Nezapomínejte na chudé, milujte je, protože v nich je ukřižovaný Ježíš, - archív citátů

Navigace: Tematické texty E EucharistieModlitby, pobožnosti a adorace Adorace s trojím čtením pro slavení slavnosti Těla a Krve Páně

Adorace s trojím čtením pro slavení slavnosti Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z eucharistie.

Pro vlastní slavení slavnosti Těla a Krve Páně je možné vybrat z předložených textů pro průvod adorace ty, které se nejvíce hodí a podle místních podmínek je upravit. V žádném případě ale nepoužívejte archaických textů padesát let starých (Minařík apod.)

Adorace s trojím čtením: 1) SMÍR, 2) DĚKOVÁNÍ, 3) PROSBY
Čtení ze slavnosti Ježíše Krista, Krále, rok C, tři modlitby s odpověďmi, modlitba po přijímání , eucharistická píseň, vystavení NSO, okouření
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

1.čtení a žalm (2 Sam 5,1-3,11122)
Čtení z druhé knihy Samuelovy
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvé maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové do Hebronu a král David s nimi uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.Žl122

Odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí

Zaradoval jsem se, když mi řekli: - "Do domu Hospodinova půjdeme!" - Už stojí naše nohy v tvých branách Jeruzaléme.
Odp.
Tam vystupují kmeny, - kmeny Hospodinovy, - jak to zákon přikazuje Izraeli, - aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudné stolce, - stolce Davidova domu.
Odp.

1. modlitba: SMÍR

Pane Ježíši, i my jsme tvůj lid, vykoupený tvou drahou krví, prolitou na kříži. Přitom jsme tak málo ochotni tě věrně následovat, oddaně ti patřit.

Voláme k tobě: Odpusť nám, Pane
· Málo se staráme o prohloubení své víry a o to, abychom podle ní opravdu žili.
· Málo a špatně se modlíme, málo si vážíme mše svaté, svátosti smíření a častého svatého přijímání.
· Chybí nám láska ke druhým, nejsme ochotni jim pomáhat, nechceme od nich přijímat dobré rady a máme často radost, když se někomu něco nepovede.
· Místo lásky v nás často vládne sobectví a bezohlednost, neukázali jsme dost lásky k rodičům, málo jsme jim pomáhali a málo se snažili je pochopit.
· Nemáme dost lásky ke svým dětem, hledáme jim štěstí jen podle svých představa své ctižádosti a málo se o jejich budoucnosti radíme s tebou v modlitbě.
· Otročíme pohodlí, které nám brání vykonat něco pro druhé, neznáme míru v jídle a pití, nevážíme si svého zdraví a závidíme druhým.

Takoví jsme a Ty to, Pane, víš. Jen my si to někdy nechceme přiznat. Uznáváme to kajícně a prosíme za odpuštění, za pomoc, abychom se mohli změnit k lepšímu. Věříme, že nás vyslyšíš, neboť ty nás miluješ na věky věků.

Všichni: Amen.

Eucharistická píseň

2. čtení (Kol 1.12-20)
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vám dal účast na životě věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, prvorozený z celého tvorstva. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on je hlava těla. to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby v něm sídlila plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví, prolitou na kříži, zjedná pokoj.2. modlitba: DĚKOVÁNÍ

Děkujeme ti, Pane Ježíši a skrze tebe děkujeme Bohu Otci.

Společně budeme volat: Děkujeme ti, náš dobrý Pane
· Miluješ nás věčnou a neodvolatelnou láskou. Kdyby na nás otec a matka zapomněli, ty nikdy nezapomeneš.
· Myslel jsi na nás a zamiloval sis nás dřív než jsme se narodili, dřív než jsme tě mohli sami milovat.
· Z lásky ses dal ukřižovat, protožes miloval i nepřátele. Miluješ i toho, kdo sám neumí mít rád, komu láska vyhasla nebo dohořívá, protože ty nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš.
· Každý den nás zveš a nabízíš nám svatý chléb, abychom měli novou sílu, protože jenom ten, kdo od tebe přijímá, má stále z čeho dávat.
· Děkujeme ti a chválíme tě za všechno, co jsme od tebe dosud přijímali jako samozřejmost a pokračujeme v děkování v tiché modlitbě.

Chvíle ticha

Aleluja před evangeliem
Aleluja.
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,
požehnané království našeho otce Davida, které přichází.
Aleluja.

Evangelium Lk 23. 35-43
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: "Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-Ii Mesiáš, Boží Vyvolený." Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!" Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, pamatuj na mně, až přijdeš do svého království." Odpověděl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."


3. modlitba: PROSBY

Pane Ježíši, i v nejtěžší chvíli slyšíš ubožáka po své pravici a jeho prosbu vyslyšíš.
I my k tobě voláme: Vyslyš nás, Pane

· Sjednoť nás všechny v jednu velkou rodinu a dej, ať máme jeden o druhého upřímný zájem, ať se dokážeme radovat z úspěchů druhých, ať si umíme pomáhat a dobře si mezi sebou rozumíme.
· Dej sílu a útěchu nemocným i těm, kdo je ošetřují, vždyť nesou spolu s tebou tvůj kříž.
· Odplať všechno dobré, co pro nás druzí udělali.
· Dej mužům statečnost a trpělivost svého pěstouna Josefa, vždyť jsi stvořil pevného a silného muže proto, aby svou rukou chránil ženu, děti a všechny bezmocné a slabé.
· Stvořil jsi také mateřsky starostlivou ženu, protože svět potřebuje lásku a něhu. Dej našim sestrám lásku Mariinu, soucitnost Veroničinu a pečlivost o bližní jako měla Marta.
· Dej mladým lidem v naší farnosti, aby své mládí prožívali v přátelství s tebou, aby jejich krása zářila nejen z tváře, ale i ze srdce.
· Uchovej dětem jistotu a bezpečí domova, dej ať najdou dobrý příklad u svých rodičů a dobré kamarády a kamarádky, aby zůstaly tvými přáteli a jednou z nich vyrostli správní lidé.
· Dej, aby i z našich rodin vyšli noví kněží - služebníci Tvého slova - a noví řeholníci a řeholnice.

Máme toho, Pane, ještě mnoho na srdci. Každý chceme o něco poprosit a proto ti v tichu vše předložíme…

Chvíle ticha

Kněz:
A teď už prosíme jen o tvé požehnání, protože věříme, že s ním nám dáš všechno.

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a krve uctíváme tak, abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

+++ požehnání + ++

Kněz řekne:Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid odpoví: jako byla ... ....

Uložení NSO a vhodná píseň na závěr.

***
 

 

  (z materiálů k jubilejnímu roku 2000)


Čtení z dnešního dne: Sobota 23. 9.

1. čtení – 1 Tim 6,13-16; Evangelium – Lk 8,4-15

Komentář k Lk 8,4-15: Už tím, že se nad Božím slovem dnes zastavím, padne do (dobré?) půdy. Chci mít teď sílu přinášet užitek. Bez trpělivosti nic nevzejde!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2023) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2023) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…