Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19. Text je zobrazený jak na této stránce, tak je i ke stažení ve formátu PDF pro vytištění. Podklad jsme připravili ve třech provedeních:

(Ke stažení v PDF jsou k dispozici zde: pro dospělépro rodinu s dětmi a pro jednotlivce).
Kvůli časové naléhavosti text prošel jen zběžnou korekturou. Omluvte proto případné chyby.


Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha  březen 2020

 

Bohoslužba v rodině

pro dospělé

 

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

 

Pokud se modlitby budou účastnit jen dospělí, lze ji např. připravit takto:

 

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

Vytiskneme několikrát texty čtení a připravíme tužky. Pokud nemáme tiskárnu, lze doma vyhledat Bible a najít v nich.

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370

 

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane.

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu a kvalitně jedno ze čtení příslušné nedělní  liturgie nebo evangelium (viz zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie). Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.

Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu.

Není moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.

Je ale možné rozdat připravené papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám znovu přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

 

4) Vyznání víry

P: Společně vyznejme naši víru:

 

Všichni: Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny

a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta

byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován

a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

 

5) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Připojme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

 • Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy
 • Lze říkat prosby zcela spontánně.
 • Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti.
 • Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit...

 

6) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš:

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

 

7) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

 

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

 

 

 


 

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha  březen 2020

 

Bohoslužba v rodině

se školou povinnými dětmi

 

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

 

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.

Můžeme také připravit tužky a papíry s podložkami na psaní či kreslení. Rozstříháme papírky s přímluvami, vytiskneme několikrát texty čtení (viz dále).

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo https://zpevnik.proscholy.cz/ případně https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370

 

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

 

P: Smiluj se nad námi, Pane.

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

Všichni: Amen.

 

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou.

Všichni: Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných hezky přečte první čtení z nedělní  liturgie nebo evangelium (viz zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie).

(Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.)

Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde, nebo zde: http://www.kanan.cz

Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 let) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

 

4) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Připojme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

 • Lze říkat prosby zcela spontánně.
 • Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti.
 • S dětmi lze prosby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků, které vystřiháme a položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho ozdobeného stolu. Na každém je buď napsaná nebo nějakým obrázkem z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb (naše rodina, nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše země, jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli válce, naši političtí představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní strachu, ...). Pokud se přidržíme čtení např. z 3. neděle postní, pak lze zařadit téma: lidé trpící žízní, džbánek vody, hádající se lidé, pastýř, papež, smutný člověk, poušť, uprchlíci, rozhněvaní lidé, lidé usilující o spravedlnost,...

Takto připravené papírky rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý včetně dětí si papírky může prohlédnout a nějaký z nich vzít a položit na ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou „Amen.“ Dospělí se mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek.

 

Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš:

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

Připojíme pak pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

 

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

 

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

 

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha  březen 2020

Bohoslužba pro jednotlivce

 

V naší zemi nastala situace, kdy není možné pro mnohé z křesťanů přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu, když jsme sami? Předně je třeba říci, že zvláště pro ty, kteří nyní příliš nevycházejí ven, je velmi důležité den rozplánovat a vložit do něj také důležité okamžiky, mezi nimiž může být i malá bohoslužba. Lze ji prožít v okamžiku, kdy běžně bývá mše svatá v našem kostele a tak se alespoň v duchu spojit s těmi, kteří tam bývají.

K této modlitbě lze využít např. Denní modlitbu církve (tzv. breviář, který je dnes již on-line  https://lh.kbs.sk/cz/default.htm), lze však připravit i krátký obřad a sami ho prožít. Budeme při něm spojeni s celou církví nejen u nás, nejen v našem kostele, ale po celém světě.

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst. Vytiskneme texty čtení a připravíme si tužku.

 

2) Začínáme

Je vhodné nezapomenout na uctivý postoj. Proto můžeme začít ve stoje, pokud nás nelimituje zdravotní stav, znamením kříže:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Nejprve si přečtěme Vstupní antifonu, která nás uvede do tématu daného dne a nabízí ji mešní liturgie (www.vira.cz/nedelni-liturgie nebo www.liturgie.cz/ viz Aktuální texty ke mši).

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

Smiluj se nad námi, Pane,

Hřešili jsme proti tobě.

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

A dej nám svou spásu.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

Nyní si přečteme úryvek z Písma svatého. Poprosme nejprve o Ducha svatého, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu např. takto:

Duchu svatý, přijď a pomoz mi porozumět Božímu slovu. Otevři mé oči a srdce, abych poznal, jaký jsi, jaké jsou tvé záměry s námi, co mi nyní kladeš na srdce, a aby ti mohl odpovědět.

Nyní  si pomalu přečteme jedno ze čtení či žalm nebo evangelium z dnešní mešní liturgie (lze nalézt zde:  https://www.vira.cz/nedelni-liturgie nebo  www.liturgie.cz/ viz Aktuální texty ke mši).

Následně zkusme chvilku rozjímat o slyšeném textu.

Můžeme využít návod zde.

Takto zpracovaný text včetně poznámek nakonec položíme na připravený stůl. Toto je naše modlitba nad dnešním Božím slovem.

 

4) Vyznání víry

Vyznání víry je naším osobním přitakáním na víru v Boha. Je to naše ANO, naše opření se o Pána, které dnes Bohu vyznáváme:

Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny

a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta

byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován

a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

 

5) Prosby a díky

Následuje modlitba proseb a díků.

 • Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy
 • Lze říkat prosby zcela spontánně nebo využít rozjímaný text z Písma svatého a inspirovat se v něm.
 • Pro někoho je to obtížné. Pak lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: nemocní, děti, zdraví...).
 • Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit...

 

6) Modlitba Otčenáš

Modlitbu zakončíme modlitbou Páně.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

7) Požehnání

Zakončíme prosbou o požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Dobrořečme Pánu.

Bohu díky.


Ke stažení ve formátu PDF: