Římská kongregace Pro bohoslužbu a svátosti připravila texty pro mše zaměřené na modlitbu v době pandemie. V  dekretu doprovázejícím vyhlášení těchto textů se říká: „Moru, který se plíží ve tmě, se nemusíš bát (srov. Žl 91/90/,5n.). Tato žalmistova slova povzbuzují k zachování veliké důvěry ve věrnou Boží lásku. Bůh nikdy neopouští svůj lid v době soužení.“

 

Vstupní modlitba pak vystihuje vějíř proseb, které v tyto dny stoupají k Bohu snad z celého světa:

„Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi nejlepší útočiště v každém nebezpečí
a vyslyšíš své děti, když tě uprostřed soužení s vírou prosí;
skloň se k nám ve své laskavosti a dej, prosíme,
zemřelým věčné odpočinutí, útěchu truchlícím,
zdraví nemocným, umírajícím pokoj,
těm, kdo pečují o zdraví svých bratří, sílu,
ducha moudrosti těm, kdo nám vládnou;
a dej nám odvahu přistupovat ke každému vlídně,
abychom všichni mohli oslavovat tvé svaté jméno...“

 

Společně tak se všemi lidmi na celé Zemi voláme k Bohu s nadějí, že má moc odvrátit od nás tuto divokou situaci. Výstižně to shrnuje závěrečné požehnání schváleného mešního formuláře:

„Bože, ochránce těch, kdo v tebe doufají,
žehnej svému lidu, chraň jej, opatruj a veď,
aby vysvobozený z hříchu a v bezpečí před nepřítelem
stále zůstával v tvé lásce...“

 

Mše i dekrety naleznete v příloze – PDF: