Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

papež František

V. Lhostejnost zabíjí

O přikázáních

z knihy Desatero - cyklus katechezí papeže Františka , vydal(o): Radio Vaticana

Chtěl bych dnes pokračovat v katechezi o pátém přikázání desatera „Nezabiješ“. Zdůraznili jsme již, jak toto přikázání vyjevuje vzácnost, posvátnost a nezcizitelnost lidského života v Božích očích. Nikdo nemůže pohrdat životem druhého ani svým vlastním. Člověk totiž v sobě nese Boží obraz a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez ohledu na situaci, v níž byl povolán k bytí.

V evangelním úryvku, který jsme před chvílí vyslechli, nám Ježíš ukazuje, že toto přikázání má ještě hlubší smysl. Prohlašuje totiž, že před Božím soudem je dokonce i hněv namířený proti bratru jistou formou vraždy. Proto apoštol Jan píše: „Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah“ (1 Jan 3, 15). Ježíš se však nezastavuje pouze u tohoto a ve stejné logice dodává, že rovněž urážka a pohrdání může zabíjet. A my jsme zvyklí nadávat. Nadávky nás napadají se snadností, s jakou dýcháme. Ježíš ovšem říká: „Dost, protože nadávka ubližuje, zabíjí“. Stejně je to s pohrdáním. Když pohrdám člověkem, zabíjím jeho důstojnost jako lidské osoby. Bylo by krásné, kdybychom toto Ježíšovo učení nechali vstoupit do mysli a srdce a kdyby každý z nás řekl: „Nebudu nikdy nikoho urážet“. Bylo by to pěkné předsevzetí, protože Ježíš nám říká: „Podívej, pokud někým pohrdáš, pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda.“

Žádný lidský mravní kodex neklade tak různé činy na stejnou úroveň a nepříčítá jim stejný stupeň odsouzení. A v souladu s tím Ježíš vybízí dokonce k přerušení obětního rituálu v chrámu, pokud se rozvzpomeneme, že někdo z bratří má něco proti nám, a chce abychom ho vyhledali a smířili se s ním. Také my, když jdeme na mši, bychom měli mít tento postoj smíření vůči lidem, s nimiž jsme měli problémy. I vůči těm, o kterých jsme špatně smýšleli, které jsme uráželi. Často se stává, že se před začátkem mše vedou řeči a mluví se špatně o druhých. To by se dít nemělo. Pomysleme na to, jakou váhu přikládá Ježíš urážce, pohrdání a nenávisti. Klade je na stejnou rovinu s vraždou!

Co Ježíš zamýšlí sdělit, když vztahuje páté přikázání rovněž na tyto případy? Život člověka je ušlechtilý, velice křehký a skrývá se v něm „já“, které není méně důležité než jeho fyzická existence. K narušení dětské nevinnosti přece stačí jedna nevhodná věta. Ženu může zranit pouhé chladné gesto. Srdce mladého člověka zlomí, upřeme-li mu důvěru. Pouhá ignorance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost zabíjí. Je to jako říci druhému člověku: „Jsi pro mne mrtvý“, je to vražda, která se odehrává v srdci. Neláska je prvním krokem k vraždě a „nezabiješ“ je prvním krokem k lásce.

Na počátku Bible čteme strašlivou větu, která vyšla z úst prvního vraha, Kaina, jako odpověď na Hospodinovu otázku, kde je jeho bratr, Kain odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (Gen 4,9). Takto mluví vrazi: „netýká se mne to“, „to je tvoje věc“ a podobně. Pokusme se odpovědět na tuto otázku: Jsme strážci svých bratří? Ano, jistěže jsme! Jsme strážci druhých! To je cesta života, cesta k nevraždění.

Lidský život potřebuje lásku. Jaká láska však je autentická? Ta, kterou nám ukázal Kristus, totiž milosrdenství. Láska, bez níž se neobejdeme, je ta, která odpouští a přijímá toho, kdo nám ublížil. Nikdo z nás nemůže přežít bez milosrdenství, všichni potřebujeme odpuštění. Pokud tedy vraždit znamená někoho ničit, utiskovat či odstraňovat, „nezabiješ“ naopak znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat. A také odpouštět.

Nikdo nesmí klamat sám sebe a myslet si: „Já jsem v pořádku, protože nedělám nic špatného“. Nerosty nebo rostliny – dlažba, kterou máme pod nohama -  mají tento druh existence, člověk však nikoli. Od člověka se žádá více. Máme konat dobro, pro každého je připraveno jiné, každý to své, které nás teprve činí sebou samými. „Nezabiješ“ je pobídkou k lásce a milosrdenství, je povoláním žít podle Pána Ježíše, který za nás dal život a byl pro nás vzkříšen. Kdysi jsme tady na náměstí všichni společně opakovali větu jednoho světce na toto téma. Možná nám bude nápomocná: „Nečinit zlo je dobrá věc. Ale nečinit dobro není dobré“. Vždycky máme činit dobro, jít dál.

On, náš Pán, který svým vtělením posvětil naši existenci, On, který ji učinil drahocennou svou krví, On, „Původce života“ (Sk 3, 15), díky němuž je každý člověk Otcovým darem. V Něm, v jeho lásce silnější než smrt, a skrze moc Ducha, kterou nám Otec dává, můžeme přijímat přikázání „nezabiješ“ jako nejdůležitější a nejzásadnější pobídku: nezabiješ totiž znamená povolání k lásce.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: desatero

Čtení z dnešního dne: Úterý 18.1.

1 Sam 16,1-13; Mk 2,23-28

Komentář k Mk 2,23-28: Ježíš i mě povzbuzuje k odvaze! Není mé křesťanství omezováno snahou, abych „něco neporušil“ a redukováno pouze na ni?

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…