Svátek Uvedení Páně do chrámu - "Hromnice" 2.2. 

Tma zahalí zemi 
a temnota národy

V dnešní době zní více než aktuálně biblické proroctví Izaiáše:
„Hle, tma zahalí zemi a temnota národy“ (srov. Iz 60,1-6).

V této souvislosti pak ale prorok zvěstuje i světlo, kterému dá zazářit sám Bůh a které bude určeno všem národům: „Ke tvému světlu půjdou národy.“ Toto světlo má sílu přitáhnout všechny, blízké i vzdálené. Toto vidění otevírá naše srdce, umožňuje nám nabrat dech a zve k naději. Zajisté, temnoty se vyskytují a jsou hrozbou v životě každého i v dějinách lidstva, avšak Boží světlo je mocnější. Jde o to přijmout ho, aby mohlo zazářit všem.

Ježíš je světlem a spásou
pro všechny

Můžeme se ovšem dotazovat: Kde je toto světlo? Biblický autor evangelista Matouš ukazuje, že tímto světlem je Ježíš (srov. Mt 2,1-12). Ježíš je hvězdou, jež se ukázala na obzoru, očekávaným Mesiášem, tím, skrze něhož Bůh přináší království lásky, spravedlnosti a pokoje. On se narodil nejenom pro některé, ale je světlem a spásou pro všechny lidi, pro všechny národy.

I my můžeme být hvězdou

Hvězdou je sám Kristus, ale také my můžeme a máme být hvězdou pro lidi ve svém okolí. Podmínkou ale je přijímat toto světlo stále více do svého života. Běda, domníváme-li se, že toto světlo vlastníme pro sebe a běda, pokud se domníváme, že ho máme pouze nějak „distribuovat“! Jsme totiž povoláni nechat se jím fascinovat, přitahovat, vést, osvěcovat a obracet. Skrze víru a modlitbu jsme naplňováni radostí a stále novým úžasem.

A jak se rozšíří Kristovo světlo do všech míst a dob?
Bůh používá své metody.
Nečiní tak mocnými prostředky impérií tohoto světa.
Nikoli, Kristovo světlo se šíří hlásáním evangelia.
Kristovo světlo se nerozlévá skrze pouhá slova
či pomocí nějakých podnikatelských metod.
Nikoli, šíří se vírou, slovem a svědectvím.