Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

1. Krátké dějiny obtížného dialogu

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Hermann Ebbinghaus (1850-1990) říká o psychologii, že má krátkou historii a dlouhou minulost. Toto rozlišení se dá s určitým oprávněním přenést i na vztah psychologie a víry.

I tady lze konstatovat krátkou historii a dlouhou minulost. Dávno předtím, než publikoval William James (1842-1910) své mistrovské nábožensko-psychologické dílo o náboženské zkušenosti, nebo než mluvil Carl Gustav Jung (1875-1961) o Kristu jako o archetypu "já", tedy už před vznikem vlastní náboženské a pastorální psychologie, existuje společná minulost psychologie a víry. Svůj důvod to má vtom, že víru nelze zakusit a žít jinak, než jako osobně celostní a proto ve vysokém stupni psychický akt. Proto každé uvažování o víře musí nutně vést k jakési psychologické reflexi o duši člověka. Nepřekvapuje proto, že v historických dokumentech víry, v nichž se zkušenosti víry vyjadřují v příslušném historickém kontextu, narážíme na názory, které je třeba v širším smyslu charakterizovat a ctít jako psychologické.

Uvádíme k tomu tři stručné ilustrující odkazy:
1. Biblické prameny víry naprosto nejsou bezduchými pojednáními. Zcela samozřejmě vědí, co se děje v lidském srdci: jak může onemocnět (Izaiáš1,5), jak se bojí (Ez21,12), nebo jak začíná hořet při setkání s Bohem (Lk24,32). I Ježíšovo léčivé jednání je evangelisty líčeno s velkým psychologickým citem. Z hlediska moderní psychoterapie připomínají Ježíšova uzdravování, zachycená v evangeliích, mnohé dnešní psychoterapeutické postupy. Tak například je mnohými exegety a psychology považováno vyléčení posedlého z Gerasy (Mk5,1-20) jako léčba schizofrenie, kde Ježíš vstupuje v psychoterapeutický dialog s částí duše, odštěpenou od vědomí a označenou za démona. Zde je však třeba upozornit, že "Ježíš psychoterapeut" stojí podstatně výše než zvedá nad profánní psychoterapeut. Jeho uzdravování souvisí s Božím královstvím, které vněm započalo a účastníci zakoušejí spolu s uzdravením celé bytosti Boží slitování (Mk5,19). Vyprávění evangelií o uzdravováních svědčí o vyhraněné psychologické znalosti života přirozených průběhů duševní nemoci a uzdravení.

2. Z hlediska moderní psychologie fascinuje, jak Augustin ve svých "Vyznáních" v psychodramatickém rozhovoru s Bohem prosazuje "zakoušení sebe" a jak "v připomínání, opakování a zpracování" (Freud) své životní traumatizace přichází stále blíže k útočišti nepokoje svého srdce, k Bohu.

3. Psychology je dnes stále více hodnoceno vcítění do průběhu duchovních procesů proměny tak, jak se s nimi setkáváme v exerciciích Ignáce z Loyoly nebo ve vedení duše Františka Saleského.

Jednotu psychologie a víry nalezneme ještě v počátcích praktické teologie. Ta vyrostla koncem 18. století v samostatnou disciplínu a od samého počátku s sebou také nesla soudobou psychologii, která v té době měla vstup na univerzity teprve před sebou. Psychologie se setkávala s budoucími duchovními pastýři uvnitř Praktické teologie ve formě tzv. pastorační medicíny.

Mnohoslibné počátky pastorační medicíny, která podle dnešního pohledu byla do značné míry tvořena pastorální psychologií, utrpěly koncem minulého století v důsledku sociálně kulturních a duchovně historických změn závažné škody. Moderní psychologie, která byla tehdy představována jako experimentálně přírodovědecká psychologie a psychoanalýza, se jevila jako výraz světonázorového racionalismu, liberalismu a subjektivismu a předpokládalo se, že je třeba se proti nim postavit antimodernistickým vymezením. Podstatnou měrou k tomu přispěl vyloženě náboženskokritický a proticírkevní afekt mnoha psychologických koncepcí.

Toto duchovně historické trauma ve vztahu psychologie a teologie dostalo novou potravu "Napomenutími" Pia XII. a ještě Janem XXIII., který duchovním zakazoval vykonávat psychoterapeutickou praxi, anebo se jí podrobovat. Teprve Druhý vatikánský koncil zahájil rozhodující obrat katolické církve ve vztahu k psychologii. Psychologické vědě se za prvé zajišťuje "zákonná svéprávnost" a za druhé se velmi výrazně žádá psychologie pro výchovu kněží.

Nemálu teologů, kněží a věřících je zatěžko dodnes odvážně následovat koncilové Otce na odvážné cestě dialogu s moderní psychologií, jak ukazuje například současný spor o hlubinně psychologický výklad Písma. Avšak diakonická duchovní praxe církve tak, jak se provádí v charitních zařízeních církevně pověřenými psychology, terapeutickými pedagogy, vychovatelkami, sociálními pracovnicemi, pastorálními referenty i kněžími, používá zcela samozřejmě moderní psychologii. Ať to chceme vidět nebo ne, církevní diakonie je dnes oblastí aplikované psychologie. Tím potřebnější je teologicko - praktická orientace v otázce, jak je třeba vidět vztah psychologie a víry.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz