Benedikcionál - Obřady žehnání dle římského rituáluV češtině vyšel nový, rozšířený a dlouho očekávaný "benedikcionál" - Obřady žehnání. Slovo "benedikcionál" je odvozeno z latinského "benedictio", "požehnání". Benedikcionál je liturgická kniha obsahující texty různých požehnání, která církev užívá.

Nově vydaný benedikcionál je překladem římského rituálu, nově uspořádaného podle ustanovení 2. vatikánského koncilu, do kterého byly na doporučení České biskupské konference vloženy další texty. Kniha je vhodná jak pro farnosti, tak i pro použití v rodinách apod.

"Bůh je pramenem a počátkem všeho požehnání.  On jediný je dobrý a své tvorstvo naplňuje požehnáním,  které je i po pádu člověka znamením jeho milosrdenství. Církev má účast na kalichu požehnání. A v síle Ducha Svatého koná svou službu také tím, že ustanovila různé druhy žehnání, kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu.  Služba žehnání je spojena s vykonáváním Kristova kněžství, toto poslání mají ale také laici, muži i ženy." (Ze Všeobecných pokynů)

 

Slavení svátostin pomáhá věřícím
navazovat a udržovat kontakt s Bohem
a zprostředkovává jeho pomoc a ochranu

Slavení svátostin pomáhá věřícím v různých situacích a okolnostech společenského i osobního života navazovat a udržovat kontakt s Bohem a zprostředkovává jeho pomoc a ochranu těm, kdo jsou připraveni ji přijmout. „Téměř neexistuje správné užívání hmotných věcí, které by se nedalo zaměřit k posvěcení člověka a k oslavě Boha“ (Konstituce o liturgii Sacrosanctum Concilium, č. 61).

Po vydání latinské předlohy De Benedictionibus (editio typica, Prot. n. 1200/84) byl připraven překlad těchto textů do češtiny a český primas kardinál František Tomášek ho předložil kongregaci pověřené dohledem nad slavením bohoslužeb ke schválení. Tato kongregace pak český text Obřadů žehnání dekretem ze dne 24. října 1990 (Prot. CD 752/90) potvrdila a vyslovila souhlas, aby byly vydány tiskem.

Česká biskupská konference na doporučení své liturgické komise rozhodla, aby do českého vydání těchto obřadů bylo na příslušná místa vloženo několik dalších textů blíže vystihujících některé situace vyjádřené v latinském vydání jen obecně. Přidána byla též u nás běžně užívaná žehnání, s nimiž latinská předloha nepočítá – např. žehnání adventního věnce, žehnání koledníků konajících sbírku pro charitní účely, žehnání v den památky sv. Blažeje apod. 

Obřady žehnání se slaví především v přítomnosti těch, jichž se bezprostředně týkají, nebo alespoň jejich zástupců. Některé se však mohou konat také v užším společenství nebo i jednotlivě. Slavení těchto obřadů vede kněz nebo jáhen anebo pověřený laik.

Věřící laikové se na slavení obřadů žehnání podílejí především tím, že vytvářejí společenství slavící liturgii a aktivně se jí účastní. Některá žehnání pak svou povahou naznačují, že se laikové podílejí i na pronášení vlastní žehnací modlitby, a není-li přítomen kněz nebo jáhen, slavení celého obřadu též vedou – např. žehnání rodičů nebo katechetů jim svěřeným dětem, při modlitbě před jídlem a po jídle apod. Řídí se přitom pokyny uvedenými na příslušném místě v této knize.

Od doby, kdy toto vydání Obřadů žehnání bude k dispozici, nahradí dosud užívané české texty.

V Praze dne 8. května 2012, v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Kardinál DOMINIK DUKA, O. P.
arcibiskup pražský a primas český,
předseda České biskupské konference

 

Všeobecné pokyny  (výběr)

Žehnání v dějinách spásy

1.  Bůh, nade všechno požehnaný,  je pramenem a počátkem všeho požehnání.  On jediný je dobrý a všechno učinil dobře, své tvorstvo naplňuje požehnáním,  které je i po pádu člověka znamením jeho milosrdenství.

2.  Když však přišla plnost času, Otec poslal svého Syna, který přijal tělo. V něm opět požehnal lidstvo veškerým duchovním požehnáním.  A tak se stará kletba změnila v požehnání, když „vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh; on z nás sňal kletbu a dal nám požehnání“. 

3.  Kristus, největší Otcovo požehnání, se zjevuje v evangeliu jako ten, který žehná bratřím a sestrám, zvláště nejmenším,  a s modlitbou požehnání se obrací k Otci.  Když pak byl obdarován slávou od Otce a vstupoval na nebesa, vylil na ty, které vykoupil svou krví, svého Ducha, aby vedeni jeho mocí chválili a oslavovali Boha Otce, klaněli se mu a vzdávali mu díky, a konáním skutků lásky si zasloužili být připočteni k Božímu království.
 
Žehnání v životě církve

8.  Církev, povzbuzena napomenutím Spasitele, má účast na kalichu požehnání. A v síle Ducha Svatého koná svou službu také tím, že ustanovila různé druhy žehnání, kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu, k přijetí jeho milosrdenství životem svatosti, k vyprošování Božích dobrodiní ke snažnému dosažení cíle.

 K tomu mají přispět žehnání ustanovená církví, která jsou viditelnými znameními, jimiž se naznačuje a „způsobem každému z těchto znamením vlastním“  též uskutečňuje Boží oslava a posvěcení člověka v Kristu. K tomuto cíli směřuje všechna činnost církve.

10.  Žehnání jsou znameními, která jsou inspirována Božím slovem a ve víře slavena. Osvětlují a projevují novost života v Kristu, která vzniká a roste svátostmi Nové smlouvy, ustanovenými Pánem. Žehnání, která jsou v jistém smyslu napodobením svátostí, také naznačují duchovní účinky, které dosahujeme na přímluvu církve. 

15.  „Aby se naplno dosáhlo účinků požehnání, je nutné, aby věřící přistupovali k posvátné liturgii se správnou přípravou ducha.“

18.  Služba žehnání je spojena s vykonáváním Kristova kněžství, toto poslání mají ale také laici, muži i ženy.

 

Abecední přehled žehnání
v novém benedikcionálu

Adventní věnec – mimo mši: č. 1286–1299;  K, J
Adventní věnec – před nešporami: č. 1274–1283;  K, J
Adventní věnec – ve spojení se mší: č. 1274–1285;  K
Ambon – před začátkem užívání, mimo mši: č. 885–895;  K
Ambon – před začátkem užívání, ve mši: č. 879–884;  K
Archiv – nový nebo výroční žehnání: č. 516–530; K, J
Automobil – jeden: č. 646–649;  K, J, L
Betlém – jeden: č. 1171–1174;  K, J
Betlémské světlo – mimo mši: č. 1311–1322;  K, J
Betlémské světlo – ve mši: č. 1305–1310;  K
Betlémy – obrázky i figurky: č. 1159–1170;  K, J
Biskupská katedra – před začátkem užívání, mimo mši: č. 866–876; B
Biskupská katedra – před začátkem užívání, ve mši: č. 860–865; B
Boží muka – kaplička s obrazem nebo sochou Krista: č. 969–983; B, K
Budova – na začátku stavby: č. 407–421;  K, J
Budovy a zařízení – pro sdělovací prostředky: č. 580–593;  K, J
Byt – nový: č. 426–439;  K, J, L
Cestující – před cestou, kratší obřad: č. 396–400;  K, J, L
Cestující – před cestou: č. 382–395;  K, J, L
Ciborium – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077;  K, J  
Ciborium – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072;  K  
Dalmatika – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077;  K, J  
Dalmatika – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072;  K 
Děkování – s prosbou o další pomoc: č. 1223–12437  K, J, L
Děti – krátká formule: č. 127;  K, J
Děti – kratší obřad: č. 124–126;  K, J, L
Děti – malé před křtem: č. 110–123;  K, J, L
Děti – nemocné: č. 262–265;  K, J, L
Děti – pokřtěné: č. 95–109;  K, J, L
Děti – rodičovské požehnání: č. 133–150;  K, J, L
Dílna – nová nebo výroční žehnání: č. 561–574;  K, J
Dopravní prostředek – jeden: č. 646–649;  K, J, L
Dopravní prostředky a zařízení – jakékoliv: č. 630–645; K, J
Dožínky – po sklizni: č. 744–758; K, J, L
Drobné náboženské předměty – krátká formule: č. 1175; K, J
Drobné předměty – náboženské: č. 1159–1170; K, J
Dům – nový: č. 426–439; K, J, L
Dům – řeholní, nový: č. 467–482; K
Dveře kostelní – nové: č. 923–937; K
Elektrárna – elektrotechnické zařízení: č. 654–669; K, J, L
Hřbitov – nový: č. 1113–1129; B, K
Chléb – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Chléb – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Jesle – nebo školka, mimo mši: č. 488–503; K, J
Kadidlo, křída a voda – mimo mši: č. 1341–1358; K, J
Kadidlo, křída a voda – ve mši: č. 1329–1340; K
Kaplička – s obrazem nebo sochou Krista, boží muka: č. 969–983; B, K
Kaplička – s obrazem nebo sochou Panny Marie: č. 984–997; B, K
Kaplička – s obrazem nebo sochou svatých: č. 998–1011; B, K
Katecheti – při jejich ustanovení, mimo mši: č. 312–321; K, J
Katecheti – při jejich ustanovení, ve mši: č. 322–326; K
Katechizovaní – nebo shromáždění k modlitbě: č. 331–336; K, J, L
Knihovna – nová nebo výroční žehnání: č. 516–530; K, J
Knihy – s duchovním obsahem, krátká formule: č. 536; K, J
Knihy – s duchovním obsahem: č. 531–535; K, J
Koledníci – tříkrálová sbírka, mimo mši: č. 1364–1373; K, J
Koledníci – tříkrálová sbírka, ve mši: č. 1374–1383; K
Korporály – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Korporály – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Kostelní dveře – nové: č. 923–937; K
Křestní pramen nebo kaple – bez udělování křtu: č. 839–853; B, K
Křestní pramen nebo kaple – s udělováním křtu: č. 822–838; B, K
Křída, kadidlo a voda – mimo mši: č. 1341–1358; K, J
Křída, kadidlo a voda – ve mši: č. 1329–1340; K
Kříž – pro veřejnou úctu: č. 944–961; B, K
Křížek – malý, jeden: č. 1171–1174; K, J
Křížky – malé: č. 1159–1170; K, J
Křížová cesta – zřizování: č. 1093–1107; K
Květiny – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Květiny – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Léčebný ústav – nový nebo výroční žehnání: č. 541–556; K, J
Léčivé byliny – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Léčivé byliny – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Léčivé prameny – výroční žehnání: č. 541–556; K, J
Letadla – a zařízení letecké dopravy: č. 630–645; K, J
Letecké dopravní prostředky – a zařízení: č. 630–645; K, J
Liturgické oděvy – pro kněze a jáhny, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Liturgické oděvy – pro kněze a jáhny, ve mši: č. 1067–1072; K 
Liturgické předměty – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Liturgické předměty – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Loďka – jedna: č. 646–649; K, J, L
Lodní dopravní prostředky – a zařízení: č. 630–645; K, J
Louky – pole, pastviny: č. 725–740; K, J, L
Manželé – kratší obřad: č. 88–90; K, J, L
Manželé – mimo mši: č. 72–87; K, J, L
Manželé – ve mši při jiných příležitostech: č. 64–71; K
Manželé – ve mši při výročí svatby: č. 50–63; K
Mateřská škola – nebo jesle, mimo mši: č. 488–503; K, J
Mateřská škola – nebo jesle, ve mši: č. 504–510; K, J
Matka – po porodu, krátká formule: č. 212; K, J
Matka – po porodu, kratší obřad: č. 209–211; K, J, L
Matka – po porodu: č. 194–208; K, J, L
Matka – před porodem, krátká formule: č. 191; K, J, L
Matka – před porodem, kratší obřad: č. 188–190; K, J, L
Matka – před porodem: č. 174–187; K, J, L
Medailka – Panny Marie nebo svatých: č. 1171–1174; K, J
Medailky – Panny Marie nebo svatých: č. 1159–1170; K, J
Mešní roucho – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Mešní roucho – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K
Misionáři – při odchodu do misií, mimo mši: č. 273–291; B, K
Misionáři – při odchodu do misií, ve mši: č. 292–309; B, K
Monstrance – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Monstrance – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Most – a veřejná prostranství: č. 630–645; K, J
Náboženské předměty – drobné: č. 1159–1170; K, J
Náboženské předměty – drobné, krátká formule: č. 1175; K, J
Náboženský předmět – malý, jeden: č. 1171–1174; K, J
Náměstí – a veřejná prostranství: č. 630–645; K, J
Nemocní – děti: č. 262–265; K, J, L
Nemocní – dospělí: č. 245–261; K, J, L
Nemocní – krátká formule: č. 269; K, J
Nemocní – kratší obřad: č. 266–268; K, J, L
Nemocnice – nová nebo výroční žehnání: č. 541–556; K, J
Obraz nebo socha Krista – pro veřejnou úctu: č. 969–983; B, K
Obraz nebo socha Panny Marie – pro veřejnou úctu: č. 984–997; B, K
Obraz nebo socha svatých – pro veřejnou úctu: č. 998–1011; B, K
Oděvy liturgické – pro kněze a jáhny, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Oděvy liturgické – pro kněze a jáhny, ve mši: č. 1067–1072; K 
Oltářní plátna – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Oltářní plátna – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Pamětní deska – připomínající osoby nebo události: č. 594–599; K, J
Pamětní deska – připomíná světce: č. 594–599; K, J
Pastviny – pole, louky: č. 725–740; K, J, L
Pivo – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Pivo – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Plátna oltářní – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Plátna oltářní – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Plavidla – a zařízení lodní dopravy: č. 630–645; K, J
Plavidlo – jedno: č. 646–649; K, J, L
Pluviál – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Pluviál – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K
Plynárna – plynárenské zařízení: č. 654–669;  K, J, L
Poděkování – s prosbou o další pomoc: č. 1223–1237; K, J, L
Pokrmy – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Pokrmy – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: 1149–1154; K
Pole – louky, pastviny: č. 725–740; K, J, L
Poutníci – na začátku pouti: č. 357–367; K, J
Poutníci – před návratem nebo po návratu z pouti: č. 368–378; K, J
Pracovní prostředek – jeden: č. 693–696; K, J, L
Pracovní prostředky – a výrobní: č. 676–692; K, J, L
Prapor – nebo znamení či symboly: č. 600–605; K, J
Prodejna – nová nebo výroční žehnání: č. 561–574; K, J
Prostředek pracovní – jeden: č. 693–696; K, J, L
Prostředky a zařízení dopravní – jakékoliv: č. 630–645; K, J
Prostředky letecké dopravy – a zařízení: č. 630–645; K, J
Prostředky lodní dopravy – a zařízení: č. 630–645; K, J
Prostředky pracovní – a výrobní: č. 676–692; K, J, L
První pomoc – sanitka: č. 630–645; K, J
Prvotiny z úrody – dožínky: č. 744–758; K, J, L
Před jídlem a po jídle – kratší způsob: č. 794–805; K, J, L
Před jídlem a po jídle – odpovědi a žehnací modlitba: č. 792–793; K, J, L
Před jídlem a po jídle – podle liturgické doby: č. 767–791; K, J, L
Před jídlem a po jídle – s odpověďmi: č. 762–766; K, J, L
Předmět náboženský – jeden, malý: č. 1171–1174; K, J
Předměty k podpoře osobní zbožnosti – mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Předměty k podpoře osobní zbožnosti – ve mši: 1149–1154; K
Předměty náboženské – drobné: č. 1159–1170; K, J
Předměty náboženské – drobné, krátká formule: č. 1175; K, J
Přístav – a veřejná prostranství: č. 630–645; K, J
Pyxida – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Pyxida – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K 
Rodina – mimo mši: č. 5–21; K, J, L
Rodina – ve mši: č. 22–26; K
Rodiny – při výroční návštěvě: č. 34–45; K
Různé životní situace – různé příležitosti: č. 1242–1264; K, J, L
Růžence – a podobně užívané předměty: č. 1180–1193; K, J
Růženec – jeden nebo několik: č. 1194–1198; K, J
Růženec – krátká formule: č. 1199; K, J
Rybářské lodě – pracovní prostředky: č. 676–692; K, J, L
Řeholní dům – nový: č. 467–482; K
Samohybné stroje – pracovní prostředky: č. 676–692; K, J, L
Sanitní vůz – záchranka: č. 630–645; K, J
Sedadlo pro předsedajícího kněze – před začátkem užívání, mimo mši: č. 866–876; K
Sedadlo pro předsedajícího kněze – před začátkem užívání, ve mši: č. 860–865; K
Seminář – nový: č. 445–460; B, K
Silnice – a veřejná prostranství: č. 630–64; K, J
Služby – v naléhavých potřebách: č. 340–351; K, J
Snoubenci – v době přípravy na svatbu: č. 155–169; K, J, L
Socha nebo obraz Krista – pro veřejnou úctu: č. 969–983; B, K
Socha nebo obraz Panny Marie – pro veřejnou úctu: č. 984–997; B, K
Socha nebo obraz svatých – pro veřejnou úctu: č. 998–1011; B, K
Staří lidé – krátká formule: č. 240; K, J
Staří lidé – mimo mši: č. 217–229; K, J, L
Staří lidé – při podávání svatého přijímání: č. 233–239; K, J, L
Staří lidé – ve mši: č. 230–232; K
Svatoblažejské požehnání – mimo mši, pro jednoho: č. 1266; K, J
Svatoblažejské požehnání – ve mši: č. 1265; K
Svatostánek – před začátkem užívání: č. 897–906; K
Svíčky – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Svíčky – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Škapulíř – ke cti Nejsvětější Trojice: č. 1203–1217; K, J
Škapulíř – ke cti Panny Marie: č. 1203–1217; K, J
Škapulíř – ke cti tajemství Ježíše Krista: č. 1203–1217; K, J
Škola – mimo mši: č. 488–503; K, J
Škola – ve mši: č. 504–510; K
Štóla – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Štóla – před začátkem užívání, ve mši: č. 1067–1072; K
Technické zařízení – významné: č. 654–669; K, J, L
Tělovýchovná zařízení – nebo prostory: č. 610–623; K, J 
Ulice – a veřejná prostranství: č. 630–645; K, J
Univerzita – mimo mši: č. 488–503; K, J
Univerzita – ve mši: č. 504–510; K
Úřad – nový nebo výroční žehnání: č. 561–574; K, J
Varhaník – uvedení do služby: č. 1053–1060; K
Varhany – nové: č. 1035–1047; B, K
Věci – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Věci – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Věci – před použitím při slavení liturgie, mimo mši: č. 1073–1077; K, J 
Věci – před použitím při slavení liturgie, ve mši: č. 1067–1072; K 
Věci – vzniklé činností člověka: č. 1242–1264; K, J, L
Veřejná prostranství – a náměstí: č. 630–645; K, J
Víno – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Víno – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č.  1149–1154; K
Voda – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1136–1148; K, J
Voda – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1149–1154; K
Voda – mimo mši: č. 1081–1089; K, J
Voda, kadidlo a křída – mimo mši: č. 1341–1358; K, J
Voda, kadidlo a křída – ve mši: č. 1329–1340; K
Vodovod – vodojem apod.: č. 654–669; K, J, L
Výrobní prostředek – jeden: č. 693–696; K, J, L
Výrobní prostředky – a pracovní: č. 676–692; K, J, L
Záchranka – sanitní vůz: č. 630–645; K, J
Zařízení a budovy – pro sdělovací prostředky: č. 580–593; K, J
Zařízení a prostředky – letecké dopravy: č. 630–645; K, J
Zařízení a prostředky – lodní dopravy: č. 630–645; K, J
Zařízení a prostředky dopravní – jakékoliv: č. 630–645; K, J
Zařízení technické – významné: č. 654–669; K, J, L
Zařízení tělovýchovná – nebo prostory: č. 610–623; K, J 
Zdravotnické zařízení – nové nebo výroční žehnání: č. 541–556; K, J
Zpovědnice – místo k slavení svátosti pokání: č. 908–919; K
Zvířata – větší počet: č. 701–716; K, J, L
Zvíře jedno – nebo několik: č. 717–720; K, J, L
Zvíře jedno – ve spojení s jiným slavením: č. 717–720; K, J, L
Zvon – nový: č. 1017–1031; B, K
Žehnání – při různých příležitostech: č. 1242–1264; K, J, L
Žehnání – s poděkováním: č. 1223–1237; K, J, L
Železnice – a zařízení železniční dopravy: č. 630–645; K, J

"Benedikcionál" - Obřady žehnání