Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Tichý Radek | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
16. nvlm A / současné světové i osobní problémy nemáme vidět jen očima tohoto světa / Řím 8,26-27

Bůh se spojuje s tímto světem, naříká s ním, aby se tento nářek postupně mohl proměnit v píseň chvály a oslavy.

Body a poznámky ke kázání na Řím 8,26-27

 

Řím 8,26-27

Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

 

Celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. I my...

Abychom dnešnímu úryvku porozuměli, musíme se podívat o pár veršů dříve, kde Pavel píše: Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla

 • Tohle je celkový Pavlův pohled na situaci světa:
  • Prvotnímu hřích člověka zasáhl nejen všechny lidi, ale celý svět, celé stvoření.
 • A Pavel popisuje jakoby ve třech úrovních současnou situaci.
  • První úroveň je úroveň základního stvoření
  • Druhá úroveň je úroveň člověka, který přijal Boha
  • A třetí úroveň je úroveň Boží.

 

 • Nejnižší úroveň, stvoření, galaxie hvězd, kolonie prvoků, klokánci v kapsách svých matek – všechno je poškozeno hříchem člověka, to znamená jeho pýchou a postojem, že si vystačí bez Boha. A celý svět, jak říká Pavel, sténá a volá, touží po nápravě, po prvotní harmonii, kterou zamýšlel Bůh.
 • Papež František ve svém loňském (2022) poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření říká:

Ze světa se line na jedné straně tichý chvalozpěv na Pána a Stvořitele, který si přál, abychom žili ve společenství ve „velké katedrále stvoření“; na druhé straně je to sborový „hořký výkřik, který si stěžuje na naše špatné lidské zacházení“.

 

Co na to Bůh?

 • Na úrovni Boží:
  • Bůh přichází do tohoto světa, není mu lhostejný, nezůstává se na něj jen tak dívat.
  • A jestliže svět sténá a naříká, co udělá Bůh?
  • To jsme slyšeli dnes: „Duch se za modlí vzdechy, které nelze vyjádřit. Duch Boží také sténá a naříká jako celé stvoření.
  • Bůh má soucit se svým stvořením a solidárně se připojuje ke světu v jeho trápení zaviněné hříchem.

 

 • A mezi úrovní světa a úrovní Boží je střední úroveň, Božích Synů, tvorů, kteří byli zbožštěni, protože přijali Ježíše, byli pokřtěni, dostali dar Ducha svatého.
  • V nich už začíná obnova světa:
  • už mají dary Ducha svatého, už jsou radostnými Božími dětmi a nikoli pyšnými osobami, které ničí ostatní.
  • A i oni, píše Pavel,
  • přesto nebo právě proto se připojují ke  sténání světa.
  • Tohle je o čem mluví apoštol Pavel v tom, co jsme slyšeli: že nevíme jak a za co se modlit.
  • Nemluví o tom, že nám modlitba někdy nejde, že se musíme cvičit ve vytrvalosti.
  • Ale o tom, že i my jsme součástí celku stvoření a prožíváme ničivé následky svého hříchu i hříchu druhých, zmatek ze společnosti, zmatek z politiky, zmatek z ekologie, netušíme, co je vlastně dobře.

 

Co si z toho, co Pavel popisuje, vzít:

 • Za prvé že současné světové politické, válečné, ekologické problémy nemáme vidět jen očima tohoto světa, ale očima víry jako důsledek rozpadu světa na základě lidského hříchu, z nichž nás zachrání jen Bůh a on už tuto záchranu začal.
 • Za druhé žasnout nad Bohem, který se svým Duchem spojuje s tímto světem, naříká s ním, aby se tento nářek postupně mohl proměnit v píseň chvály a oslavy.
 • A naději, že i když ještě jsme slabí, nejistí, zmatení, jsme už opravdu díky víře a díky svátostem Božími dětmi, máme Božího Ducha, a obnova světa přichází skrze naši víru a skrze naše jednání, pokud je vedené Duchem Božím, to znamená pokud je láskyplné.

 redakčně upraveno

Související texty k tématu:

Utrpení
Utrpení dostalo nadpřirozený smysl 
Svůj kříž neneseš sám! (papež František) 
Kdy jsme dostatečně křesťansky vyzbrojeni 
V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat? 
Nevěřme strachu z Boha 
Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají 
Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností 
Bolest ho doháněla k šílenství... 
Bože, že já blbec nejsem normální člověk! 
Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři 

Immanuel = Bůh s námi
Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...
V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu 
Znám tvou bídu, tvé zápasy... 
Bože, že já blbec nejsem normální člověk!
Bůh je s námi
I kdybych musel kráčet těmi nejhustšími temnotami
Immanuel = Bůh s námi
Ježíš nemohl prožít všechny situace lidského života, ale přesto...
Ježíš jde se mnou - k dnešním lidem
Neboj, Bůh ti nesebere prostor (sv. Augustin) 

Příroda, stvoření
Kolik je překrásných věcí na každém kroku! nechápu, jak je možno jít kolem stromu a nebýt šťasten
Naše sestra matka země patří mezi nejvíce trýzněné chudé
Příroda není jen nádherná, ale je také krutá
Chvalozpěv stvoření (Sv. František z Assisi) 
Příroda, stvoření
V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. (Benedikt XVI.)
Vytvořily můj rozum nerozumné síly?
Vznikl vesmír sám od sebe? - Posvěť se jméno Tvé
Den Země - 22. dubna 
Laudato si´ Encyklika o péči o společný domov
Laudato si´ - přemítání nad encyklikou
Mluvíš k nám šuměním stromů...
Modlitba cvrčka
Modlitba motýla
Místa setkání s Bohem
Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný 
- Příroda - páté evangelium

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 7. 2024, Sobota 15. týdne v mezidobí

Mich 2,1-5;

Komentář k Mt 12,14-21: Tajemství Ježíšovy skrytosti. My jsme samozřejmě posláni hlásat, ale: neroste i dnes jeho království v tichosti, skrytosti a nenápadnosti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)