Neobjevíme žádné nové kontinenty, nebudeme-li mít odvahu ztratit z očí staré břehy. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

„Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou“

(Sk 1,14) aneb Praktické opory pro modlitbu

Žalm týdne:

Doprovodná četba: KKC 2650 – 2691

Při setkání tohoto týdne je vhodné slavit společně (eucharistickou) bohoslužbu, při které je možnost modlit se za jednotlivé účastníky, kteří mohou předstupovat a postupně nebo i společně si vyprošovat oživení daru modlitby v nich. Na další týden se místo katecheze pak připraví četbou následujících řádků:
Po novém otevření se daru modlitby v tobě tě tento týden čeká spíše praktická práce. Nestačí jen znát, co Písmo o modlitbě zjevuje, nestačí se jen nově otevřít daru modlitby v nás. Je třeba se také namáhavě učit modlit. Skrze živé předávání (tradici) Duch svatý učí modlitbě Boží děti v církvi, která věří a která se modlí.

Modlitba Ducha v tobě, tvé vnitřní spojení s ní, spontánní vytrysknutí chvály nebo spočinutí v tichu - to vše potřebuje konkrétní opory. Aby se člověk naučil modlit, musí vědět o hloubce modlitby Ducha v něm, ale také se musí pokoušet znovu a znovu „kopat“ k prameni svými vlastními rozhodnutími a svojí věrností. Duch svatý, kterému se v modlitbě otevíráš, je „živou vodou“ (J 4,14). On tě učí čerpat ze samého pramene: z Krista. V křesťanském životě jsou proto konkrétní prameny, kde tě Kristus očekává, aby tě napojil Duchem svatým: Boží slovo, liturgie, božské ctnosti a přítomný okamžik (viz KKC 2652 - 2660). K těmto pramenům je třeba vytrvale chodit čerpat. Zároveň je dobře učit se z živé tradice církve správnému slovníku modlitby, ve které vstupuješ do vztahu k jednotlivým osobám Trojice (viz KKC 2663 - 2672) ve společenství s Ježíšovou i tvojí Matkou Marií (KKC 2673 - 2679). Maria je dokonalá postava modlitby, obraz modlící se církve. Ona tě spolu s ostatními světci a učiteli modlitby (KKC 2683) chce provázet na tvé cestě v Duchu svatém skrze Krista k Otci.

Tento týden ti nebudou nabídnuty žádné biblické texty k tichým chvílím, ale každý den ti bude poskytnuto pár impulzů k jakési reflexi toho, jak pomocí různých pomůcek vytváříš - či bys mohl(a) vytvářet - vnější prostor pro svoji modlitbu. Ke vstupu do hlubší modlitby tě pak může doprovázet každý den jeden odstavec úvodu do modlitby Zdrávas Maria (KKC 2676 - 2677) nebo desátek růžence, hymnus Akatahist, Magnificat či Denní modlitba církve z breviáře (která může i jinak přirozeně tvořit rámec mé „denní tiché chvíle“, mé vnitřní modlitby, do níž mohu vstoupit po tzv. „krátkém čtení“, které lze samozřejmě nahradit textem, jenž právě na ten den vychází v naší „škole“).

„Protože Kristus přikázal: 'Je třeba stále se modlit a neochabovat' (Lk 18,1), církev, která věrně poslouchá tuto výzvu, nikdy v modlitbě neustává a také nás k tomu povzbuzuje slovy: 'Skrze něho (Ježíše) podávejme Bohu stále oběť chvály' (Žd 13,15). Tomuto příkazu se činí zadost nejen slavením eucharistie, ale i jinak, zvláště denní modlitbou církve (DMC), jejíž specifickou funkcí mezi ostatními liturgickými úkony je podle staré křesťanské tradice posvěcovat průběh dne i noci... DMC prodlužuje na různé hodiny dne chvály a díkůčinění, a také památku tajemství spásy, prosby i předběžné okoušení nebeské slávy v tajemství eucharistie, která je „středem a vyvrcholením celého života křesťanského společenství. DMC se také nejlépe slavení eucharistie připravuje... Když církev svou DMC vzdává Bohu chválu, přidružuje se svým zpěvem k onomu chvalozpěvu, který po všechny věky zaznívá v nebeských příbytcích; a zároveň tím předem okouší onu nebeskou slávu, která ustavičně zaznívá před trůnem Božím a Beránkovým... Avšak kromě oslavy Boha, církev v DMC přednáší prosby a přání všech věrných křesťanů, a nadto prosí snažně Krista a skrze něho i Otce za spásu celého světa. A tento hlas je nejen hlasem církve, ale i Krista, protože se modlíme jménem Kristovým...“ (Všeobecné pokyny k Denní modlitbě církve, č. 1-19; prohloubení a rozvinutí tématu DMC viz kniha Florindo Refatto: Nový člověk, nová píseň, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994).

1. den: Boží slovo

KKC 2653 - 2654

Jakými všemi způsoby čerpáš z tohoto prvotního pramene modlitby? Jak je ve tvém životě zastoupena souvislá četba Písma, jeho studium, společný rozhovor nad Písmem? Jak zacházíš s tím, co tě z Písma osloví? Zapíšeš si to, podtrhneš, naučíš zpaměti?

2. den: Liturgie církve

KKC 2655
Jak úzce prožíváš spojení mezi liturgií církve (mší svatou, slavením svátosti smíření, denní modlitbou církve) a svojí osobní modlitbou? Připravuješ se na slavení eucharistie a svátosti smíření četbou Písma a modlitbou? Pokoušíš se s ostatními při společné modlitbě žít v duchu liturgického roku?

3. den: „Dnes“ (vzdálená příprava)

KKC 2659 - 2660

Jak je tvůj všední život spojen s modlitbou? Využíváš události dne ke spontánní odpovědi chvály, díků, přímluvy či prosby? Vnášíš svůj den do osobní modlitby? Učíš se žít v přítomném okamžiku a ne se utápět v minulosti či se strachovat před budoucností?

4. den: Metody (blízká příprava)

KKC 2707

Dal(a) sis práci vyzkoušet různé přístupy a metody rozjímání (především „lectio divina“)? Znáš i další metody, které třeba nepoužíváš, abys mohl(a) případně poradit druhým? Neulpěl(a) jsi v modlitbě pouze na nějaké metodě, která ti nyní třeba brání objevit samotného Krista?

5. den: Texty a pomůcky pro modlitbu

KKC 2705; 2708

Využíváš s vděčností různé pomůcky pro soustředění mysli (četba Písma, liturgických textů, duchovní literatury či hodnotných modliteb, ikony, symbol kříže)? Využíváš různé osvědčené pomůcky (breviář, růženec, litanie, modlitba Ježíšova...)? Uvědomuješ si důležitost vnějších postojů při modlitbě (stání, kříž, zdvižené ruce, sepjaté ruce, úklona, klečení, sezení, ležení, chůze...)? Zkoušíš do modlitby vtáhnout i své tělo?

6. den: Místa a časy pro modlitbu

KKC 2691; 2698; 2710

Pokoušíš se věnovat pozornost i vnějšímu prostředí pro modlitbu (úprava modlitebního koutu v bytě, otevřená bible ráno na stolku apod.)? Máš své stálé místo modlitby? Vytvořil(a) sis určité pravidelné (roční, měsíční, týdenní a denní) rytmy různých způsobů modlitby?Modlíš se tehdy, když si uděláš čas pro Pána, nebo jen, když ti nějaký čas „zbude“? Dáváš Pánu nejhodnotnější čas dne, kdy jsi nejvíc „fit“?

7. den: Služebníci modlitby

KKC 2683 - 2690

Našel (našla) sis nějakého nebeského průvodce své modlitby? Využíváš bohatství různých dnešních spiritualit k obohacení své modlitby? Necháváš se v růstu modlitby doprovázet „domácí církví“, modlitební skupinou či nějakým duchovním průvodcem? Znáš někoho zkušenějšího, s kým čas od času můžeš mluvit o své cestě modlitby?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Pondělí 6. 7.

Oz 2,16b.17b-18.21-22; Mt 9,18-26

Komentář k Oz 2,16b.17b-18.21-22: Přirovnání vztahu k Bohu i k církvi jako k nevěstě. I s nevěrnostmi a toužebnými návraty. Povzbuzení pro moji rozkolísanost!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2020) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2020) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz