Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

5. 6. 2015 , Jitka Hosanna Štěpánková (Foto: IMA)

S Tóbitem nebylo k vydržení

vosa, hnízdo / -ima-

Biblický Tóbit sice „konal spravedlivé skutky“, ale byl tak zaslepený,
že kromě sebe neviděl nikoho jiného.

A byl tak „dokonalý“, že s ním nebylo k vydržení.  
Naštěstí i z tohoto vede cesta ven…

Karikatura svatosti

V knize Leviticus se mnohokrát opakuje: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý!“ Pán Ježíš nám klade na srdce „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Vyplývá z toho jasně, že máme usilovat o svatost. Nicméně pak zaslechneme pod oknem sousedky, které tvrdí s despektem: „No jo, to jsou ti svatí!“ A nemyslí to vůbec pochvalně. Není to proto, že by měly něco proti skutečné svatosti. To spíš my často předvádíme světu karikaturu, kterou považujeme za svatost.

V Bibli je velmi zajímavý příběh Tóbita, otce Tobijášova. Není to kniha historická, je to spíš bajka, podobenství. Začíná tím, že se Tóbit představuje: „Já, Tóbit, jsem chodil po cestách pravdy a konal spravedlivé skutky po všechny dny svého života“ (Tob 1, 3). Velkou část první kapitoly vychvaluje Tóbit sám sebe, jak je opravdu dokonalý. Nic mu není možné vytknout. „Dával jsem svůj chléb hladovějícím a oděv nahým, a když jsem se dozvěděl, že někdo z mého národa zemřel a byl pohozen za ninivské hradby, pohřbil jsem ho“ (Tob 1, 17). Prostě živý svatý. Působí to až komicky, nepřirozeně. Našli jsme zřejmě jediného člověka kromě Krista, který byl zcela bez hříchu.

Až na to, že jeho žena ho měla plné zuby. Jak to?

Kromě sebe neviděl nikoho jiného

Byl tak umanutý svým dokonalým plněním Božích přikázání, že neviděl a neslyšel. Byl jako slepý. Bible to poeticky popisuje: „Nevěděl jsem, že na zdi nade mnou jsou vrabci. Jejich teplý trus mi padl do očí a způsobil mi bílý zákal. Chodil jsem k lékařům, abych se léčil. Ale čím víc mě mazali léky, tím víc slábly mé oči bílým zákalem, až jsem zcela oslepl. Zrak mi nesloužil čtyři roky“ (Tob 2, 10). Byl tak zaslepený, že kromě sebe neviděl nikoho jiného. Jeho žena mlčela a tvrdě pracovala, aby uživila celou rodinu. Když přinesla kůzle, které získala prací, podezíral ji, že ho ukradla a nutil ji kůzle vrátit. Nevěřil jí. Člověk, který se kochá svou dokonalostí, nevěří druhým. Nikdo přece nemůže být tak dobrý jako on! Ve skutečnosti byla jeho žena mnohem svatější, protože ho dokázala dlouhou dobu snášet, než vybuchla: „Kam se poděly tvé skutky milosrdenství? Kam se podělo tvé spravedlivé jednání? Teď se ukázalo, co jsi zač!“ (Tob 2, 14b).

Tóbit sice pochopil, že přestřelil, ale reaguje sebelítostí: „Lépe by bylo, abych zemřel, než abych žil, protože musím poslouchat lživá hanobení a mám velký smutek“ (Tob 3, 6). Člověk neví, jestli se má smát nebo brečet. Tak on ve své aroganci obvinil nevinného člověka ze lži, z příběhu je jasně vidět, že nebyl v právu, a místo aby se omluvil a zkusil se nějak usmířit, žaluje Bohu, jak byla těžce zraněna jeho mužská ješitnost. Ach, ach, tolik to bolí, že by raději umřel. Kdo otevře oči Tóbitovi, aby konečně spatřil pravdu?

Hořký lék na ješitnost

Do příběhu se vkládá archanděl Rafael, poslaný od Boha. Jméno Rafael se dá přeložit jako „ten, který uzdravuje“. Spřátelí se s Tóbitovým synem Tobijášem, doprovází ho na cestách a pomáhá mu lovit ryby. Poradí mu, že si má schovat rybí žluč. Taková rybí vnitřnost, několik týdnů uchovávaná na slunci, musí mít neskutečnou sílu. Pravděpodobně bylo na několik metrů daleko poznat, co v tom váčku Tobijáš nese.

Když se vraceli domů, archanděl – Tobijáš ovšem netušil, že to je archanděl – řekl: „Vím, že jeho oči budou otevřeny. Potři rybí žlučí jeho oči! Ten lék vytáhne a odstraní z jeho očí bílý zákal. Tvůj otec bude opět vidět a uzří světlo“ (Tob 11, 7). To také Tobijáš učinil a jeho otec znovu prohlédl.

Byl to ovšem velmi hořký lék. Pokořující pro Tóbita bylo už to, že ten lék musel přijmout z rukou svého syna. Byl zvyklý, že to on poučuje a vede, ne že se nechá vést a poučit. Žluč symbolizuje nesmírnou hořkost, ještě umocněnou smradem zkažené rybí vnitřnosti. Těžko si dovede někdo představit něco ještě odpornějšího. Zamazat někoho páchnoucí rozkládající se rybou musí být velmi ponižující, je to zneuctění, zhanobení. Znamená to, že když chce Bůh někoho vyléčit ze zaslepenosti, použije velkou hořkost a pokoření. Hořkost, kterou člověk dobrovolně přijme. Musí vnitřně souhlasit s Božím lékem. Dokud člověk odmítá hořkost, bojuje proti ní, obviňuje konkrétní lidi ze svého neštěstí, lituje se, brání se přijmout pravdu, uzavírá se do sebe a trucuje, Bůh nemůže nic dělat, protože respektuje svobodnou vůli člověka.

Pýcha dokáže zkazit dobro

Ale hořkostí a ponížením to nekončí! Důkazem, že se Tóbitovi doopravdy otevřely oči, ne jen naoko, je Tóbitův chvalozpěv (Tob 13, 1-18). Pochopil totiž, že jeho oslepení byla milost od Boha. Bůh ho neoslepil za trest, naopak oceňoval, že vzorně plní jeho přikázání. Právě proto, že byl dobrý, chtěl, aby byl ještě lepší. Protože pýcha dokáže zkazit dobro, stejně jako slunce způsobí, že rybí vnitřnosti zasmrádnou. Co je to jiného než pýcha, která mi dovoluje rozhodovat o tom, jestli moji bližní lžou nebo ne, jestli kradou nebo ne? Pýcha nevěří v nevinu bližního, říká „já to vím, já se nemusím nikoho ptát“. Pýcha nutí bližního, aby vrátil, co neukradl (srov. žalm 69 – nářek nespravedlivě obviněného). Pýcha křivdí a cítí se sama ukřivděná, když se obviněný brání.

Nejlepším a zároveň nejvíce hořkým lékem na pýchu je pokoření. Člověk, který přijme pokoření, se stává pokorným, a tím podobným Kristu, který řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný“ (Mt 11, 29). Pokorný člověk už nevkládá důvěru v sebe, v své schopnosti a zkušenosti, ale vkládá veškerou důvěru v Boha. Neúspěch už ho nezlomí.

Bůh nám poskytuje svůj lék v časových intervalech

Tóbita vykreslil jeho autor velice barvitě, s mnoha poetickými prvky, aby lépe vyniklo, co nám tím příběhem chce říct. Možná teď ukazujete prstem na Tóbity ve vašem okolí, ale je třeba říct, že mnohem častější je menší pýcha a menší pokoření, ale zato v životě opakované. Bůh nám poskytuje svůj lék jako antibiotika, která se podávají v určitých časových intervalech. Zkusme se tedy raději zamyslet, jestli není kousek Tóbita také ve mně? Jestli ta hořkost, ten kříž v mém životě, na který si neustále naříkám, není právě ta smradlavá rybí žluč, kterou mi podává Pán jako lék. Jestli Pán nechce, abychom se pustili toho, co bylo, a s důvěrou se vydali novou cestou. A nezapomeňme chválit Boha z celého srdce jako Tóbit, když dostal světlo.

Jitka Hosanna Štěpánková

Zveřejněno se svolením autorky
Vyšlo v Opusculu 11/2014
Redakčně upraveno (nadpis, perex a mezititulky)

Související texty k tématu:

Obrácení, pokání
Co je a co není obrácení (Benedikt XVI.)
Co NEznamená obraťte se (Vojtěch Kodet)
Co je pokání ?! (dle J. Skoblíka)
Můžeš se obrátit, i když to již mnohokrát nevyšlo... (Raniero Cantalamessa)
Nabádejte druhé, aby činili pokání :-)
- Rejstřík: Obrácení, obrácení, pokání, obrácení, uzdravení, pokání, obrácení
Obrácení (pokání) na webu vira.cz

Svatost; svatí:
Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...
Svatost spočívá v ponoření do Jeho lásky 
Neuvěřitelně podivné představy o svatosti
Co znamená být svatým dnes (Ladislav Simajchl)
Svatost pro normální lidi 
Nesvatá svatost církve (Benedikt XVI.)

Slabost, síla v slabosti
Naše slabost nám nebrání, být otevření Ježíšovu Duchu... Naopak.
Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem… 
Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě 
Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností… 
Může mě vůbec Bůh použít?
Naše náboženství nás učí nezajištěnosti a spoléhání na Boha 
Pán prstenů a Velikonoce, aneb ´Prsten je můj!´ 
Nebuďme vlky! Jsme-li ovce, vítězíme. Jsme-li vlci, podléháme 
Od Pána čerpám to, čeho se mi nedostává

Aktivismus, workholismus
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby
Práce, služba a aktivita se mohou stát falešným cílem
Bezduchých akcí a činů bylo již dost. 
Pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře, aby nemohl nic dělat
Prvotní církev v první řadě neanalyzovala situaci, ale modlila se...
Modlitbou v pastoraci ´ztrácím´ jen málo času
Pastorační plány na úkor modlitby
Přepracovanost a modlitba
´Každá pasivita je beze smyslu´
Aktivističtí vnějškoví reformisté
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě…
Kdo se modlí, nemarní čas
Kdo z nás není někdy přetížen ?!
Nedat se zavalit prací
Neztratit podstatné kvůli věcičkám nulové hodnoty
S Tóbitem nebylo k vydržení
Zpomal a dělej jen to, co ti řeknu
Životně nezbytné přikázání
Ježíš oceňuje práci. Ale ví také o jejích nebezpečích
Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny
Ten, kdo vede druhé, ať se více než ostatní věnuje kontemplaci
Máš na starosti péči o duše? Nezanedbávej přitom péči o sebe...

Pýcha
Pyšný člověk se nenechá nikým usměrnit
Pokušení každého člověka - dělat ze sebe šéfa
Všeználci mezi námi. Jsou ve všem kompetentní... 
Církev "potřebuje" pyšné lidi Apoštol Petr byl velmi namyšlený a pyšný muž
Mnozí lidé vykonali velké věci, sami ale padli
Biskupové musí pamatovat na tři základní věci
Biskupská hodnost je služba, nikoli honosná pocta
Narcismus teologů je nechutný a působí velké škody
S Tóbitem nebylo k vydržení 
S ďáblem nelze vést dialog
Když se cítíš být silný, nepodlehni domnělé jistotě 
Falešná pokora je klam, je jen jinou formou zaměřenosti na sebe.
Mnozí se chlubí tím, co nemá žádnou hodnotu 
Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…
Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Čtení z dnešního dne: Pondělí Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Lk 1,26-38

Komentář k Lk 1,26-38: Radost z adventních červánků a naději mohu prožívat díky té, která poslovi řekla své Ano. Dokážu ji následovat v přijetí (mnohem skromnějších) Božích záměrů se mnou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(26. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Životní prostředí vs. náboženství: slyšet se navzájem

(25. 11. 2019) Slyšet se navzájem si jako hlavní cíl kladla mezioborová konference, která se zabývala životním prostředím a…