Sekce: Knihovna

5. Výchova a studium stálých jáhnů v biskupství Münster (S. Dr. Regina Pacis Meyer)

z knihy Služba trvalých jáhnů I. - II.

1. Historický vývoj

Tak jako se po II. Vatikánském koncilu pozvolna vyvíjel sám stálý diakonát, stejně také vzdělávání stálých jáhnů. V münsterském biskupství byly 26.3.1975 uveřejněny v církevním věstníku zásady pro vzdělávání stálých jáhnů, vydané německou biskupskou konferencí.

Do té doby se studium stálých jáhnů vyvíjelo takto: Když se v roce 1957-1968 ustavil první kroužek uchazečů o jáhenskou službu, byl vzhledem k tomu, že převládalo mínění, že jáhnové jsou příští nositelé úřadů, přiřazen ke kněžskému semináři.

Od ustanovení prvního biskupského pověřence pro otázky diakonátu v tomto biskupství v r. 1970, který byl současně docentem pro duchovní vedení a katechesi (výuka pomocnic pro duchovní péči) byla výchova stálých jáhnů odloučena z kněžského semináře a převzata krátce před tím založeným institutem pro diakonát a pastorační péči.

Tento vývoj působí dodnes na způsob a povahu výchovy stálých jáhnů v Münsterském biskupství. Jak těch, kteří jsou v civilním zaměstnání, tak těch, kteří mají tuto službu jako povolání hlavní. Nejen proto, že jáhnové a pastorační referenti a referentky jsou připravováni v tomtéž institutu, ale dokonce stejnými vyučovacími tématy, ale i proto, že i jáhnové s hlavním povoláním v této službě, mají absolvovat výuku pastoračních referentů, třeba i po svěcení.

První svěcený ze skupiny jáhnů (dne 27.6.1970) stanovil vlastně způsob vzdělávání jáhnů v tomto biskupství. V té době byl sakristiánem v jedné velké farnosti a tedy v církevní službě. Jeho civilní povolání bylo vlastně církevní. Z vlastní iniciativy absolvoval dálkový teologický kurs pro laiky a stále usiloval o další teologické vzdělání. Po jáhenském svěcení byla služba sakristiána rozšířena o omezenou službu zvěstování víry, liturgické služby a jáhensko-charitativní služby ve farním společenství. Byl jako jáhen z povolání přidělen do jednoho farního společenství. Od tohoto okamžiku studoval při zaměstnání pedagogicko-katechetický kurs teologie při katedrální škole ve Würzburgu. Při tom se podílel na sociálně-vědeckém základním kursu pro otázky mládeže v Münsteru. Když se v té době vytvářela první skupina pastorálních asistentů, byl do této skupiny zařazen, podílel se na společné přípravě, složil tyto zkoušky a získal kvalifikaci pastoračního referenta.

Vedení biskupství se rozhodlo, že stálí jáhnové nadále kromě teologického a pastorálního vzdělání mají prokázat kvalifikaci pastorálních referentů. Toto pravidlo platí v biskupství Münster dodnes.

2. Vzdělávání stálých jáhnů s civilním zaměstnáním

2.1 Předpoklady

O vzdělání ke stálému jáhenství se mohou ucházet muži, osvědčení v manželství a rodině, zaměstnáni a obecném společenství.

Povolání a připravenost ke službě jáhna se projevuje ve vývoji služebního chování v rodinném životě i v zaměstnání a v čestném chování ve službě společenství. Zásadně je důležité:
- pohotovost k chápání lidí v nouzi a tísni a schopnost rozlišovat při pomáhání jednotlivé i společné důvody tísně.

- schopnost navazovat kontakty, ochota ke spolupráci a schopnost získávat spolupracovníky a spolupracovnice pro službu ve společenství.

Další podmínkou jsou tělesné a dušení zdraví uchazeče, souhlas manželky, a farní obce k jáhenské službě a jednání shodující se s životním řádem katolické církve.2.2. Výuka

2.2.1 Dálkový kurs teologie

Dálkové studium teologie obsahuje základní kurs a pastorální kurs katedrální školy ve Würzburgu. Cílem teologického studia je uzpůsobit zájemce o jáhenskou službu, aby lépe rozuměl své víře ve smyslu 1Petr 3,15: „Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ Má být vyzbrojen pro rozhovory s jednotlivci i skupinami, předávat víru a pomáhat při vysvětlování otázek víry i života. To je první předpoklad pro pozdější službu zvěstování víry.


2.2.2. Jáhenské společenství (kroužek)

Cílem je setkávání a vzájemné sdělování zkušeností víry a povolání ke službě. Dále zacvičení v životě podle obrazu sloužícího Krista, bližší poznání jáhenského povolání. Ucházet se o jáhenské úkoly ve farnosti a připravit se k jáhenské službě při manželství a rodině a občanském zaměstnání.

Jáhenské kroužky jsou založeny jednat v Institutu pro jáhenskou a pastorační službu, Münster, jednak v oblastech Münsterland, Niederrhein a okrese Oldenburg. Zpravidla trvají od pátku 18.00 do soboty 17.00 hod. Jedno společenství má až 15 členů a je vedeno spolupracovníkem nebo pověřeným institutu pro jáhenskou a pastorační službu.

K programu kroužku náleží:
V 1. vyučovacím roce:
- historie vlastního života a víry
- uvedení do Nového Zákona na základě liturgických čtení roku
- úvod do Starého Zákona
- služba v Novém Zákoně
- neděle v rodině
- dějinný vývoj jáhenství (koncept Münsterského biskupství)
- osobní modlitba, modlitba v rodině, modlitba církve
- jáhenství a charita (studijní týden o velikonočních prázdninách spolu s pastorálními asistenty a asistentkami)
- katolická sociální nauka
- theologie společnosti (s přípravou na průzkum společenství)
- duchovní zakončení týdne.

V 2. vyučovacím roce:
- uvedení do liturgických čtení roku
- lektorské školení a uvedení do hlásání víry (spolu s pastoračními asistenty a asistentkami v běžné praxi)
- příprava kázání, krátké promluvy při nešporách
- neděle v rodině - předávání služby lektora a akolyty
- rozbor pastoračního plánu domovské obce
- jáhenské společenství
- pozornost k tísni druhého: život s nemocí - vinou
- smuteční oblast
- duchovní úvahy na zakončení týdne.

V 3. vyučovacím roce:
- uvádění do liturgických čtení roku
- úloha jáhnů ve společenství a společnosti
- základní forma rozhovoru
- rozhovor pomáhající
- pastorace nemocných a provázení umírajících
- rodinná neděle - admissio (provinění)
- rozbor práce a volného času
- příprava kázání I.
- duchovní úvahy na zakončení týdne.

V 4. vyučovacím roce:
- uvedení do Janova evangelia
- úloha jáhnů v církevní liturgii
- příprava kázání II.
- manželské právo
- rodinná pastorace a provázení manželství
- křestní pastorace
- jáhen s civilním zaměstnáním v manželství a rodině, povolání a společenství
- pětidenní exercicie před svěcením - jáhenské svěcení.

3. Výuka stálých jáhnů, kteří vykonávají službu jako hlavní zaměstnání

3.1 Vzdělání

3.1.1. Theologie
Theologické vzdělání je dáno výukou pastorálních referentů.


3.1.2. Jáhenské společenství (kroužek)

K obsahu jáhenského studia náleží:
V I. ročníku
- studijní týden homiletiky (společně s pastoračními asistenty a asistentkami)
- historie vlastního života a víry
- pozornost k tísni druhého - život s vinou, nemocí
- duchovní zpytování na konci týdne.


V II. ročníku
- uvedení do liturgických čtení roku
- neděle v rodině - předávání služby lektora a akolyty
- teologie a spiritualita úřadu
- služba a charita - (studijní týden o velikonočních prázdninách spolu s pastorálními asistenty a asistentkami). Koncepce bisk. Münsterského.
- diakonát - historický vývoj - koncepce Münsterského biskupství
- pastorace nemocných a provázení umírajících
- rodinná neděle - admissio (provinění)
- stanovit těžiště jáhenské služby
- studijní týden homiletiky - společně s pastoračními asistenty a asistentkami.
- jáhenství a katechese - kolegiální výměna zkušeností
- rozbor práce a volného času
- duchovní úvahy na zakončení týdne.


V III. ročníku
- uvedení do Janova evangelia
- manželské právo
- jáhen ve službě jako hlavním povolání v manželství, rodině a společnosti
- křestní pastorace
- diakonát a koinonia na příkladu manželské a rodinné pastorace
- pohřební pastorace a liturgie
- úloha jáhnů v církevní liturgii
- pětidenní exercicie před svěcením - jáhenské svěcení.

4. Zařazení

Jáhen s civilním zaměstnáním je služebník v oblasti, ve které působí v manželství, rodině, zaměstnání a farní obci. Uvědomělé a odpovědné hospodaření s časem, který má k disposici, znalosti potřeb lidí ve svém okolí a osobní nadání je předpoklad pro úspěšný život v rodině, manželství, povolání i společenství.

Jáhen s hlavním církevním povoláním zpravidla zůstává v oblasti úkolů, které měl jako pastorální referent před svěcením, ale v němž nyní přebírá těžiště služba jáhnu vlastní.

Ve společenství má jáhen přejímat službu ve třech hlavních oblastech:
- služba je těžiště jáhnovy práce, možná pole působnosti: pomáhat v návštěvní službě u katechumenů a nemocných. Charitativní oblast: služba bezdomovcům nebo osamělým. Práce s tělesně postiženými, pastorace starých lidí.

- v liturgicko-svátostné oblasti je jáhen služebníkem hlavně těch lidí, se kterými má co dělat. Slaví křest, vede pohřební obřady a v daném okamžiku (křtu nebo smutku) rozhovory. Asistuje při oddavcích, vede bohoslužbu slova - příp. se svátostným požehnáním.

- v oblasti zvěstování víry je především jeho praktická služba podnětem k evangelizování oblastí života, dále rozhovory s jednotlivci a skupinami, příležitostná služba kázání nebo spolupráce při katechesi.

Pravidelné porady jsou předpokladem pro spolupráci ve farním společenství.


Článek Výchova a studium stálých jáhnů S. Dr. Regina Pacis Meyera z časopisu Diakonia 3-4 /1996 přeložil jáhen J. Doležal.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a krve Páně

1. čtení Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Evangelium Mk 14,12-16.22-26

Komentář k Mk 14,12-16.22-26: Společenství učedníků s Kristem se promítá i do našich časů. Vždyť On je s námi vždy, když slavíme eucharistii. Trvalá přítomnost Pána ať je pro naše vztahy povzbuzením!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.