Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

4. Katechumenátní cesta k plnosti křesťanského života

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

Ve třetí knize najdeme základní nárys té cesty víry, užití výrazu je záměrné, protože iniciace to není jenom příprava na křest. Tady v kodexu nenajdeme slovo "cesta", ale najdeme je v katechismu v čl. 1229 - 1230:
"1229 Stát se křesťanem, to vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: hlásání Slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha svatého, přistoupení k svatému přijímání.

1230 Toto uvedení do křesťanského života mělo v různých staletích rozmanité formy podle okolností. V prvních stoletích církve prodělalo uvedení do křesťanského života velký rozvoj, s dlouhým údobím katechumenátu a celou řadou přípravných obřadů, jež liturgicky rozdělovaly cestu katechumenátní přípravy, aby vyústily do slavení svátostí uvádějících do křesťanského života."

Mnohokrát zaznělo slovo cesta. V italštině najdeme dvě slova: cammino dá se říct takové to putování, být na cestě a itinerario, cestovní plán. Katechumenát, tak jak je rozvržen je takovým cestovním plánem, itinerářem. Mluví se tady (v CIC) o misijní činnosti církve a misijních oblastech, ale to, co se týká katechumenátu je platné všeobecně. Začíná se od svědectví života v kán. 787: svědectví života a slova se zřetelem také na vlohy těch, kteří nevěří v Krista a na jejich kulturu, aby se jim otevíraly cesty k poznání evangelijního poselství. Vlastně ta cesta člověka k Bohu začíná otvíráním brány hlásáním slova a svědectvím života.(8) Pak zde najdeme to, co patrně dobře známe z "Ordo initiationis", já to jenom připomenu, totiž ty etapy, stupně katechumenátu, stupně této cesty. Období před katechumenátem, které je vlastně přípravným obdobím, první zlom je přijetí do katechumenátu a tím začíná katechumenát, který je dobou zrání, dobou růstu. My jsme často v pokušení katechumenát zkracovat. V "Ordo" najdeme ve čl. 19: "Katechumenát je období, které trvá dlouho", v čl. 20: "Délka katechumenátu závisí jak na milosti Boží, tak na různých okolnostech, např. jak kde katechumenát probíhá, kolik je katechistů, jáhnů a kněží... nelze proto v této věci nic předem pevně stanovit, záleží na biskupovi, aby určil dobu trvání a upravil samotný průběh katechumenátu." Na toto odkazuje také kodex, že biskupské konference mají stanovit něco přesnějšího v této věci. Není mi v této chvíli známo, zda něco v této věci stanovila naše biskupská konference, možná v jednotlivých diecézích najdeme nějaké směrnice biskupů co se týká přijetí do katechumenátu nebo žádosti o křest dospělého.(9) Ještě bych citoval čl. 95 z "Ordo": "Katechumenát, tj. pastorační formace katechumenů, má trvat tak dlouho, aby mohla jejich konverze a jejich víra dozrát, v případě nutnosti tedy i řadu let." Není to tedy zbytečné mluvit o cestě: ne (jen) o přípravě na křest, ale o "uvedení do křesťanského života", když se to vidí v těchto širších souvislostech, a proto tedy raději mluvíme o iniciaci.

Kodex zde zvýrazňuje některé body: to že se katechumeni musejí sami přihlásit, čili rozhodnout. Je zde ve hře jejich svoboda.(10) Toto platí už i pro přijetí do katechumenátu, a pak pro samotný křest. V kán. 788 čteme o době katechumenátu že katechumeni mají být výukou a zácvikem vhodně uvedeni do nauky spásy a života víry, liturgie, lásky Božího lidu a také apoštolátu.(11)

Tato část kodexu končí zmínkou o nově pokřtěných a o péči o ně,(12) tedy není zde zapomenuto na to, co nám dělá a ještě asi bude dělat potíže, možná větší, než sám katechumenát.(13)

Kromě toho v katechismu najdeme také odkaz na koncil, kde se upozorňuje, že koncil dovolil v misijních zemích takové prvky zasvěcování mládeže, kromě těch, které jsou obsaženy v křest. iniciaci, jaké jsou u každého národa obvyklé, pokud mohou být přizpůsobeny křesťanskému obřadu.(14)


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Středa středa 8. 12., slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Žl 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Komentář k Gn 3,9-15.20: Maria učinila konec tomuto nepřátelství. To si uvědomím, když se zahledím na adventní červánky. Vždyť už ve chvíli, kdy byla ve své mamince počata, začalo svítat na lepší časy!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Vojtěch Kodet - obsáhlý knižní rozhovor

P. Vojtěch Kodet -  obsáhlý knižní rozhovor
(6. 12. 2021) Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru.

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)