Ty, který se chceš mstít, pohlédni na toho, který visí na kříži,
a poslyš, jak se modlí: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí.“

Dobře, řekneš ty, on to mohl učinit, ale ne já.
Neboť já jsem člověk, a on byl Bůh. 
Ale řekni mi: K čemu se měl Bůh stát člověkem, nemá-li být člověk lepší?

A pak, je-li ti příliš, abys následoval svého Boha, podívej se na Štěpána,
který byl právě tak jako ty služebníkem téhož Pána.
Byl svatý Štěpán člověk nebo Bůh?
Byl to člověk, celý člověk, právě jako ty.

To, co však učinil, nemohl učinit bez pomoci toho, kterého i ty vzýváš.
Zpočátku svatý Štěpán ještě stál a modlil se:
„Pane Ježíši, přijmi mého ducha“, pak však klesl na kolena
a modlil se za ty, kteří jej kamenovali.
„Pane, nepřičítej jim tento hřích“ (Sk 7,59.60) a při těchto slovech zesnul.

Jeho poslední modlitba platila jeho nepřátelům. 

(Sv. Augustin)