Pravý ekumenismus oceňuje projevy Ducha, kdekoliv se vyskytnou. (Tomáš Špidlík) - archív citátů

Sekce: Knihovna

Norbert Baumert

01. Úvod

z knihy Dary ducha Ježíšova I

Předmluva k českému vydání

Autor knihy Dary Ducha Ježíšova, jejíž první část právě držíte v ruce, německý jezuita, profesor exegeze Nového zákona a předseda teologické komise Rady Katolické Charismatické obnovy obce v Německu P. Norbert Baumert z Frankfurtu nad Mohanem v úvodu k originálnímu vydání píše:
"Cílem této knihy je představit charismatickou dimenzi jako podstatný rozměr církve. To se zde ovšem neuskutečňuje především teoretickými úvahami, nýbrž poukazem na dějinně uchopitelné nové probuzení duchovního života, které se dnes ve světové katolické církvi označuje jako ’Charismatická obnova’, a dále reflexí zkušeností, které byly právě zde udělány."

Nemáme tedy před sebou knihu o Charismatické obnově, ale spíše živé svědectví dotýkající se základu života celého těla Kristova - života v Duchu svatém. Ovšem aby autor mohl v dalších částech přejít k hlubší biblické (2. část) a teologické (3. část) reflexi, věnuje 1. část převážně právě tomuto charismatickému probuzení v katolické církvi. První tři oddíly vzniklé samostatně jako základní informace o Charismatické obnově jsou zde doplněny statí P. Ch. Wrembecka o svědectví, několika osobními příběhy a některými informacemi o Obnově ve světové církvi a o podobných procesech v celém křesťanstvu.

Tento první sešit tedy může sloužit nejen jako úvod k četbě dalších, hlubších úvah o charismatické dimenzi církve, ale i jako informační pomůcka pro ty, kdo jsou nějakým způsobem zodpovědní za pastoraci podobných ("charismatických") skupin.

V neposlední řadě je tato kniha (hlavně její 1. a 2. část) také zamýšlena jako doprovodná četba k autorovu "semináři života z víry" Nový život v Duchu svatém (viz seznam literatury), který nás může uvést do hlubšího života z Božího daru, a tak nám - a to nejen teoreticky - živě zprostředkovat onu "charismatickou dimenzi církve". A o to vlastně (za prvé) jde.
Petr Hruška

Úvod
Otázka po základu života "těla Kristova" vede k rozličným druhům působení Ježíšova Ducha: On objasňuje Boží slovo, je životem svátostí, je silou křesťanského všedního dne, je darem, z něhož vyrůstají jednotlivá obdarování. Aby teologie zdůraznila nedisponovatelnost jeho působení, mluví v posledních desetiletích opět častěji o "charismatickém" působení Ducha, které v mnoha lidech uvnitř církve i mimo ní probouzí nový život a individuální charismata, "jak Duch chce". Církev je tak znovu hlouběji chápána jako místo, kde všechny tyto dary společně působí. "Apoštolát laiků", "všeobecné kněžství", "odpovědnost a poslání laiků v církvi a ve světě", "Boží lid", právě tak jako "liturgické", "biblické", "ekumenické" a "charismatické" hnutí jsou pouze hesla, která na tuto charismatickou dimenzi nově ukazují.

Cílem této knihy je představit charismatickou dimenzi jako podstatný rozměr církve. To se ovšem neuskutečňuje především teoretickými úvahami, nýbrž poukazem na dějinně uchopitelné nové probuzení duchovního života, které se dnes ve světové katolické církvi označuje jako "Charismatická obnova", a dále reflexí zkušeností, které byly právě zde udělány. Na této knize se podílelo mnoho lidí svým životem, svými rozhovory a příběhy. Všichni, kteří zde dostanou slovo, jsou mně, nebo některému z mých spolubratrů, osobně známí. Historie vzniku naší knihy se odráží i na její vnější formě. Skládá se z více samostatných částí, které se stále jako soustředné kruhy pohybují kolem jednoho tématu. Opakování způsobená touto skutečností by mohla přispět k dalšímu prohloubení.

První část tvoří společná zpráva skupiny lidí, ve které jsou shrnuty podstatné zkušenosti a základní postoje charismatického hnutí. Text, který jsem svého času redigoval, je v oběhu již více let a byl převzat s některými doplňky (1.1. - 1.3.). Toto společné svědectví je doplněno několika osobními příběhy a některými informacemi o podobných procesech v celém křesťanství.

Druhá část je biblickým rozjímáním o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla, která na základě výše zmíněných zkušeností začíná nově zářit a v mnohém se stává srozumitelnější. Je to přece tentýž Duch, který uchopil církev v jejích počátcích a který ji dnes obnovuje. Proto se odvažujeme vedle apoštolových svědectví stavět příbuzná svědectví z naší doby. Je třeba se podstatně držet toho, že živá zkušenost víry je nezbytným předpokladem výkladu Písma, protože Písmu svatému můžeme porozumět jen v Duchu, ve kterém bylo napsáno.

"Teologický rozbor", který je obsahem třetí části, opět vyrostl z mnoha rozhovorů, přednášek i vlastních článků, jež uvádím v seznamu literatury. Je příspěvkem do diskuse jak ve vnitřním dialogu charismatického hnutí, tak i v dialogu jeho představitelů s církevní veřejností a se všemi křesťany. Úvahy jsou určovány otázkou, v jakém vztahu jsou tyto konkrétní zkušenosti spásy ke spiritualitě celé církve.

V závěru je tak představeno nejen současné charismatické hnutí ve svých základních elementech, nýbrž je zároveň ukázáno, v jakém smyslu přitom jde o oživení církve jako celku a jaké nenahraditelné funkce má charismatické působení Ducha.
P. Norbert Baumert SJ
Frankfurt nad Mohanem, Nový rok 1986


Od roku 1972 se v německé jazykové oblasti v rámci římskokatolické církve tvořila modlitební společenství, která spojil název "Charismatická obnova". Z četných rozhovorů a úvah se zástupci různých skupin vznikl následující text, který se pokouší mluvit za mnohé o cestě, kterou jsme byli vedeni, abychom "byli vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal, o naději, kterou máme" (1 Pt 3, 15).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Pondělí

1 Sam 15,16-23; Mk 2,18-22

Komentář k Mk 2,18-22: Síla Kristových slov ať mě chrání před snahou vtěsnat jeho zvěst do starých měchů, nebo jimi vyspravovat záplaty na šatech, které mi bez problémů padnou. Kéž naruší moji zvykovost a zabydlenost!

Zdroj: Nedělní liturgie

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2020) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2020) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno…

Přímluvy na základě aktuálního dění

(11. 1. 2020) Web Pastorace.cz nabízí ke stažení "Modlitbu věřících", tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2020) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2020) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Sekta Sinčchondži - varování

(6. 1. 2020) Toto hnutí provádí intenzivní nábor a cílí také na mladé věřící, obzvláště pak děvčata. Členové sekty ztratí svoji…