Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jaroslav Brož

01. Úvod

z knihy Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! (Gal 5,25)
ThLic. bibl. Jaroslav Brož

Duch svatý v biblické spiritualitě člověka povolaného Bohem


Než přistoupíme k tématu, ujasněme si dva termíny, s nimiž budeme pracovat. a) „Spiritualitou“ chápeme „život v Duchu“ podle nauky Nového zákona (viz např. Jan 20,30n; 1 Jan 1,3n; Řím 15,4). b) Tento život má svůj základ v Božím volání, které má člověk rozlišit od jiných vlivů na svůj život a dát Bohu odpověď. Povolání má vždy charakter charizmatu, neboť volá-li skutečně Bůh, pak nejde jen o pouhé přežívání infantilních tužeb do dospělosti ani o projekci vlastních ideálů do služby Bohu, jež mají původ v instinktivním mechanismu člověka. Boží povolání přetváří člověka a směřuje k užitku - člověk naplňuje poslání, misii. Duch svatý má v tomto životním procesu křesťana nezastupitelnou úlohu. II. vatikánský koncil označuje Písmo svaté jako „čistý a trvalý pramen duchovního života“ (DV 21). Sledujme tedy, jakými cestami Duch svatý vedl Boží muže a ženy v dějinách spásy, abychom rozuměli cestě, kterou chce vést nás.

Protože dobrá literatura k biblické spiritualitě je vzácnější než sůl, je podstatným základem této stati fundovaný článek mého profesora z Papežského biblického ústavu P. J. Luzarragy, SJ., jemuž vděčím za jedinečný vhled do biblické spirituality. Z ostatní literatury uvádím především více či méně užitečné slovníky.[1] Čtenářům, kteří se mnou chtějí jít touto dobrodružnou cestou po stopách Ducha, doporučuji, aby si vyhledali co nejvíce z uvedených biblických citací. Ony jsou tím hlavním a bez nich zůstává celé pojednání jenom suchým skeletem.

1. Úvod

Celá biblická tradice vždy spojovala skutečnost povolání s Duchem Božím. Duch Boží způsobuje, že člověk prožívá a uvědomuje si své povolání jako zkušenost, která se ho osobně dotýká a stává se tak osobní hodnotou (Ez 1,3).[2] Tuto zkušenost je člověk schopen si uvědomit, vnímat ji; Bible to vyjadřuje četnými metaforami: ruka, holubice (Mk 1,10/Lk 3,22), oblak (Mk 9,7), oheň (Sk 2,3; srov. Lk 3,26), voda (Jan 7,38; Zj 22,1), vítr (Sk 2,2) atd. nebo také více abstraktními pojmy jako gevurah (=Boží síla), která se objevuje spolu s šechinou (=Boží přebývání) (srov. Lk 1,26: Gabriel = Boží síla; Lk 1,35: Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Pondělí 17. 5.

Sk 19,1-8; Jan 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš předpovídá svoji budoucí opuštěnost. Nechci jej v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky. Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.