Rozsah Boží péče o nás závisí i na naší otevřenosti a odevzdání - archív citátů

Sekce: Knihovna

Aleš Opatrný

6. Několik bodů pastorační a personální strategie, která by směřovala k budoucnosti

z knihy Pastorační situace u nás

- Výchova bohoslovců pro budoucí, ne minulý obraz církve. Tedy pro zvládnutí těch situací, v nichž budou žít, ne pro situace, ve kterých žily předchozí generace.

- Důsledné budování životaschopných center - farností v některých místech diecéze, kde jsou k tomu předpoklady, včetně zvýšené péče o duchovní i vzdělanostní úroveň těch, kteří tam pastoračně působí (kněží, jáhni, laici).

- Změna stylu pastorace všude tam, kde je to možné. Tedy dnešní situaci odpovídající, nejen tradičně udržovaný počet mší, zapojení jáhnů a akolytů, respektování sil kněze i jeho potřeb odpočinku a vzdělávání, vytváření modlitebních, vzdělávacích nebo v prvé fázi jen "sousedských" společenství. Vytváření farnosti jakožto "společenství společenství".

- Odvaha opustit ty zavedené způsoby pastorace, na které v daném místě nejsou síly a které mohou být nahrazeny jinými.

- Velmi pečlivě zvažovat rozmisťování kněží, které by podporovalo život živých center a nebylo jen záplatováním neopravitelného kabátu.

- Odvaha nazývat věci pravými jmény a jednat podle toho: tedy vidět farnost tam, kde reálně existuje, a ne tam, kde to je pouze napsáno ve schématismu. Tam, kde farnost není, hledat jiný, odpovídající způsob přítomnosti církve v daném místě.

- Výchova schopných lidí k evangelizaci a soustavné provádění evangelizační činnosti v arcidiecézi.

- Trvalé a plánovité vzdělávání dospělých se musí stát normální součástí farního života a netýká se jen těch, kteří jsou pomocníky v pastoraci.

- Zvyšování prestiže vzdělání, odborné úrovně a to jak u kněží, tak u laiků.

Je jisté, že nastoupení podobné cesty je skutečně svatovojtěšský čin: přináší a přinese mnoho neporozumění a odporu, nebude mnohými akceptováno. Je ale třeba, aby se alespoň ti, kteří tyto věci vidí, vzájemně obohacovali, podporovali, hledali dobrá a schůdná řešení a společně je uskutečňovali. Atmosféra dialogu a vzájemné důvěry je k tomu jistě nezbytná.

(79-80)

Několik pohledů na možnosti uspořádání pastorace v naší zemi
(...)
Začněme lehčím šokem. Totiž tvrzením, které je přesvědčením autora, že katolická církev se v naší zemi nalézá v těchto letech v jedinečné pozici, v jedinečné, skvělé situaci vzhledem ke své budoucnosti - a bylo by velkou škodou ji nevyužít a propásnout. I když máme známé nedostatky ve vzdělání kléru i laiků, ve stylu řízení všech institucí, i když máme komunismus, respektive totalitu v sobě, i když jsme z velké části lidmi s nevyléčenými vnitřními zraněními, i když jsme mnohé na nerůznějších úrovních zanedbali, nestačili nebo dělali naivně či dokonce hloupě, atd., atd., jsou tu jedinečné šance, protože církev u nás:
-je zatím minimálně zatížena vlastními institucemi, které po čase rozvoje většinou zbytní

- má ve většině oblastí svého života možnost uspořádat a vytvořit řadu věcí nově

- není státem ani hýčkaná, ani pronásledovaná

- má nejen možnost hledat nové cesty, ale v mnoha věcech to prostě dělat musí, protože nic starého neexistuje - mnohde je tak vyčerpaná a zestárlá, že prostě nemůže dál žít jen ze setrvačnosti.

- je mnoha lidem v naší společnosti lhostejná, a tak společnost nemá vcelku chuť určovat církvi cestu, která by nemusela být její cestou vlastní, je tedy svobodná

- euforie počátku roku 1990 je pryč, následující frustrace nemůže být trvalým stavem - lze tedy střízlivě i uvažovat, i rozhodovat
(82-83)Nabídka ideových směrů rozhodně malá není. Výběr světonázorových idejí je pak věcí spíše mladších než starších lidí. Starší se buď vracejí "k víře dětství", nebo většinou setrvávají v tom, v čem prožili větší část života. Mladí hledají. V tomto hledání ovšem nemá šanci jen křesťanství, ale stejně tak New Age, transpersonální psychologie, buddhismus, atd. Zdá se tedy, že určité upřednostnění pastorační práce ve prospěch mladých lidí má své jasné oprávnění. Právě tak je nutné uvnitř církve zřetelně nahlížet, že nebojujeme jen s marxismem nebo s ateismem, který je statisticky zastoupen dost nízko, ale setkáváme se s konkurencí poměrně sirkového spektra ideových proudů, které jsou mladými lidmi akceptovány.
(95)Především je zřejmě dobré vyvarovat se představ o tom, že jsme církví většinovou, že naše žití uprostřed společnosti je přijímáno jako naprostá samozřejmost, že jsme v duchovní oblasti bezkonkurenčně nejžádanější, atd. To totiž může platit o té které vesnici nebo městečku, ne už o městu, ne o diecézi, natož o celé zemi. Setrvávání na podobných pozicích není jen druhými napadnutelné, ale vede nutně k nesprávným rozhodnutím.
(98)Je užitečné podívat se podrobněji na stoupence novodobých náboženských směrů, tedy na ty, kterým říkáme nepřesně "sektáři". Zpravidla to nejsou ani zlomyslní, ani výstřední nebo nervově nemocní lidé. Spíše mezi nimi najdeme bud lidi nešťastné, kteří nikde nezakotvili, nebo lidi s velkou touhou po nalezení duchovního prostoru a rozvoje, hledající saturaci svých více či méně duchovních tužeb. Tito lidé hledají zpravidla to, co my jim v dostatečné míře nenabízíme: hluboký duchovní život, který v běžném farním provozu opravdu nebývá k nalezení, přijetí konkrétním a přehledným společenstvím, osobní a ne neosobní přístup, lidské osobní kontakty, atd. A pokud tito lidé hledají záchranu, spásu, potom ji chtějí skutečně zakusit.
(100)Musíme sice jakožto církve i jakožto věřící oprávněnost své vlastní existence mnohem klopotněji dokazovat a obhajovat, ale ti, kteří k nám přicházejí, většinou skutečně chtějí něco poznat a něčím se natrvalo obohatit. Přicházejí totiž jako chudí - a to je podle pohledu Bible vždy šance.
(101)


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.10.

Ef 1,11-14; Lk 12,1-7

Komentář k Ef 1,11-14: Jak veliká věc je pro mě pocit, že si mě Bůh získal jako svůj majetek. A také tak chce o mě pečovat. Kéž se mu nevzpouzím…

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2018) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Bohoslovci pořádají 23. - 25. 11. tradiční duchovní víkend TAMMÍM - Totální nasazení pro Boha

(15. 10. 2018) Pokud jste mladí muži od 15 do 30 let, máte jedinečnou příležitost! O víkendu 23. - 25. 11. se pro vás otevřou brány...

Na pražském sídlišti Barrandov bude zahájena stavba jedinečného kostela Krista Spasitele a komunitního centra

Na pražském sídlišti Barrandov bude zahájena stavba jedinečného kostela Krista Spasitele a komunitního centra
(15. 10. 2018) V listopadu začne vyrůstat duchovní a společenské centrum, které bude sloužit nejen věřícím, ale všem lidem dobré...

Kurz vazby KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ pro liturgický prostor 17.-19. 10.

Kurz vazby KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ pro liturgický prostor 17.-19. 10.
(15. 10. 2018) Přijeďte si rozšířit své znalosti o květinové výzdobě kostela pod vedením floristky Elišky Černé do Rožmitálu p. Tř....

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2018) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II....

Španělský mim Carlos Martínez vystoupí ve Vsetíně a povede přednášky na konferenci ARTKO

Španělský mim Carlos Martínez vystoupí ve Vsetíně a povede přednášky na konferenci ARTKO
(14. 10. 2018) 27. října 2018 od 19:00 se ve Vsetíně uskuteční pantomimické představení, které bude součástí konference pro...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2018) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od...

Konference o evangelizaci 23. a 24. listopadu v Olomouci

Konference o evangelizaci 23. a 24. listopadu v Olomouci
(11. 10. 2018) V přednáškách vystoupí mnoho zajímavých hostů, kteří mají zkušenosti s novou evangelizací. Např. Miriam...