Postní doba je duchovním bojem Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

8. týden:

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

„Kdykoli se modlíte, říkejte: 'Otče...'„ (Lk 11,2)

aneb „Otče náš“ jako cesta modlitby

Žalm týdne: Lk 1,68-79

Doprovodná četba: KKC 2759 - 2856

„Modlitba Páně je opravdu shrnutím celého evangelia“, konstatuje Tertulián. A sv. Augustin, potom co ukázal, jak jsou žalmy hlavní potravou křesťanské modlitby a jak se sbíhají v prosbách Otčenáše, dochází k závěru: „Projděte všechny modlitby, které jsou v Písmu; myslím, že v nich nelze najít něco, co by nebylo obsaženo v modlitbě Páně.“ Katechismus k tomu dodává: „Celé Písmo (Zákon, Proroci i Žalmy) se naplnilo v Kristu (srov. Lk 24,44). Evangelium je touto 'radostnou zvěstí'. Jeho první hlásání shrnul svatý Matouš v horském kázání (srov. Mt 5-7). Modlitba Otčenáš je tedy středem tohoto hlásání. A právě v této souvislosti se vysvětluje každá prosba modlitby, kterou nám Pán zanechal...“ (KKC 2763).

Tento týden tedy zkus prožít modlitbu Páně jako souhrn všeho, co tě během „školy“ oslovilo. Na celý týden si zvol opět jen jeden text, a to Lk 11,1-4 - „lukášovskou“ (asi původnější) verzi modlitby Páně. Může být pomocí jako úvod si přečíst KKC 2759 - 2772 a pak se nechat doprovázet níže uvedenými texty z Katechismu postupně. Každý den začni oním základním „Abba...“, a pak můžeš zůstat jen u uvedené věty a objevit její hloubku. Spíše než výklad Otčenáše by však mělo být cílem tohoto týdne zkusit si na příkladu modlitby Páně zopakovat a přivlastnit celou cestu následování, cestu učednictví, cestu modlitby, ke které jsi byl(a) během této školy směřován(a). Nejde zde o slova, ale o stále hlubší otevření se Duchu, který sám je naší modlitbou: „Ježíš nám nezanechává nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u kterékoli ústní modlitby učí Duch svatý Boží děti modlit se k Otci prostřednictvím Božího slova. Ježíš nám nedává jen slova naší synovské modlitby: dává nám zároveň Ducha, skrze něhož se ta slova v nás stávají 'duchem a životem' (J 6,63). A co víc: důkazem a možností naší dětinné modlitby je, že Otec 'nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče!' (Ga 4,6)...“ (KKC 2766).

Možná, žes i ty vnitřně během těchto dvou měsíců zaslechl(a) a přijal(a) živé povolání na cestu vnitřní modlitby nebo vybídnutí k nějakému konkrétnímu kroku na této cestě. Během týdne můžeš před Pána toto vše předložit s prosbou, aby ti on objasnil, co od tebe očekává po skončení této školy modlitby. Při příštím setkání pak budeš mít možnost o tomto kroku svědčit ostatním s prosbou o jejich přímluvnou modlitbu.

1. den: Abba, Otče...!

(KKC 2777 - 2796)

Bůh tě především ostatním a jako první zahrnuje svojí otcovskou i mateřskou láskou a vylévá na tebe Ducha volajícího „Abba, Otče!“. Žasni nad Boží péčí o Izrael v celých dějinách spásy, žasni nad jeho láskou k tobě, láskou věrnou i něžnou zároveň.

2. den: Otče, posvěť se jméno tvé!

(KKC 2807 - 2814)

Boží láska k tobě je nejen otcovská a mateřská, ale také snoubenecká, toužící po proniknutí celou tvou bytostí. Touží, abys mu mohl(a) patřit v jedinečném přátelském vztahu, aby jeho „jméno“ prozářilo celý tvůj život. Toužíš i ty po takovém vztahu?

3. den: Otče, přijď království tvé...!

(KKC 2816 - 2827)

Jestliže ses stal(a) Ježíšovým přítelem, máš také jako jeho učedník účast na jeho uzdravujícím spoluutrpení s tímto zraněným světem. I tebe chce Ježíš posílat hlásat, uzdravovat, bojovat se zlem (i v modlitbě). V dnešní prosbě si můžeš tento postoj přivlastnit.

4. den: Otče, chléb náš vezdejší dej nám dnes!

(KKC 2828 - 2837)

Učedník Kristův na své cestě následování (i na cestě modlitby) může mít jistotu, že jej Otec vyzbrojí vším, co na ní bude potřebovat. Že bude tato tvá důvěra často provázena prázdnýma rukama a pocitem nezajištěnosti? Ano, ale o to budeš svobodnější... Chceš?

5. den: Otče, odpusť nám naše viny...!

(KKC 2838 - 2845)

K nejnutnější výbavě učedníka patří i Otcovo odpuštění. Učedník je od slova učit se - může proto dělat chyby, může se splést, může být slabý! Jde jen o jedno: ihned se vždy vrhnout do Otcovy odpouštějící náruče a dovolit totéž i druhým (=odpustit i jim).

6. den: Otče, neuveď nás do pokušení...!

(KKC 2846 - 2854)

Jsi-li Ježíšovým učedníkem, povede tě Duch stejnou cestou, jako vedl jeho. Nevyhneš se pokušením, pouštím, vyprahlostem, pocitu opuštěnosti... Ale smíš mít jistotu, že nic z toho nepronikne do tvé vnitřní svatyně setkání s Bohem - umírajícím na kříži.

7. den: Otče, amen!

(KKC 2855 - 2856)

„Ke všem Božím zaslíbením, kolik jich jen je, bylo v něm (ve vzkříšeném Ježíši) řečeno 'ANO'. A proto skrze něho zní i naše 'AMEN' ke slávě Boží (2 K 1,20; jedna možnost překladu). A proto skrze něho zní i Boží 'AMEN' ke slávě v nás“ (jiná možnost překl.).

„Četba (lectio) hledá slast blaženého života,
rozjímání (meditatio) ji nalézá,
modlitba (oratio) o ni žádá,
nazírání (contemplatio) ji zakouší.“
br. Guigo, Scala paradisi

Magnificat podle liturgického překladu

Lk 1,46-55

Velebí *
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Středa 26.2. Popeleční středa

Jl 2,12-18 / 2 Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k 2 Kor 5,20 – 6,2: Čím je ve společnosti méně naděje, tím víc je zapotřebí našeho svědectví. Vynikne touha po „dni spásy“, po záchraně! Ukazovat směr, odkud záchrana přijde, ať je mým úkolem v nastávající době postní.

Zdroj: Nedělní liturgie

Knižní tip: Proč chodíme do kostela - Sokol

Knižní tip: Proč chodíme do kostela - Sokol
(26. 2. 2020) S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Knížka je určena těm, kdo do kostela…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2020) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Popeleční středou začíná Postní doba

(24. 2. 2020) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2020) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2020) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2020) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2020) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2020) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš
(12. 2. 2020) Kniha vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat,…

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz