Nestačí jen dodržovat pravidla. Zachovat věrnost Ježíši neznamená pouze vyhnout se pochybením.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

1. Boží lid v Novém zákoně

z knihy Laici v církvi

II. Boží lid v Novém zákoně
1. Křesťanské obce jsou nazývány "novým Izraelem". On má teď právo na název "laos": "My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem" (2Kor6,16). Petr přenáší čestná označení starého Izraele na křesťanské obce: "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu...Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží" (1Petr2,9-10). "Nová smlouva" zavazuje lidi před Bohem k nové jednotě: "Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid" (Tit2,14).

2. Nové jméno "lid z pohanů a Židů" se stává skutečností: Petr křtí pohanského setníka (Sk10). V Antiochii povstávají první obce smíšené z Židů a pohanů (Sk11,20). Pavel rozšiřuje misii k pohanům s rozhodností do Malé Asie a do Řecka.

3. Věřící lidé nepřijímají nový pojem "Boží lid". Dochází k mocným střetům, která trvají až do tzv. apoštolského sněmu. Tam podá výklad Jakub: "Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid" (Sk15,14). "Boží zásah" je tedy základem Božího lidu. Slovo laik by tedy mělo znamenat "náležející k Božímu lidu" nebo prostě "křesťan", jak byli poprvé nazváni křesťané v Antiochii.

4. Primární napětí v původní církvi nespočívalo v rozdělování na nositele úřadu a na jiné, nýbrž v protikladu církve a světa. Obce se cítily jako celek odpovědné za hlásání Ježíšova poselství. Žily ve vědomí, že jsou povolány ze světa, aby mu jako Boží lid vydávaly svědectví o Pánu, který má přijít.

5. Boží lid byl uspořádán a strukturován různými dary od Božího Ducha: "Každý ať slouží druhým tím darem, který přijal" (1Petr4,10). "Když tak horlivě usilujete o Boží dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží budování celé církve" (1Kor14,12). Nejen svědectví ve světě, nýbrž i budování obce je úkolem všech členů "nového lidu". Velkou roli hraje "navzájem": překonání hříchu v obci je úkol všech jednotlivě navzájem i shromáždění obce jako takové (srov. Kol3; Mt18). Všichni mají úkol navzájem se napomínat a kárat.

6. Od začátku byly v církvi a obcích úřady. Patřily k"řádu darů Ducha". Aby mohly obce dlouhodobě obstát, musely být služby zvěstování a vedení zajištěny dlouhodobě. Byly proto už brzy institucionalizovány. Při zakládání obcí byli zvoleni a dosazeni "odpovědní" s různými názvy.

Původně je vztah představeného a obce chápán jako "vztah mezi bratry". Kárání a napomínání se tedy uskutečňuje v obou směrech. Petr neuhýbá bratrskému napomenutí "zdola" za Korneliův křest: podává zprávu, argumentuje a ospravedlňuje se vůči židokřesťanům (Sk11,1-4). - Petr a Pavel popisují vztah představný - obec ve spojení pastýř - stádo (Sk20,16nn), ale nevidí ho jako vztah poddanství. Petr napomíná ani ne tak obce k poslušnosti představeným, jako spíš představené varuje před pokušením ovládat obce: "...ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem" (1Petr5,1-3). Pavel zahrnuje i sebe do celku, když píše: "Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti" (2Kor1,24). V obecném povědomí stojí v popředí společné povolání, jedna víra, jeden křest, jeden Duch, který působí ve všech - nejen v nositelích úřadu, kteří by měli ostatním členům na něm poskytovat podíl. Toto působení Ducha očekávají spíše jeden od druhého. Míra působení není předem dána úřadem a postavením v obci.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 25. 2.

Est 4,17; Mt 7,7-12

Komentář k Mt 7,7-12: Ve vytrvalé modlitbě přece nepřemlouvám Boha, který je skoupý! Naopak, já často jeho dary ani nejsem schopen přijmout! Jedním z těchto darů je totiž i změna postoje k lidem…

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2021) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2021) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2021) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“
(22. 2. 2021) Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2021) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2021) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Křížové cesty

(18. 2. 2021) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.

Popeleční středou začíná Postní doba

(15. 2. 2021) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2021) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…