den: Život a růst v těle Kristově

Sk 2,42-47

V modlitbě, naplněn(a) Duchem svatým můžeš dnes naslouchat, jak hluboce byli první křesťané navzájem spojeni. Ptej se, jaké místo ve tvém životě mělo v posledních měsících „učení apoštolů“ (Písmo a učení církve), „společné přebývání“ (konkrétní projevy společenství a lidské pomoci), „lámání chleba“ (slavení eucharistie a svátosti smíření), „modlitba“ (pravidelný čas k modlitbě v „tichých chvílích“ i v malém společenství) a z toho všeho vyrůstající svědectví („byli všemu lidu milí“). Obnov své rozhodnutí takto žít a v modlitbě hledat cestu k takto plodnému životu v těle Kristově.

(Sk 4,23-35; 1 K 10,12-17; Ef 4,1-16; Ko 3,1-17)


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Lv 19,1-2.17-18 ; Žalm 103; 1 Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

Konec první části Horského kázání směřuje náš pohled k základní evangelijní filosofii. Je radikální a odráží v sobě sílu Boží moci, která ve vztazích sahá daleko za lidskou pomstu. Příkaz ‘Miluj svého bližního’ posouvá k radikálnějšímu ‘Milujte své nepřátele‘. Je to vůbec reálné? Zvláště tam, kde se nepřátelé dopouští strašlivých činů? Zastavit filosofii odplaty, modlit se za ně, dát víc, neodvracet se, ale milovat… To shrnuje Kristovo: „Buďte dokonalí.“ Jak miluje Bůh, pokud je sám takto radikální ve své lásce? Napodobit ho lze asi jen z části, přesto je to cesta křesťanského smýšlení.

Zdroj: Nedělní liturgie

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2020) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2020) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2020) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš
(12. 2. 2020) Kniha vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat,…

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2020) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11.2.)

(9. 2. 2020) 11.2. se slaví svátek Panny Marie lurdské a Světový den nemocných.

Svatá Josefina Bakita (svátek 8.2.)

(7. 2. 2020) Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. „Volala jsem maminku a…

Týden manželství

(6. 2. 2020) Dobré manželství není samozřejmost. To si uvědomují i orgranizátoři Národního týdne manželství, který se pořádá od roku…

Blahoslavený rakouský sedlák, který odmítl bojovat za nacisty

Blahoslavený rakouský sedlák, který odmítl bojovat za nacisty
(5. 2. 2020) Film Skrytý život (Hidden life) od Terrence Malicka vykresluje životní příběh rakouského farmáře Franze Jägerstättera.

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz