Sekce: Knihovna

Knihovna

Bruno Forte

Barvy lásky

Manželství a krása Boží.


Přečíst celé

Josef Ondok

Kurt Schubert

Martina Vintrová

Siegfried Hübner

Aleš Opatrný

Cesta k víře

Snad každý z nás má ve svém okolí někoho příbuzného nebo známého člověka, na kterém mu záleží, kterého by rád přivedl k víře. Je to přání úctyhodné a dobré, ale jak víme, není vždy splnitelné. Mnozí tedy hledají nějaký šikovný způsob, nějakou kouzelnou formulku nebo zaručeně úspěšný postup, jak toho dosáhnout, aby ten nebo ta, na kterém mi záleží, konečně uvěřil.
Přečíst celé

Pascal Thomas

Cesta víry I. díl - Příprava na křest a první svaté přijímání

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování..

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování.
Přečíst celé

Cesta víry II. díl

Publikace Příprava na biřmování
Přečíst celé

Jan Mráz

Norbert Baumert

Norbert Baumert

Dary ducha Ježíšova II

Biblické rozjímání o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla s Duchem svatým.

Následující oddíly jsou biblickým rozjímáním o křesťanské zkušenosti apoštola Pavla s Duchem svatým.
Přečíst celé

Norbert Baumert

Jan Pavel II.

Josef Hřebík

Duch svatý a ekumenismus

Týden modliteb za jednotu křesťanů pro rok 1998 .


Přečíst celé

Aleš Opatrný

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu

Nauka o Duchu svatém prolíná celé koncilové učení.

Nauka o Duchu svatém prolíná celé koncilové učení
Přečíst celé

Marie-Angel Carré

I darebák má duši

Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem.


Přečíst celé

Michal Pulec

Josef Hřebík

Benedikt XVI.

Aleš Opatrný

Michael Slavík

Křest Duchem svatým

Vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem?.

Mnozí katolíci jsou nervózní z termínu „křest v Duchu svatém“, aby nedocházelo k matení a záměně se křtem vodou, tedy svátostným křtem. Mohlo by to vypadat, že vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem.
Přečíst celé

Wilhelm Zauner

papež František

Laudato si´

Encyklika o péči o společný domov.

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologické konverzi a předkládá ve svém textu tzv. integrální ekologii, která se nezabývá pouze environmentálními problémy, ale řeší také hluboce lidské a sociální otázky. Celá encyklika, která je významným příspěvkem k dosavadní sociální nauce církve, je prodchnuta nadějí: „Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova“.
Přečíst celé

Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček)

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ papeže Františka.

Vzhledem ke globálnímu zhoršování stavu životního prostředí se papež František obrací ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“.
Přečíst celé

Libor Holý

Vojtěch Kohut

Jan Pavel II.

Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve.

O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve. Průřez encyklikou.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Aleš Opatrný

Malý kurz duchovní péče o nemocné

Nejen teorie, nejen praxe....

Malý pokračovací kurz základů péče o nemocné...
Přečíst celé

Michael Slavík

Manželství - od snů k realitě

Nejen ten, kdo řeší otázky platnosti ztroskotaných manželství, ale každý, kdo se chce hlouběji zamyslet nad problémy manželství v katolické církvi, zde najde řadu informací a podnětů k úvahám. Jde o náročnou četbu, která není vzdálena praktickým otázkám života.
Přečíst celé

Vojtěch Kohut

Maria v Novém zákoně (Vojtěch Kohut)

Devět zamyšlení nad novozákonními výpověďmi o Panně Marii
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské

Úvahy a podněty k zamyšlení .

Série podnětů k zamyšlení pro upevnění a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě. Text je rozdělen do tří částí: 1/Milosrdný Bůh a nemilosrdní my sami 2/ Skutky milosrdenství dnes 3/ Bůh vychovává k milosrdenství
Přečíst celé

Milý Jidáši

Dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu.

Co viděli a jak se cítili svědci posledních Ježíšových dnů? A jak jeho příběh prožíváme my? Ať už jdeme vědomě za Ježíšem nebo jen tak procházíme okolo, dveře velikonočního příběhu jsou otevřené…. Autor dopisů je plný radostného úžasu nad tím, jak živé a aktuální jsou texty Nového zákona a jak dobrodružný může být dialog s konkrétními lidmi přes propast dvou tisíciletí. 
Přečíst celé

Jesús Castellan Cervera

Modlitba a velikonoční Tajemství

Právě modlitba oživovala Ježíšovo mesiášské poslání a jeho velikonoční exodus.

„Božský Učitel ukázal, že právě modlitba je tím, co oživovalo jeho mesiášské poslání a jeho velikonoční exodus.“
Přečíst celé

Marek Orko Vácha

Modlitba argentinských nocí

Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě. .

Nebudu nikdy dobrým teologem, pokud budu jen studovat názory jiných, psát vybroušené rešerše a nikdy nepocítím žízeň živé bytosti po Bohu. Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě. Takto se ale s Bohem nikdy nesetkám; jako nezainteresovaný turista, který si během své životní vycházky po Zemi sem tam zmáčkne spoušť a vytvoří fotografii. Jsem vášnivá bytost, toužící a hladovějící po Bohu, toužící nalézt smysl věcí, jsem uvnitř světa, nikoli mimo něj.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Modlitba při katechezi

Nemá-li dítě z rodiny ani prvé základy víry (vztahu!), ani základní zkušenost s vírou dospělých, ani zkušenost s jejich modlitbou, je v tomto stavu neschopné modlitby - je schopno se jen modlitbu naučit jako říkanku a na daný povel ji odříkat..

Nemá-li dítě z rodiny ani prvé základy víry (vztahu!), ani základní zkušenost s vírou dospělých, ani zkušenost s jejich modlitbou, je v tomto stavu neschopné modlitby - je schopno se jen modlitbu naučit jako říkanku a na daný povel ji odříkat.
Přečíst celé

Jiří Skoblík

papež František

O modlitbě Otčenáš

Katecheze papeže Františka na Generálních audiencích.


Přečíst celé

Romano Guardini

Pán Ježíš

Různé aspekty Ježíšova života..

Různé aspekty Ježíšova života.
Přečíst celé

papež František , Saviero Gaeta

Papež František

Život a výzvy.

Kdo je papež František? – Syn italských přistěhovalců do Argentiny, k jehož rysům vždy patřila pokora a starost o ty nejchudší. V knize se dočteme o jeho rodině, jak to bylo s jeho studiem chemie, proč se musel naučit vařit i mnohé další zajímavosti. Zkušený italský novinář představuje nejen životní cestu papeže Františka, ale i výzvy, které před něj staví jeho nový úřad. Nevyhýbá se ani citlivým tématům katolické církve dneška.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Pastorační péče o nemocné

Malá příručka pastorační péče o nemocné / P. ing. Aleš Opatrný / Tyto stránky jsou tedy určeny všem, kdo pomáhají nemocným křesťanům na jejich cestě nemocí a na jejich cestě k Bohu. Jsou psány spíš pro laiky, tedy neobsahují to, co se specifickým způsobem.

O nemocného, a zvlášť o člověka těžce nemocného, má pečovat a pomáhat mu na jeho cestě každý, kdo je mu nablízku a kdo je toho schopen. Tyto stránky jsou tedy určeny všem, kdo pomáhají nemocným křesťanům na jejich cestě nemocí a na jejich cestě k Bohu. Jsou psány spíš pro laiky, tedy neobsahují to, co se specifickým způsobem týká kněze a jeho služby.
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Joachim Wanke

Václav Frei

Karel Skalický

Michael Slavík

Jaroslav Brož

Jiří Skoblík

Aleš Opatrný

Příprava ke svátosti smíření

Základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání a ´zpovědní zrcadla´ pro dospělé..

Předkládaný text nabízí několik myšlenek pro orientaci, ze kterých si každý může vybrat to, co pro svou situaci právě potřebuje. Dále základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání, jak je uvádí liturgická kniha „Obřady pokání“. A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí - „zpovědní zrcadla“ pro dospělé.
Přečíst celé

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování. Pomůcka pro ty, kdo vedou přípravu s několika schématy příprav.
Přečíst celé

Příprava na biřmování, nebo k novému zasvěcení / Cesta víry II. díl

Pomůcka k přípravě dospělých na křest a na biřmování. Tuto pomůcku upravilo Pastorační středisko Praha z původního textu Pascala Thomase, přeloženého Markétou Klímovou. (I.díl publikace Cesta víry - Příprava na křest a první svaté přijímání NALEZNETE v hesle Křest)
Přečíst celé

Aleš Opatrný

Příprava na manželství

Soubor přednášek. Pohled na základní prvky manželství z pozice katolické církve. Publikaci vydalo Pastorační středisko. TEXT PUBLIKACE Příprava na manželství  NALEZNETE ZDE - na www.vira.cz
Přečíst celé

Příprava rodičů na křest dítěte

Rozhovor s rodiči o křtu či příprava na něj je mnohdy pro rodiče dítěte prvá, nebo až po dlouhé době opakovaná příležitost k setkání s knězem, církví, s oblastí náboženského života..


Přečíst celé

Isidor Baumgartner

Rozlišuj duchy

Jsme-li zasaženi Božím voláním a naplněni jeho Duchem, dá se v nás všechno do pohybu. Pavel to vyjadřuje velmi pádně: "Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu." (Fp 3,7). Tím se mění mnoho způsobů chování, které nám dosud byly samozřejmé, a my přechodně upadneme do velké nejistoty. To staré už neplatí, ale ani jsme se ještě nenaučili s novým životem zacházet, protože zatím neznáme jeho zvláštnosti. Především ten, kdo na začátku nové cesty dostal darem velkou radost a určitou lehkost ve styku s Pánem, je překvapen, když to zdánlivě zase pomine nebo když v něm vzniknou…
Přečíst celé

Petr Hruška

Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

Praktický průvodce IV. částí Katechismu katolické církve s doprovodnou četbou spisu br. Guiga: Scala paradisi (Stupně k ráji). Určeno pro farní kurzy modlitby..

Praktický průvodce IV. částí Katechismu katolické církve s doprovodnou četbou spisu br. Guiga: Scala paradisi (Stupně k ráji). Určeno pro farní kurzy modlitby.
Přečíst celé

Jakob Kremer

Aleš Opatrný

Sekty jako pastorační problém i úkol

Soubor zkušeností a pastoračních námětů či zásad pro pracovníky v pastoraci.

Soubor zkušeností a pastoračních námětů či zásad pro pracovníky v pastoraci a pro všechny, kteří se v rámci pastorační péče nebo pedagogické práce dostávají do styku s lidmi nějakým způsobem sektami ovlivněnými.
Přečíst celé

Hans Rotter

Dieter Funke

Skupinová práce s Katechismem katolické církve

Pomůcka, která má vést k dobrému využití základních opěrných bodů celého textu.

Aby práce s katechismem nebyla snad monotónním předčítáním či nekonečnou debatou nad jedním problémem, předkládá se zde pomůcka, která má vést jednak k dobrému využití základních opěrných bodů celého textu, jednak k tomu, aby účastníci skupiny byli při seznamování se s látkou aktivní.
Přečíst celé

Starý zákon pohledem cestovatele

Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty.

Starý zákon je mimo jiné jeden z nejstarších cestopisů lidské historie, který nejenže popisuje dobrodružství tehdejších cestovatelů, ale také, a to zejména, odhaluje hlubší význam cestování, odkrývá samu esenci putování.
Přečíst celé

Svátost pokání a smíření

V lednu 1999 uspořádala v premonstrátském klášteře v Želivi komise České biskupské konference pro přípravu Velkého jubilea roku 2000 kurz pro kněze na téma „Návrat k Otci“, který se realizuje zejména ve svátosti smíření. Této svátosti byla pak věnována největší část přednášek a prakticky všechna setkání v pracovních skupinách. Na tomto místě podáváme texty všech přednesených referátů, případně podkladů a k nim a výběr podnětů, které byly předneseny ve skupinách.
Přečíst celé

Jan Heller

Symbolika čísel v Bibli

Jakou roli hrála čísla v myšlení a životě starověkých lidí, na jejichž odkaz v mnoha ohledech navazujeme?.


Přečíst celé

Ludvík Armbruster , Aleš Palán

Tokijské květy

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem.


Přečíst celé

Aleš Opatrný

Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně (AO)

Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. .

Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.
Přečíst celé

Norbert Baumert

Uzdravení a pověření uzdravovat podle Nového zákona (Norbert Baumert)

Pověření církve uzdravovat?.

"Všechny je uzdravil..." (Mt 12,15). Toto biblické poselství je pro dnešní církev výzvou. Myšlení poznamenanému přírodními vědami je totiž často zatěžko přijmout skutečnou událost uzdravení, jež bible dosvědčuje. Zprávy o uzdravení jsou dnes z teologických a exegetických důvodů rozebírány pouze z hlediska jejich teologické výpovědi a jsou při tom mnohdy hodnoceny jako pouhé „obrazné výpovědi“.
Přečíst celé

Tomáš Petráček

Velká válka 1914 -1918 a západní civilizace

První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová válka.

První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová válka, která byla spíše již jen dovršením války první. První světová válka představuje pro pochopení dějin západní civilizace a pro porozumění současné situaci Evropy klíčový problém a událost. Proto má cenu se zamýšlet nad příčinami, průběhem a důsledky první světové války.
Přečíst celé

Raniero Cantalamessa

Víra, která přemáhá svět

Přednáška pronesená v Londýně 27. června 2005.

Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako přednášející do Londýna na Mezinárodní konferenci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili vedoucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním světě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas.
Přečíst celé

Giacomo Canobbio

Jacques Le Goff

Zrození očistce

Víra v očistec předpokládá víru v nesmrtelnost a vzkříšení.

Víra v očistec předpokládá víru v nesmrtelnost a vzkříšení
Přečíst celé

Karel Satoria , Marek Orko Vácha

Sekce: Knihovna

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí Svatého týdne

Iz 42,1-7; Jan 12,1-11

Komentář k Jan 12,1-11: Láska nehledí na peníze. Projevení citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si vážit spontánních projevů, vycházejících z lásky k Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz