Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Norbert Baumert

01. Úvod

z knihy Dary ducha Ježíšova I

Předmluva k českému vydání

Autor knihy Dary Ducha Ježíšova, jejíž první část právě držíte v ruce, německý jezuita, profesor exegeze Nového zákona a předseda teologické komise Rady Katolické Charismatické obnovy obce v Německu P. Norbert Baumert z Frankfurtu nad Mohanem v úvodu k originálnímu vydání píše:
"Cílem této knihy je představit charismatickou dimenzi jako podstatný rozměr církve. To se zde ovšem neuskutečňuje především teoretickými úvahami, nýbrž poukazem na dějinně uchopitelné nové probuzení duchovního života, které se dnes ve světové katolické církvi označuje jako ’Charismatická obnova’, a dále reflexí zkušeností, které byly právě zde udělány."

Nemáme tedy před sebou knihu o Charismatické obnově, ale spíše živé svědectví dotýkající se základu života celého těla Kristova - života v Duchu svatém. Ovšem aby autor mohl v dalších částech přejít k hlubší biblické (2. část) a teologické (3. část) reflexi, věnuje 1. část převážně právě tomuto charismatickému probuzení v katolické církvi. První tři oddíly vzniklé samostatně jako základní informace o Charismatické obnově jsou zde doplněny statí P. Ch. Wrembecka o svědectví, několika osobními příběhy a některými informacemi o Obnově ve světové církvi a o podobných procesech v celém křesťanstvu.

Tento první sešit tedy může sloužit nejen jako úvod k četbě dalších, hlubších úvah o charismatické dimenzi církve, ale i jako informační pomůcka pro ty, kdo jsou nějakým způsobem zodpovědní za pastoraci podobných ("charismatických") skupin.

V neposlední řadě je tato kniha (hlavně její 1. a 2. část) také zamýšlena jako doprovodná četba k autorovu "semináři života z víry" Nový život v Duchu svatém (viz seznam literatury), který nás může uvést do hlubšího života z Božího daru, a tak nám - a to nejen teoreticky - živě zprostředkovat onu "charismatickou dimenzi církve". A o to vlastně (za prvé) jde.
Petr Hruška

Úvod
Otázka po základu života "těla Kristova" vede k rozličným druhům působení Ježíšova Ducha: On objasňuje Boží slovo, je životem svátostí, je silou křesťanského všedního dne, je darem, z něhož vyrůstají jednotlivá obdarování. Aby teologie zdůraznila nedisponovatelnost jeho působení, mluví v posledních desetiletích opět častěji o "charismatickém" působení Ducha, které v mnoha lidech uvnitř církve i mimo ní probouzí nový život a individuální charismata, "jak Duch chce". Církev je tak znovu hlouběji chápána jako místo, kde všechny tyto dary společně působí. "Apoštolát laiků", "všeobecné kněžství", "odpovědnost a poslání laiků v církvi a ve světě", "Boží lid", právě tak jako "liturgické", "biblické", "ekumenické" a "charismatické" hnutí jsou pouze hesla, která na tuto charismatickou dimenzi nově ukazují.

Cílem této knihy je představit charismatickou dimenzi jako podstatný rozměr církve. To se ovšem neuskutečňuje především teoretickými úvahami, nýbrž poukazem na dějinně uchopitelné nové probuzení duchovního života, které se dnes ve světové katolické církvi označuje jako "Charismatická obnova", a dále reflexí zkušeností, které byly právě zde udělány. Na této knize se podílelo mnoho lidí svým životem, svými rozhovory a příběhy. Všichni, kteří zde dostanou slovo, jsou mně, nebo některému z mých spolubratrů, osobně známí. Historie vzniku naší knihy se odráží i na její vnější formě. Skládá se z více samostatných částí, které se stále jako soustředné kruhy pohybují kolem jednoho tématu. Opakování způsobená touto skutečností by mohla přispět k dalšímu prohloubení.

První část tvoří společná zpráva skupiny lidí, ve které jsou shrnuty podstatné zkušenosti a základní postoje charismatického hnutí. Text, který jsem svého času redigoval, je v oběhu již více let a byl převzat s některými doplňky (1.1. - 1.3.). Toto společné svědectví je doplněno několika osobními příběhy a některými informacemi o podobných procesech v celém křesťanství.

Druhá část je biblickým rozjímáním o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla, která na základě výše zmíněných zkušeností začíná nově zářit a v mnohém se stává srozumitelnější. Je to přece tentýž Duch, který uchopil církev v jejích počátcích a který ji dnes obnovuje. Proto se odvažujeme vedle apoštolových svědectví stavět příbuzná svědectví z naší doby. Je třeba se podstatně držet toho, že živá zkušenost víry je nezbytným předpokladem výkladu Písma, protože Písmu svatému můžeme porozumět jen v Duchu, ve kterém bylo napsáno.

"Teologický rozbor", který je obsahem třetí části, opět vyrostl z mnoha rozhovorů, přednášek i vlastních článků, jež uvádím v seznamu literatury. Je příspěvkem do diskuse jak ve vnitřním dialogu charismatického hnutí, tak i v dialogu jeho představitelů s církevní veřejností a se všemi křesťany. Úvahy jsou určovány otázkou, v jakém vztahu jsou tyto konkrétní zkušenosti spásy ke spiritualitě celé církve.

V závěru je tak představeno nejen současné charismatické hnutí ve svých základních elementech, nýbrž je zároveň ukázáno, v jakém smyslu přitom jde o oživení církve jako celku a jaké nenahraditelné funkce má charismatické působení Ducha.
P. Norbert Baumert SJ
Frankfurt nad Mohanem, Nový rok 1986


Od roku 1972 se v německé jazykové oblasti v rámci římskokatolické církve tvořila modlitební společenství, která spojil název "Charismatická obnova". Z četných rozhovorů a úvah se zástupci různých skupin vznikl následující text, který se pokouší mluvit za mnohé o cestě, kterou jsme byli vedeni, abychom "byli vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal, o naději, kterou máme" (1 Pt 3, 15).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…