Láska je radost z dobra; dobro je zase jediným důvodem lásky. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michael Slavík

7. Poznámky

z knihy Manželství - od snů k realitě

[1] KÖNIG, F. - WALDENFELS, H.: Lexikon náboženství, Praha, Victoria Publishing, 1994, str. 292
[2] Tamtéž
[3] JOHNSON, P.: Dějiny 20. století, Praha, Rozmluvy, 1991, str. 7n
[4] JOHNSON, P.: Dějiny 20. století, Praha, Rozmluvy, 1991, str. 11
Pro úplnost dodejme, že Einstein se nejen vyslovil o relativitě fyzikálního světa, ale zároveň také v něm odhalil i fyzikální veličinu - rychlost světla. Tento poznatek fyzikální absolutní konstanty se do filozofických úvah myslitelů a společnosti ovšem příliš nepromítl.
[5] Srov. též Mk 10,9 a Lk 16,18
[6] Srov. Ez 36,26-27
[7] Srov. Gn 1,27; Mt 19,4
[8] Srov. Gn 2,18; 3,13; 18,20; 19,5; Lv 18,22; 20,13;
[9] Sd 19,22; Iz 3,9; Řím 1,26-27
[10] Srov. Gn 2,22
[11] Srov. Dt 25, 5-10; Mt 22,23-24
[12] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 403
[13] Srov. Mt 15,19
[14] Srov. Sof 3,19; Jer 3,1-14
[15] Srov. Mt 5,32; 19,9
[16] DOLISTA, J.: Naděje vložená do manželství, Olomouc, Matice Cyrilometodějská, 1994, str. 51
[17] JAN PAVEL II.: Kněžím k Zelenému čtvrtku 1995, Praha, Sekretariát ČBK, 1995, č..5
[18] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 499
[19] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 410
[20] Tamtéž
[21] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 411
[22] Tamtéž
[23] Tamtéž, str. 412
[24] PL 54, 1207BC (= list 167)
[25] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 501
[26] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 412
[27] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 502
[28] SUTTNER, E.- CH.: Zur Praxis der Kirchen des Ostens. In: Theologish-praktische Quartalschrift, roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 360
[29] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 506
[30] Tamtéž
[31] Srov. též Gen 1,28; 1 Tim 5,14
[32] Srov. LG 35
[33] Kán. 2356 CIC 1917
[34] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 731
[35] SEBOT T, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 15
[36] Tamtéž, str. 20
[37] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 14
[38] Srov. Dz 1801
[39] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 19
[40] Kán. 1 a kán. 1059 s přihlédnutím ke kán. 1086-§ 1
[41] Kán. 1085
[42] Kán. 1061
[43] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 18
[44] Tamtéž, str. 19
[45] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 739
[46] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 384
[47] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 15
[48] Srov. kán. 1063-2oa 3o
[49] Kán. 1059
[50] Srov. kán. 1086-§ 1
[51] SVATEBNÍ OBŘADY, Praha, Sekretariát České liturgické komise, 1971, str. 8
[52] KKC, čl. 176: „Víra je osobní přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Víra vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí přijal zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy i svými slovy.“
[53] „Sacramentorum ianua“ jako důsledek křtu zůstává u tohoto člověka nedotčena. Účinkuje zde nedostatek svobodné vůle subjektu k přijetí svátosti.
[54] Kán. 105823) Srov. RUF, N.: Das Recht der katholischen Kirche, Leipzig, St. Benno Verlag, 1985, str. 208
[55] KKC, čl. 183: „Víra je ke spása nezbytná. Sám Pán to tvrdí: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen;kdo neuvěří bude zavržen“ (Mk 16,16).
[56] Kán. 18
[57] Kán. 1071-40
[58] CIC z roku 1917
[59] Srov. RUF, N.: Das Recht der katholischen Kirche, Leipzig, St. Benno Verlag, 1985, str. 208
[60] Tamtéž
[61] Srov. kán. 105635) Tamtéž
[62] Kán. 1055-§ 1
[63] GS 49, 50
[64] Gn 2,18-25
[65] Gn 2,23
[66] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 115
[67] Srov. kán. 1101-§ 2
[68] Kán. 1056
[69] Kán. 1013-§ 2
[70] KAISER M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 735
[71] Tamtéž
[72] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht. Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 21
[73] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 736
[74] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 23
[75] Tamtéž
[76] Srov. kán. 1061
[77] Srov. kán. 1061
[78] Kán. 1055 § 2
[79] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 767
[80] Tamtéž
[81] Viz kán. 1057- § 2
[82] Kán. 124 § 1
[83] Kán. 1104-§ 1
[84] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 766
[85] Srov. kán. 1162 § 2
[86] Kán. 1057
[87] Srov. též kán. 1089
[88] Srov. kán. 1103
[89] Kán. 1101 -§ 1
[90] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 772
[91] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 774
[92] Tamtéž
[93] Tamtéž, str. 776
[94] Tamtéž
[95] Srov. kán. 1055 a 1061
[96] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 118
[97]Rota vydala r. 1967 směrnice a kritéria pro snazší posouzení, zda došlo k vyloučení anebo pouze zneužití práva, kde hraje významnou roli motivace a eventuálně způsob prováděné antikoncepce. (DSS, LIX, Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, r. 1967.)
[98] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 110
[99] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts,Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 770
[100] DSS, vol. LXXXIII, Montisvidei, coram Stankiewicz, str. 280 - 290
[101] Tamtéž, str. 281
[102] Kán. 1097-§ 1
[103] Kán. 1161-1165
[104] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 110
[105] Srov. FC 1
[106] RODINA MATKY MĚST. Městská statistická správa v hl.m. Praze, Praha, 1994, str. 26
[107] RODINA MATKY MĚST. Městská statistická správa v hl.m. Praze, Praha, 1994, str. 26
[108] LIDOVÉ NOVINY, roč. 8., č. 86, Praha, Lidové noviny, 1995, str. 2
[109] Tamtéž
[110] Tamtéž
[111] RODINA MATKY MĚST. Praha, Městská statistická správa v hl.m. Praze, 1994, str. 20-23
[112] RODINA MATKY MĚST. Praha, Městská statistická správa v hl.m. Praze, 1994, str. 24
[113] Tamtéž, str. 28
[114] BRZEZINSKI, Z.: Bez kontroly, Praha, Victoria Publishing, 1993, str. 75n
[115] Tamtéž, str. 76
[116] Tamtéž, str. 113
[117] Tamtéž, str. 113n
[118] Srov. kán. 1135
[119] Kán. 1055 a 1096
[120] Kán. 1103
[121] Kán. 1055, 1096, 1134
[122] Srov. kán. 1057-§2
[123] Kán. 1096
[124]Kán. 1134
[125] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 7
[126] LÁSKA JE LÁSKA ANEB MODERNÍ ENCYKLOPEDIE LIDSKÉ SEXUALITY (videokazeta) Ústí nad Labem, Artemis, 1994
[127] Kán. 1096
[128] SSV, str. 7
[129] Tamtéž, str. 9
[130] SSV, str. 9
[131] Tamtéž, str. 13
[132] Srov. tamtéž, str. 16
[133] Srov. tamtéž, str. 17
[134] Tamtéž, str. 22
[135] SSV, str. 34
[136] Srov. tamtéž
[137] Tamtéž, str. 38
[138] Tamtéž, str. 42
[139] Tamtéž, str. 71
[140] Tamtéž, str. 57
[141] Tamtéž, str. 78
[142] SSV, str. 78
[143] Srov. tamtéž, str. 59
[144] Tamtéž, str. 71
[145] Program ČT 1, pořad Aréna, dne 19. ledna 1995, (opakování 20. ledna 1995).
(Televizní diskuse se účastnili MUDr. Antonín Brzek, sexuolog, L. Cekotová, učitelka ze Zlína, M. Prentisová, učitelka z Kladna, MUDr. J. Šrámková, lékařka zabývající se sexuální osvětou, D. Kroupa, filozof a politik, MUDr. R. Uzel, sexuolog.) Argumentace proti zavedení SSV ve škole způsobem: "Slušný člověk se o tom stydí mluvit" z úst křesťanského politika a filozofa, otce pěti dětí, D. Kroupy je nevědecká; nevěcné, agresivní až zesměšňující poznámky dalších debatérů (L. Cekotová) od životní reality odtržená argumentace vyvolávající smích přítomné mládeže (MUDr. J Šrámková) jen potvrzují stav zmatku v mnohé lidské mysli z otvírání tohoto tématu, který je značnou měrou nesprávně tabuizován, zejména když vidíme, že mládež sama taková tabu nemá (viz časopis Bravo).
[146] Kán. 1063
[147] Existuje i řada dalších knih, které o manželství hovoří s úctou a správně, např. Crabb L., Manželství je vztah, viz bibliografie.
[148] Srov. kán. 1099
[149] Srov. 1101-§ 2
[150] Srov. kán. 1097-§ 2
[151] Kán. 1102
[152] Kán. 1098
[153] DSS, vol. LXXXIII, Venetiarum, coram Bruno, str. 68
[154] Kán. 1101-§ 2
[155] DSS vol. LXXXIII, Romana, coram Jarawan, str. 77n
[156] Srov. DSS vol. LXXXIII, Romana, Beneventana, coram Palestro, str. 314n
[157] DSS vol. LXXXIII, Romana, Montisvidei, coram Stankiewicz, str. 283n
[158] Kán. 1162
[159] Kán. 1116
[160] DSS, vol. LXXXIII, Venetiarum, coram Bruno, str. 67
[161] Tamtéž, Panormitana, coram De Lanversin, str. 58
[162] DSS, vol. LXXXII, Beneventana, coram S. Ruiz, str. 435n
[163] 1 Kor 7,10-15
[164] Kán. 1081-§ 1 CIC 1917
[165] Kán. 1425-§ 1.10
[166] Kán. 1432-1434
[167] Kán. 1682 CIC
[168] PRIMETSHOFER, B.: Ehescheidung und Wiederverheiratung im Kirchenrecht. In: THEOLOGISH PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT, roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 345
[169] Dt 24,1-4
[170] Jan 1,16
[171] Kán. 1065-§ 1
[172] Kán. 1083
[173] Kán. 1096
[174] Kán. 1095
[175] SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, roč. 51, č. 241, Mnichov, 1994
[176] Kán. 1085
[177] Kán. 844-§ 3; ED 125
[178] SUTTNER, E.-CH.: Zur Praxis der Kirchen des Ostens. In: THEOLOGISH-PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT
roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 361
[179] SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, roč. 51, č. 241, Mnichov, 1994
[180] Srov. kán. 1752


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Čtení z dnešního dne: Úterý 14. 7.

Iz 7,1-9; Mt 11,20-24

Komentář k Mt 11,20-24: Mnozí, kterým bylo zvěstováno méně, mají větší víru a lásku, než my. Toto vědomí ať je zdrojem pokory a kajícnosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2020) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2020) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz