Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jaroslav Brož

03. Nový zákon

z knihy Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

SZ naznačuje některé známky Ducha, které usnadňují přechod k novozákonnímu pojetí Ducha. Duch vybavuje především Mesiáše = Pomazaného (Iz 11,2), Hospodinova Služebníka (Iz 42,1nn) a Proroka hlásajícího osvobození (Iz 61,1n), který je pro Lukáše prototypem Ježíše (Lk 4,18).

Ve SZ se Duch zjevuje jako Boží síla, která dynamizuje božský plán dějin spásy, má však stále charakter charizmatu dočasného, ne trvalého. Tato oživující činnost Ducha je nápadná zvláště u prvních proroků (podle terminologie hebrejského kánonu), potom během éry králů její projevy ustupují do pozadí a zase vystupují v nové síle během exilu a poexilní obnovy, zvláště v Ezechielovi.

Novost NZ je především v tom, že Ježíš je konečný a trvalý nositel Ducha (Jan 1,33) a následně potom jeho předavatel (Sk 2,33); Ježíš bude ponořovat do Ducha (Mt 3,11) a spolu s Duchem bude předávat i sám sebe (Gal 4,6; Řím 8,14-17) a svoje poslání (Jan 20,21n). Novozákonní charakteristickou známkou pojetí Ducha je tedy jeho trvalá přítomnost, jak v Ježíši, tak v jeho učednících (Jan 14,17n; 1 Kor 6,9; Řím 8,9). Ti, kteří přilnou k Pánu, jsou s ním jeden Duch (1 Kor 6,17).

Tato novozákonní novost se projevuje jasně o Letnicích, kdy Duch sestupuje na apoštoly a připravuje je na misii do celého světa a pro všechny národy (Sk 2,4). Tentýž Duch sestupuje rovněž na lidi jakéhokoli původu a založení (Sk 4,31; 10,47). Tak se naplňuje Joelovo proroctví o mimořádném vylití Ducha, jímž mnozí budou proměněni v proroky, duchovní lidi, charizmatiky (Sk 2,18; 6,3; 11,24; 7,55; srov. Lk 4,1). Joel (3,1), který stejně jako Ezechiel tolik zdůrazňuje dar Ducha (Ez 36,28n; 39,29; srov.Iz 44,3), slibuje jeho příchod nejen prorokům, ale celému Izraeli, a nejen ve smyslu morálním, nýbrž ve smyslu vskutku charizmatickém. Joelovo proroctví tvoří jakýsi most mezi Starým a Novým zákonem, třebaže vylití Ducha je zaslíbeno jenom Izraeli; zůstává však otevřeno pro budoucí zevšeobecnění a odpovídá tak Mojžíšově touze, aby Hospodin dal svého prorockého Ducha všem (Nm 11,29), protože Hospodinův Duch vždycky působí prorockou činnost. NZ pojednává o tomto daru Ducha otevřeném pro všechny národy (Sk 2,17; 10,45; 11,15), jehož se člověku dostává skrze obrácení ve víře v Ježíše Krista (Gal 3,5).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jon 3,1-5.10 ; Žalm 25 ; 1 Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

Boží království není žádný politický systém. Je to označení všeho, kde vládne Bůh – času, prostoru, událostí a především lidských srdcí. Blízkost jeho království platí stále. Stačí se jen obrátit za ním. I dnes říká Pán: „Pojď za mnou!“ To není jen pokyn mladým, kteří hledají, co se životem. To je výzva každému člověku, tedy dnes i nám.

Zdroj: Nedělní liturgie

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2021) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2021) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2021) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2021) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2021) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2021) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2021) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno…

Nechte se očkovat, vybízí papež František

Nechte se očkovat, vybízí papež František
(12. 1. 2021) Lhostejnost je ničivá...

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2021) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…