Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michal Pulec

4. Závěr

z knihy Internetová linka důvěry jako pomoc v krizových situacích

4.1 Pastorační možnosti a omezení linky důvěry na Internetu v oblasti krizové intervence

Zde se pokusíme shrnout pastorační možnosti a omezení internetové linky důvěry v oblasti krizové intervence, které bylo možné vysledovat z výše předložených materiálů. Nejprve si uvedeme rozdíly mezi linkou důvěry telefonickou a internetovou, pak charakteristické znaky internetové linky důvěry.

Základním rozdílem mezi oběma typy linek je ten, že v případě linky telefonické jde o kontakt mezi krizovým pracovníkem a klientem, který probíhá v reálném čase, jeho forma je verbální i paraverbální, krizová intervence probíhá způsobem dialogu, během kterého je možno klienta nejen uklidnit, ale také zjistit potřebné informace pro krizovou intervenci a případně převést klienta z akutního krizového stavu a dosáhnout změny v jeho situaci. Na telefonické lince důvěry je obsluha stále přítomna a může tak pomoci řešit i nouzové volání klientů, kteří se ocitli v smrtelném nebezpečí. Používají se zde pro krizovou intervenci postupy a techniky založené na formě tohoto kontaktu. Tato linka je vystavená většímu nebezpečí zneužití. Je zde menší nebezpečí vazby klienta na určitého krizového pracovníka, ale zároveň možnost ostychu, obavy či odporu vůči jeho pohlaví. Hovor se může přerušit. Z hlediska lepších možností v živém kontaktu se jeví jako vhodnější hlavně pro neodkladné krizové stavy, pro krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru, pro velmi naléhavé situační krize a pro krize pramenící z psychopatologie. Dostupnost je většinou částečně omezena telefonními poplatky. Odpovědi na dotazy jsou situačně náročnější a kladou větší nároky na připravenost krizového pracovníka.

Naproti tomu v případě internetové linky jde o kontakt, který neprobíhá v reálném čase, protože klient s krizovým pracovníkem nejsou v přímém spojení. Jako klient může kdykoliv napsat svůj e-mail, stejně tak krizový pracovník jej může kdykoliv přijmout. Forma kontaktu je písemná a probíhá způsobem „monologu“ (nebo lépe: „dialogu v blocích“), kdy jde o reakci na informace, které krizovému pracovníkovi klient sám poskytl. Pouze klient rozhoduje o tom, kolik informací a jaké krizovému pracovníku o sobě sdělí. Odpovědi na dotazy jsou časově náročné, musí být kvalitně a pečlivě zpracovány. Klientům může vyhovovat jednak velká míra anonymity, ale také možnost své dotazy podrobně popsat a obdržené odpovědi si v klidu prostudovat, moci se k nim znovu vracet, vytisknout si je apod. »A právě anonymita Internetu, která je pro odpovídajícího někdy trochu nevýhodou, dává řadě lidí možnost otevřeně komunikovat na téma, které bylo buď pro ně tabuizované, nebo k němuž nemají ve svém okolí vhodného partnera k rozhovoru.« [107] Také v reakci na přímé a krátké dotazy je velmi výhodná dispozice Internetu, kdy je možné zaslat s odpovědí i textový nebo datový soubor, či umístit přímé odkazy na další zdroje informací na Internetu do textu e-mailu. Není možné přímo působit na klienta a sledovat odezvu v jeho reakcích. O případné změně v jeho situaci je možné se dozvědět pouze z jeho opětovného kontaktu. Těžko lze pomocí internetové linky důvěry zachraňovat klienty v náhlém smrtelném nebezpečí. Nehrozí nebezpečí přerušení kontaktu. Ze zásad a technik, které se používají na klasické telefonické lince, je možné v písemné formě na Internetu použít určitě techniku provázení, techniky efektivní komunikace: rekapitulaci, parafrázi, kotvení a zhodnocující formulaci a některé typy otázek. Dále techniku mapování silných míst a přeznačkování. Hledisko zneužití je velmi malé. Nebezpečí vazby klienta na určitého pracovníka je malé, při zajištění supervize e-mailů. Jako velmi vhodná se jeví krizová intervence prostřednictvím Internetu pro řešení krizových situací v duchovní, osobně-existenciální a vztahové problematice. Podle typologie krizí se k této formě komunikace více hodí řešení tranzitorních krizí, vývojových krizí, situačních krizí a posttraumat. Dostupnost služby je dobrá téměř z celého světa. Náklady na provoz jsou nižší než u linky telefonické.

Dá se předpokládat, že množství klientů využívajících internetovou linku důvěry bude vzrůstat, tak jak se bude rozšiřovat vybavení našich domácností Internetem a až se začnou více prosazovat multimediální výrobky pro domácnost.

Hlavními charakteristickými znaky internetové linky důvěry jsou: existence webových stránek, které ji prezentují kdekoliv a kdykoliv; stálá dostupnost e-mailové schránky všem bez ohledu na obsluhu a odkudkoliv; největší možná míra zachování anonymity; písemná komunikace „dialogem v blocích“; časová náročnost vytváření odpovědi; možnost rychle poskytnout velké množství bezztrátových informací.

Na druhé straně hlavním omezením je, že Internet jako médium »oslabuje přítomnost tím, že umožňuje pouze netělesné a abstraktní spojení mezi osobami a snižuje se počet prostředků, jak poznat druhého člověka…« [108]

Internet nikdy nemůže nahradit osobní kontakty, může však napomáhat k jejich otevření a pokračování. [109]


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Michal Pulec

Témata: Internet

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…