Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michal Pulec

1. Úvod (uvedení do problematiky práce)

z knihy Internetová linka důvěry jako pomoc v krizových situacích

Děkuji všem,
kteří mi umožnili studium,
jehož součástí bylo také vypracování této práce.
Především děkuji svým rodičům,
bez jejichž pomoci by nebylo toto studium možné,
ale také všem ostatním, kteří mi věnovali svůj čas a energii.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a v seznamu pramenů
a literatury uvedl veškeré informační zdroje, které jsem použil.
V Praze dne 11. dubna 2003

1. Úvod (uvedení do problematiky práce)

V této práci se budu zabývat fenoménem světové počítačové sítě Internet z hlediska jejího využití jako pastoračního prostředku, především pro ty z lidí, kteří se ocitli v životní krizové situaci. Nejprve se pokusím zodpovědět z teoretického hlediska jaký je vztah církve k této nové technologii a nakolik je Internet vhodným a užitečným prostředkem pro pastorační účely, a to zejména pro pomoc při řešení různých typů životních krizí formou krizové intervence a zda a nakolik je tato, formou tohoto média, vůbec možná.

Po této teoretické části se pokusím v části praktické prezentovat výsledky mého prozkoumání konkrétních materiálů, dotazů klientů a reakcí na ně z internetové Linky důvěry provozované při jedněch z nejnavštěvovanějších křesťanských webových stránkách umístěných na serveru www.vira.cz, jejichž provozovatelem je Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Materiály z této linky důvěry nejprve statisticky vyhodnotím a porovnám se statistickými hodnotami z telefonické linky důvěry. Pak srovnám několik konkrétních dotazů a odpovědí s metodikou práce na telefonické lince důvěry, která se používá v těchto konkrétních problematikách v rámci krizové intervence. Nakonec se pokusím shrnout všechny shromážděné informace do úvahy nad možnostmi a omezeními internetové linky důvěry pro účely krizové intervence v rámci pastorační péče, které by mohly napomoci při dalším provozu takových linek.

Bohužel jsem neobjevil, mimo několika stručných textů, žádnou publikaci ani pramen, které by o problematice krizové intervence na Internetu pojednávaly. V obšírné publikaci, která nyní u nás o krizové intervenci vyšla, není o této formě intervence jediná zmínka. [1] Budu se tedy snažit, některé specifické zásady a odlišnosti práce na internetové lince důvěry, získat z kontextu mezi tímto a klasickým telefonickým způsobem intervence.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Michal Pulec

Témata: Internet

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…