Lidé všechno zanechají na tomto světě, s sebou si ponesou jen lásku a to, co darovali... - archív citátů

Sekce: Knihovna

5. Výchova a studium stálých jáhnů v biskupství Münster (S. Dr. Regina Pacis Meyer)

z knihy Služba trvalých jáhnů I. - II.

1. Historický vývoj

Tak jako se po II. Vatikánském koncilu pozvolna vyvíjel sám stálý diakonát, stejně také vzdělávání stálých jáhnů. V münsterském biskupství byly 26.3.1975 uveřejněny v církevním věstníku zásady pro vzdělávání stálých jáhnů, vydané německou biskupskou konferencí.

Do té doby se studium stálých jáhnů vyvíjelo takto: Když se v roce 1957-1968 ustavil první kroužek uchazečů o jáhenskou službu, byl vzhledem k tomu, že převládalo mínění, že jáhnové jsou příští nositelé úřadů, přiřazen ke kněžskému semináři.

Od ustanovení prvního biskupského pověřence pro otázky diakonátu v tomto biskupství v r. 1970, který byl současně docentem pro duchovní vedení a katechesi (výuka pomocnic pro duchovní péči) byla výchova stálých jáhnů odloučena z kněžského semináře a převzata krátce před tím založeným institutem pro diakonát a pastorační péči.

Tento vývoj působí dodnes na způsob a povahu výchovy stálých jáhnů v Münsterském biskupství. Jak těch, kteří jsou v civilním zaměstnání, tak těch, kteří mají tuto službu jako povolání hlavní. Nejen proto, že jáhnové a pastorační referenti a referentky jsou připravováni v tomtéž institutu, ale dokonce stejnými vyučovacími tématy, ale i proto, že i jáhnové s hlavním povoláním v této službě, mají absolvovat výuku pastoračních referentů, třeba i po svěcení.

První svěcený ze skupiny jáhnů (dne 27.6.1970) stanovil vlastně způsob vzdělávání jáhnů v tomto biskupství. V té době byl sakristiánem v jedné velké farnosti a tedy v církevní službě. Jeho civilní povolání bylo vlastně církevní. Z vlastní iniciativy absolvoval dálkový teologický kurs pro laiky a stále usiloval o další teologické vzdělání. Po jáhenském svěcení byla služba sakristiána rozšířena o omezenou službu zvěstování víry, liturgické služby a jáhensko-charitativní služby ve farním společenství. Byl jako jáhen z povolání přidělen do jednoho farního společenství. Od tohoto okamžiku studoval při zaměstnání pedagogicko-katechetický kurs teologie při katedrální škole ve Würzburgu. Při tom se podílel na sociálně-vědeckém základním kursu pro otázky mládeže v Münsteru. Když se v té době vytvářela první skupina pastorálních asistentů, byl do této skupiny zařazen, podílel se na společné přípravě, složil tyto zkoušky a získal kvalifikaci pastoračního referenta.

Vedení biskupství se rozhodlo, že stálí jáhnové nadále kromě teologického a pastorálního vzdělání mají prokázat kvalifikaci pastorálních referentů. Toto pravidlo platí v biskupství Münster dodnes.

2. Vzdělávání stálých jáhnů s civilním zaměstnáním

2.1 Předpoklady

O vzdělání ke stálému jáhenství se mohou ucházet muži, osvědčení v manželství a rodině, zaměstnáni a obecném společenství.

Povolání a připravenost ke službě jáhna se projevuje ve vývoji služebního chování v rodinném životě i v zaměstnání a v čestném chování ve službě společenství. Zásadně je důležité:
- pohotovost k chápání lidí v nouzi a tísni a schopnost rozlišovat při pomáhání jednotlivé i společné důvody tísně.

- schopnost navazovat kontakty, ochota ke spolupráci a schopnost získávat spolupracovníky a spolupracovnice pro službu ve společenství.

Další podmínkou jsou tělesné a dušení zdraví uchazeče, souhlas manželky, a farní obce k jáhenské službě a jednání shodující se s životním řádem katolické církve.2.2. Výuka

2.2.1 Dálkový kurs teologie

Dálkové studium teologie obsahuje základní kurs a pastorální kurs katedrální školy ve Würzburgu. Cílem teologického studia je uzpůsobit zájemce o jáhenskou službu, aby lépe rozuměl své víře ve smyslu 1Petr 3,15: „Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ Má být vyzbrojen pro rozhovory s jednotlivci i skupinami, předávat víru a pomáhat při vysvětlování otázek víry i života. To je první předpoklad pro pozdější službu zvěstování víry.


2.2.2. Jáhenské společenství (kroužek)

Cílem je setkávání a vzájemné sdělování zkušeností víry a povolání ke službě. Dále zacvičení v životě podle obrazu sloužícího Krista, bližší poznání jáhenského povolání. Ucházet se o jáhenské úkoly ve farnosti a připravit se k jáhenské službě při manželství a rodině a občanském zaměstnání.

Jáhenské kroužky jsou založeny jednat v Institutu pro jáhenskou a pastorační službu, Münster, jednak v oblastech Münsterland, Niederrhein a okrese Oldenburg. Zpravidla trvají od pátku 18.00 do soboty 17.00 hod. Jedno společenství má až 15 členů a je vedeno spolupracovníkem nebo pověřeným institutu pro jáhenskou a pastorační službu.

K programu kroužku náleží:
V 1. vyučovacím roce:
- historie vlastního života a víry
- uvedení do Nového Zákona na základě liturgických čtení roku
- úvod do Starého Zákona
- služba v Novém Zákoně
- neděle v rodině
- dějinný vývoj jáhenství (koncept Münsterského biskupství)
- osobní modlitba, modlitba v rodině, modlitba církve
- jáhenství a charita (studijní týden o velikonočních prázdninách spolu s pastorálními asistenty a asistentkami)
- katolická sociální nauka
- theologie společnosti (s přípravou na průzkum společenství)
- duchovní zakončení týdne.

V 2. vyučovacím roce:
- uvedení do liturgických čtení roku
- lektorské školení a uvedení do hlásání víry (spolu s pastoračními asistenty a asistentkami v běžné praxi)
- příprava kázání, krátké promluvy při nešporách
- neděle v rodině - předávání služby lektora a akolyty
- rozbor pastoračního plánu domovské obce
- jáhenské společenství
- pozornost k tísni druhého: život s nemocí - vinou
- smuteční oblast
- duchovní úvahy na zakončení týdne.

V 3. vyučovacím roce:
- uvádění do liturgických čtení roku
- úloha jáhnů ve společenství a společnosti
- základní forma rozhovoru
- rozhovor pomáhající
- pastorace nemocných a provázení umírajících
- rodinná neděle - admissio (provinění)
- rozbor práce a volného času
- příprava kázání I.
- duchovní úvahy na zakončení týdne.

V 4. vyučovacím roce:
- uvedení do Janova evangelia
- úloha jáhnů v církevní liturgii
- příprava kázání II.
- manželské právo
- rodinná pastorace a provázení manželství
- křestní pastorace
- jáhen s civilním zaměstnáním v manželství a rodině, povolání a společenství
- pětidenní exercicie před svěcením - jáhenské svěcení.

3. Výuka stálých jáhnů, kteří vykonávají službu jako hlavní zaměstnání

3.1 Vzdělání

3.1.1. Theologie
Theologické vzdělání je dáno výukou pastorálních referentů.


3.1.2. Jáhenské společenství (kroužek)

K obsahu jáhenského studia náleží:
V I. ročníku
- studijní týden homiletiky (společně s pastoračními asistenty a asistentkami)
- historie vlastního života a víry
- pozornost k tísni druhého - život s vinou, nemocí
- duchovní zpytování na konci týdne.


V II. ročníku
- uvedení do liturgických čtení roku
- neděle v rodině - předávání služby lektora a akolyty
- teologie a spiritualita úřadu
- služba a charita - (studijní týden o velikonočních prázdninách spolu s pastorálními asistenty a asistentkami). Koncepce bisk. Münsterského.
- diakonát - historický vývoj - koncepce Münsterského biskupství
- pastorace nemocných a provázení umírajících
- rodinná neděle - admissio (provinění)
- stanovit těžiště jáhenské služby
- studijní týden homiletiky - společně s pastoračními asistenty a asistentkami.
- jáhenství a katechese - kolegiální výměna zkušeností
- rozbor práce a volného času
- duchovní úvahy na zakončení týdne.


V III. ročníku
- uvedení do Janova evangelia
- manželské právo
- jáhen ve službě jako hlavním povolání v manželství, rodině a společnosti
- křestní pastorace
- diakonát a koinonia na příkladu manželské a rodinné pastorace
- pohřební pastorace a liturgie
- úloha jáhnů v církevní liturgii
- pětidenní exercicie před svěcením - jáhenské svěcení.

4. Zařazení

Jáhen s civilním zaměstnáním je služebník v oblasti, ve které působí v manželství, rodině, zaměstnání a farní obci. Uvědomělé a odpovědné hospodaření s časem, který má k disposici, znalosti potřeb lidí ve svém okolí a osobní nadání je předpoklad pro úspěšný život v rodině, manželství, povolání i společenství.

Jáhen s hlavním církevním povoláním zpravidla zůstává v oblasti úkolů, které měl jako pastorální referent před svěcením, ale v němž nyní přebírá těžiště služba jáhnu vlastní.

Ve společenství má jáhen přejímat službu ve třech hlavních oblastech:
- služba je těžiště jáhnovy práce, možná pole působnosti: pomáhat v návštěvní službě u katechumenů a nemocných. Charitativní oblast: služba bezdomovcům nebo osamělým. Práce s tělesně postiženými, pastorace starých lidí.

- v liturgicko-svátostné oblasti je jáhen služebníkem hlavně těch lidí, se kterými má co dělat. Slaví křest, vede pohřební obřady a v daném okamžiku (křtu nebo smutku) rozhovory. Asistuje při oddavcích, vede bohoslužbu slova - příp. se svátostným požehnáním.

- v oblasti zvěstování víry je především jeho praktická služba podnětem k evangelizování oblastí života, dále rozhovory s jednotlivci a skupinami, příležitostná služba kázání nebo spolupráce při katechesi.

Pravidelné porady jsou předpokladem pro spolupráci ve farním společenství.


Článek Výchova a studium stálých jáhnů S. Dr. Regina Pacis Meyera z časopisu Diakonia 3-4 /1996 přeložil jáhen J. Doležal.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 18,25-28; Žalm 25 ; Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Kristus měl vymezený čas na svoji misi. Přichází dny jeho zatčení a odsouzení. Dá se ještě něco udělat proto, aby pochopili ti, kteří se jeho učení nejvíce brání? Pán tedy mluví už velmi ostře na jejich adresu. V naší situaci je otázkou, nakolik se můžeme podobat učitelům Zákona my a podobně jako oni sice souhlasit s hodnotami křesťanství či evangelia, ale nijak to ve vlastním praktickém životě nerealizovat. I my máme možná právě nyní čas, kdy je ještě možné věci změnit. Ale ten nepotrvá navždy. Může nám např. pomoci připustit si, že dnes v kněžských seminářích zcela chybí noví kandidáti a za několik let zákonitě nastane situace, kdy farnosti již kněze nebudou mít. Nepromarněme tedy čas, kdy je možné odpovědět Pánu své „ano“, ale zároveň i „vyjít na vinici“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2023) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.