Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jaroslav Brož

06. Účast na Ježíši jako duchovním člověku

z knihy Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Účast na Ježíši jako duchovním člověku činí z křesťana charizmatickou osobu, nositele Ježíšova Ducha. Tato účast na Ježíši, jež je podstatou křtu v Duchu (Sk 11,16-19; 1 Kor 12,13n), se plně uskutečňuje v křesťanském křtu, přijatém v Ježíšově jménu (Sk 2,38; 8,16; 10,48; Gal 3,27; Řím 6,3). Veškerý následný rozkvět Ježíšova života v člověku, zasvěcení Jemu a naplňování Jeho poslání má kořeny v této první základní účasti na Ježíši, jež se uskutečňuje ve křtu, neboť odtud člověk zůstává ponořen do Ježíšova Ducha (Sk 1,5; 11 16; Mk 1,8 par.; Jan 1,33; srov. Sk 19,1-5).

Podle biblických pramenů se Duch předává ve křtu (Sk 2,38; 9,17n; 10,44-48, atd.) a rovněž vzkládáním rukou (Sk 8,14-17). Duch, který je nezávislý a svobodný, není nutně omezen na obřad (Sk 2,1-4; 10,44), ale váže se na to, co je podstatné pro platnost obřadu a co tvoří základní podmínky pro otevření se osoby Bohu. Předávání Ducha závisí na radikálním přilnutí k Ježíši, tj. víře (Sk 2,38; 8,12), jak to příkladně ukazuje příběh o obrácení sv. Pavla (Sk 9,1-9, srov. v. 17). Víra očišťuje (Sk 15,8n, atd.) a skrze ni Duch koná obřízku srdce, tj. ne vnější zákonnou očistu, která spočívá v liteře a normách (Řím 2,29), nýbrž živoucí obnovu ducha (Řím 7,6; 2 Kor 3,6). Silou této víry v Ježíše se Duch dává všem, kteří věří (Sk 2,38n; 8,16nn; 9,17; 10,44; 11,16n; 15,8n; 19,2.6; Gal 3,2.14; 5,5; Ef 1,13), a tak je to Duch, zdroj lásky (Kol 1,8), který vlévá Boží lásku do lidských srdcí (Řím 5,5) a skrze ni je přivádí ke všem křesťanským ctnostem (1 Sol 4,7) a posvěcuje je a zasvěcuje Bohu (2 Sol 2,13).

Také Janovo evangelium, jež svým symbolismem poukazuje v celém Ježíšově životě již na jeho svátostnou přítomnost a označuje tak Ježíše jako originální svátost, se neomezuje na vnější ustanovení svátostí, ale nechává nás vychutnat jejich hluboký smysl. Křestní katecheze v rozhovoru Ježíše s Nikodémem podtrhuje význam víry jako hodnoty stojící za křestním ritem a její důležitost pro přijetí Ducha. Nové narození, které předpokládá úplnou obnovu a které má svůj původ v Bohu, je tedy narozením shora (Jan 3,3[7]). Děje se narozením z vody a Ducha (Jan 3,5), tj. člověk se úplně očišťuje skrze Ježíšovo slovo, které evangelista symbolizuje vodou (Jan 7,37nn; 4,10; 15,3), a zároveň prožívá nový duchovní život, silnou vnitřní obnovu, způsobenou Duchem, který interiorizuje Ježíšovo slovo (Ez 37,5; 36,24nn; Jan 1°6,14; 4,14). To je pravý smysl křtu, jímž se zpečeťuje odevzdání se Ježíši ve víře (Sk 2,38; 18,8; srov. Ef 4,5). Těm, kteří se mu ve víře odevzdají, dává Ježíš věčný život, život Boží (Jan 3,16). Tak se rodí nové duchovní stvoření (Jan 3,6), které má účast na vlastnostech samého Ducha a které se jím nechá vést. Na této cestě se už člověk neopírá o jistoty, které mu poskytují zřejmé a viditelné zákonitosti těla a hmoty, ale nechá se vést Ježíšovým Duchem, který vychází z Boha a proniká jeho hlubiny, takže člověk nemůže znát plně jeho původ, ani dostatečně pochopit, kam jej tento Duch vede (Jan 3,8). Člověk, narozený z Boha, shora, který se narodil z Pravdy, je v Pravdě – Ježíši zakořeněn a je jí veden (Jan 1,13; 3,3.7.13.27.31; 6,31nn.38.41n.50n.58; 7,17; 8,42.47; 12,28; 18,42.37).

Víra a odevzdání se Pravdě působí, že člověk se nechá vést jenom Ježíšem, a tak má účast na Ježíšových vlastnostech, na jeho Duchu (1 Kor 6,17), a mění se v pravého charizmatika. K tomuto přijetí Ježíšova Ducha člověk definitivně dochází komtemplací, v níž víra a odevzdání se Pánu má svůj původ. Z nazírání na Ježíše se rodí poznání Ježíše a následně z něho pramení odevzdání se Ježíši. A právě v nazírání Ježíše, zvláště v plnosti jeho velikonočního tajemství, člověk přijímá jeho Ducha (Jan 19,30.33.37; 20,20nn), osvojuje si jeho smýšlení (1 Kor 2,2). Proto jej svět nemůže přijmout, protože jej nezná, neboť nezná Ježíše; Ducha totiž lze dokonale poznat jenom skrze Ježíšovu činnost, jež je vedena Duchem svatým. Pouze učedníci, kteří s vírou nazírají Ježíše, mohou rozpoznat skrze Ježíšovo tělo jeho slávu (Jan 1,14) a přijmout prostřednictvím této kontemplace jeho Ducha (Jan 14,17), a tím se stanou Ježíšovými svědky (Jan 15,27). Proto mohou Skutky definovat Barnabáše jako výborného muže, plného Ducha svatého a víry (Sk 11,24). Skutky apoštolů spojují apoštoly od začátku s Duchem a poznamenávají, že Ježíš, který je vyvolil v modlitbě (Lk 6,12n), je poučuje o celém rozsahu svého života skrze Ducha svatého (Sk 1,2).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Pondělí 17. 5.

Sk 19,1-8; Jan 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš předpovídá svoji budoucí opuštěnost. Nechci jej v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky. Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.