Navigace: Tematické texty E EucharistieModlitby, pobožnosti a adorace Adorace s trojím čtením pro slavení slavnosti Těla a Krve Páně

Adorace s trojím čtením pro slavení slavnosti Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z eucharistie.

Pro vlastní slavení slavnosti Těla a Krve Páně je možné vybrat z předložených textů pro průvod adorace ty, které se nejvíce hodí a podle místních podmínek je upravit. V žádném případě ale nepoužívejte archaických textů padesát let starých (Minařík apod.)

Adorace s trojím čtením: 1) SMÍR, 2) DĚKOVÁNÍ, 3) PROSBY
Čtení ze slavnosti Ježíše Krista, Krále, rok C, tři modlitby s odpověďmi, modlitba po přijímání , eucharistická píseň, vystavení NSO, okouření
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

1.čtení a žalm (2 Sam 5,1-3,11122)
Čtení z druhé knihy Samuelovy
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvé maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové do Hebronu a král David s nimi uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.Žl122

Odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí

Zaradoval jsem se, když mi řekli: - "Do domu Hospodinova půjdeme!" - Už stojí naše nohy v tvých branách Jeruzaléme.
Odp.
Tam vystupují kmeny, - kmeny Hospodinovy, - jak to zákon přikazuje Izraeli, - aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudné stolce, - stolce Davidova domu.
Odp.

1. modlitba: SMÍR

Pane Ježíši, i my jsme tvůj lid, vykoupený tvou drahou krví, prolitou na kříži. Přitom jsme tak málo ochotni tě věrně následovat, oddaně ti patřit.

Voláme k tobě: Odpusť nám, Pane
· Málo se staráme o prohloubení své víry a o to, abychom podle ní opravdu žili.
· Málo a špatně se modlíme, málo si vážíme mše svaté, svátosti smíření a častého svatého přijímání.
· Chybí nám láska ke druhým, nejsme ochotni jim pomáhat, nechceme od nich přijímat dobré rady a máme často radost, když se někomu něco nepovede.
· Místo lásky v nás často vládne sobectví a bezohlednost, neukázali jsme dost lásky k rodičům, málo jsme jim pomáhali a málo se snažili je pochopit.
· Nemáme dost lásky ke svým dětem, hledáme jim štěstí jen podle svých představa své ctižádosti a málo se o jejich budoucnosti radíme s tebou v modlitbě.
· Otročíme pohodlí, které nám brání vykonat něco pro druhé, neznáme míru v jídle a pití, nevážíme si svého zdraví a závidíme druhým.

Takoví jsme a Ty to, Pane, víš. Jen my si to někdy nechceme přiznat. Uznáváme to kajícně a prosíme za odpuštění, za pomoc, abychom se mohli změnit k lepšímu. Věříme, že nás vyslyšíš, neboť ty nás miluješ na věky věků.

Všichni: Amen.

Eucharistická píseň

2. čtení (Kol 1.12-20)
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vám dal účast na životě věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, prvorozený z celého tvorstva. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on je hlava těla. to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby v něm sídlila plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví, prolitou na kříži, zjedná pokoj.2. modlitba: DĚKOVÁNÍ

Děkujeme ti, Pane Ježíši a skrze tebe děkujeme Bohu Otci.

Společně budeme volat: Děkujeme ti, náš dobrý Pane
· Miluješ nás věčnou a neodvolatelnou láskou. Kdyby na nás otec a matka zapomněli, ty nikdy nezapomeneš.
· Myslel jsi na nás a zamiloval sis nás dřív než jsme se narodili, dřív než jsme tě mohli sami milovat.
· Z lásky ses dal ukřižovat, protožes miloval i nepřátele. Miluješ i toho, kdo sám neumí mít rád, komu láska vyhasla nebo dohořívá, protože ty nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš.
· Každý den nás zveš a nabízíš nám svatý chléb, abychom měli novou sílu, protože jenom ten, kdo od tebe přijímá, má stále z čeho dávat.
· Děkujeme ti a chválíme tě za všechno, co jsme od tebe dosud přijímali jako samozřejmost a pokračujeme v děkování v tiché modlitbě.

Chvíle ticha

Aleluja před evangeliem
Aleluja.
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,
požehnané království našeho otce Davida, které přichází.
Aleluja.

Evangelium Lk 23. 35-43
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: "Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-Ii Mesiáš, Boží Vyvolený." Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!" Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, pamatuj na mně, až přijdeš do svého království." Odpověděl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."


3. modlitba: PROSBY

Pane Ježíši, i v nejtěžší chvíli slyšíš ubožáka po své pravici a jeho prosbu vyslyšíš.
I my k tobě voláme: Vyslyš nás, Pane

· Sjednoť nás všechny v jednu velkou rodinu a dej, ať máme jeden o druhého upřímný zájem, ať se dokážeme radovat z úspěchů druhých, ať si umíme pomáhat a dobře si mezi sebou rozumíme.
· Dej sílu a útěchu nemocným i těm, kdo je ošetřují, vždyť nesou spolu s tebou tvůj kříž.
· Odplať všechno dobré, co pro nás druzí udělali.
· Dej mužům statečnost a trpělivost svého pěstouna Josefa, vždyť jsi stvořil pevného a silného muže proto, aby svou rukou chránil ženu, děti a všechny bezmocné a slabé.
· Stvořil jsi také mateřsky starostlivou ženu, protože svět potřebuje lásku a něhu. Dej našim sestrám lásku Mariinu, soucitnost Veroničinu a pečlivost o bližní jako měla Marta.
· Dej mladým lidem v naší farnosti, aby své mládí prožívali v přátelství s tebou, aby jejich krása zářila nejen z tváře, ale i ze srdce.
· Uchovej dětem jistotu a bezpečí domova, dej ať najdou dobrý příklad u svých rodičů a dobré kamarády a kamarádky, aby zůstaly tvými přáteli a jednou z nich vyrostli správní lidé.
· Dej, aby i z našich rodin vyšli noví kněží - služebníci Tvého slova - a noví řeholníci a řeholnice.

Máme toho, Pane, ještě mnoho na srdci. Každý chceme o něco poprosit a proto ti v tichu vše předložíme…

Chvíle ticha

Kněz:
A teď už prosíme jen o tvé požehnání, protože věříme, že s ním nám dáš všechno.

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a krve uctíváme tak, abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

+++ požehnání + ++

Kněz řekne:Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid odpoví: jako byla ... ....

Uložení NSO a vhodná píseň na závěr.

***
 

 

  (z materiálů k jubilejnímu roku 2000)


Čtení z dnešního dne: Sobota 8. 5.

Sk 16,1-10; Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem v době pronásledování oživuje naši víru. Chci dnes proto myslet na ty, kteří trpí pro svou věrnost Kristu. A děkovat, že ve svobodě mohu svědčit (zatím) jiným způsobem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 1. - 21. 5. 2021. Registračním…

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.