Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

9. Obsah, doporučená literatura

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

Doporučená literatura: Literatura rozvíjející naznačená témata
Katechismus katolické církve, Zvon, Praha 1995
br. Guigo: Scala paradisi, KN, Kostelní Vydří 1996
Hans Buob: Růst v modlitbě - Cesta obrácení, Portál, Praha 1993
Anselm Grün: Modlitba jako setkání, KN, Kostelní Vydří 1993
Mario Masini: Úvod do „lectio divina“, KN, Kostelní Vydří 1993
Jósef Augustin: Čtvrthodinka upřímnosti, KN, Kostelní Vydří 1995
Claude-Jean-Marie Fould: Modlitba v jazycích, KN, Kostelní Vydří 1997
John z Taizé: Modlitba Otčenáš, KN, Kostelní Vydří 1997
Fidelis Ruppert, Anselm Grün: Modli se a pracuj, KN, Kostelní Vydří 1994
Waltraud Herbstrith: Prodlévání před Bohem, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Polia sa už zlatia, Serafím, Bratislava 1995
Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov, Krystal, Praha 1995
Thomas Merton: Kontemplativní modlitba, Zvon, Praha 1993
Jaques Philippe: Čas pre Boha, Serafín, Bratislava 1993
Heinz Schürmann: Duch dává život, Zvon, Praha 1992
kazety z Komunity blahoslavenství od sestry Heleny: Vnitřní modlitba I. - IV.
Florindo Refatto: Nový člověk, nová píseň, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Paradoxní Bůh, KN, Kostelní Vydří
Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, Zvon, Praha 1996
Henri J. M. Nouwen: Cesta srdce, Zvon, Praha 1995
Henri J. M. Nouwen: Cesta čekání, pokoje, moci, KN, Kostelní Vydří 1996
klasická díla od Terezie z Lisieux, Terezie z Avily, Jana od Kříže, Ignáce z Loyoly...Další literarura o modlitbě

Ralph Martin: Hlad po Bohu, Familiaris, Bratislava 1995
Peter Köster: Hledejte moji tvář, KN, Kostelní Vydří 1993
Wilfrid Stinissen: Cesta vnitřní modlitby, KN, Kostelní Vydří 1995
Carlo Maria Martini: Ako sa naučiť modlit, LÚČ, Bratislava 1992
Tomislav Ivančič: Bděte a modlete se, MCM, Olomouc 1995
Tomislav Ivančič: Život ze síly Ducha a modlitby, MCM, Olomouc 1995
Abeln, Kner: Jak se máme modlit? KN, Kostelní Vydří 1994
Olivier Clément: Tři modlitby, KN, Kostelní Vydří 1997
Pavel Šmíd: Modlitba chval a oslava Boha jako povolání křesťanů, PS, Praha 1997
Martina Vintrová: Bible nás učí modlitbě, PS, Praha 1997
Chantal Joly: Modlitba s Rogerem, KN, Kostelní Vydří 1997
Abeln, Kner: Modlit se člověk naučí jen modlitbou, KN, Kostelní Vydří 1997
Brian Mc Kevitt, Gabriel Harty: Modlitba - radost nebo trápení? PS, Praha 1996
Adalbert Ludwig Balling: Léčivá síla modlitby, KN, Kostelní Vydří 1996
Philippe Ferlay: Modlitba bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice, KN Kostelní Vydří 1994
Klemens Tilmann: Denně se modlit - ale jak? MCM, Olomouc 1994
Carlo Carretto: Poušť uprostřed města, Cesta, Brno 1996
Romano Guardini: O modlitbě, Paprsek, Praha 1970

OBSAH

Předmluva
Úvod
0. týden: „Kdybys znala Boží dar“ (Jan 4,10)
aneb Žízeň modlitby (KKC 2558 - 2565)
1. týden: „Kde jsi?“ (Gn 3,9)
aneb Modlitba ve Starém zákoně (KKC 2566 - 2589)
2. týden: „Když se Ježíš modlil, otevřelo se nebe...“ (Lk 3,12)
aneb Ježíšova modlitba k Otci (KKC 2598-2606)
3. týden: „Jen jedno je třeba...“ (Lk 10,42)
aneb Ježíšovo učení o modlitbě (KKC 2607 - 2615)
4. týden: „Setrvávali v lámání chleba a v modlitbách“ (Sk 2,42)
aneb Způsoby modlitby v církvi (KKC 2616 - 2643)
5. týden: „Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou“ (Sk 1,14)
aneb Praktické opory pro modlitbu (KKC 2650 - 2691)
6. týden: „Zakořeněni a zakotveni v lásce“ (Ef 3,17)
aneb Růst na cestě modlitby (KKC 2697 - 2719)
7. týden: „Buďte bdělí a proste v každý čas“ (Lk 21,36)
aneb Zápas o modlitbu (KKC 2725 - 2751)
8. týden: „Kdykoli se modlíte, říkejte: 'Otče...'“ (Lk 11,2)
aneb „Otče náš“ jako cesta modlitby (KKC 2759 - 2856)
Magnificat
Doporučená literaturaPodle Katechismu katolické církve, Duchovního semináře č. 2 od Prof. Dr. Otto Knocha (MCM), knihy od Hanse Buoba Růst v modlitbě - Cesta obrácení (Portál) a spisu Scala paradisi (Stupně k ráji) od br. Guiga (Karmelitánské nakladatelství) zpracoval P. Petr Hruška.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 23,1-6; Žalm Žl 23,1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Nelze přehlédnout, že Pán Ježíš vidí potřebu odpočinku a sám navrhuje unaveným učedníkům „dovolenou“. Bůh je přítelem odpočinku! Zavedení sedmého dne jako dne odpočinku není náhodné, je to Boží přikázání. Je to den, kdy máme slavit a děkovat za dary, které jsme během práce užívali a ze kterých nyní žijeme. Možná dnes potřebujeme nově definovat sami sobě, jak takový čas prožít, aby vedl jak ke zotavení těla, tak i zotavení duše, ale i rodiny, vztahů a sebe sama. Ale ani zde nesmíme být tvrdí tak, že bychom přestali vidět lidi okolo nás. Je tedy třeba moudře rozlišit, kdy má člověk nasadit síly, i když je unavený a má právo na odpočinek, a kdy je možné poslat potřebné za jinými nebo jejich žádost odložit na později a sami „vypnout“, být s rodinou, být s Bohem nebo sami se sebou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)