Za pár dní začne Světový den mládeže v Kolíně
Vrcholem letošních letních prázdnin se pro celou církev beze sporu stává XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem. Od 10. do 21. srpna se německé diecéze, na prvním místě kolínská, otevřou mladým lidem z celého světa.
Když v roce 2002 v Torontu Jan Pavel II. při závěrečné mši svaté oznámil, že pro další setkání vybral toto německé město, bylo ihned jasné, že jde o zcela mimořádnou příležitost pro české mladé. Jedná se o místo vzdálené pouhých 750 km od Prahy, kolínský biskup kardinál Meisner je velkým přítelem naší církve a o sblížení Čechů a Němců usilují všichni lidé dobré vůle.

Tři roky, které následovaly, byly dobou intenzivní přípravy. Sekce pro mládež České biskupské konference, které příprava a moderace průběhu setkání náleží, postupně zapojila na 300 mladých dobrovolníků, kteří jsou rozděleni do 20 pracovních skupin. Od podzimu 2004 intenzivně připravují český program, který se bude v Kolíně odehrávat vždy dopoledne. Samozřejmě se také starají o nejrůznější organizační záležitosti.

Avšak nešlo jen o manažerskou přípravu, ale na prvním místě o přípravu duchovní. Tu zahájilo v srpnu 2004 poselství Jana Pavla II. mládeži. Mladí lidé i kněží měli po celý rok k dispozici metodický materiál, který usnadňoval konkrétní uchopení papežových slov. Měli možnost více přemýšlet o významu eucharistie, o důležitosti duchovního doprovázení a rozlišování, o nebezpečí novodobé modloslužby a také o příkladu svatých.

Do přípravy se zapojila i nejrůznější hnutí, řeholní společenství a občanská sdružení. Tak např. Orel uspořádal pouť na kolech a několik řeholních společenství se zavázalo k modlitbě za duchovní úspěch světového dne.

Papež Jan Pavel II. zdůrazňoval, že touží, aby každý mladý cítil, že je na světové setkání mládeže pozván. Proto se biskupové, kněží i mladí animátoři snažili během roku oslovovat mladé lidi především osobně a zvát je na srpnovou pouť. Většina biskupů využila jara a mladým adresovala pastýřské listy. Je vidět, že česká církev dobře chápe, jak velký význam chystané setkání má pro duchovní povzbuzení víry.

Pozadu nezůstali ani samotní mladí lidé. Vybrali mezi sebou na 2 000 EUR, které pomohly mladým z Ukrajiny a Bulharska k účasti na kolínském setkání. Kromě toho ještě každý daruje 10 EUR na fond solidarity, díky kterému přispívá Papežská rady pro laiky chudým zemím na dopravu.

Do přípravy zasáhla smrt papeže mladých. Jeho pohřeb se stal bezmála největším setkáním mládeže, jakého se zesnulý papež zúčastnil, a přitom ho nikdo neorganizoval. Mnozí byli překvapeni i početnou účastí mladých lidí z České republiky.

Když byl pak zvolen Benedikt XVI., s jistým rozechvěním se očekávalo, zda půjde ve šlépějích svého předchůdce a položí důraz na mladé lidi. Mons. Renato Boccardo, organizátor papežských zahraničních cest, dosvědčuje, že již půl hodiny po svém zvolení mu nový papež řekl: „Musíme myslet na Kolín". Nebylo to jen v soukromí, ale i ve svých prvních slovech Svatý otec oslovil mládež. Nejen, že je ujistil svou přítomností v Kolíně, ale zdůraznil, že s mladými lidmi a s jejich důležitým příspěvkem pro život církve rozhodně počítá.

Mladí lidé mají o světové dny mládeže velký zájem. Tomu nasvědčuje i počet poutníků. Z České republiky se jedná celkem o 3 500 mladých lidí, které doprovází 12 biskupů a stovka kněží. Tak velká účast biskupů je ve světě obdivována a svědčí o touze našich pastýřů být mladým nablízku, naslouchat jim a podporovat je.

Většina poutníků využije možnosti zúčastnit se předprogramu v německých diecézích. Od 11. srpna budou mladí hosty německých rodin. V tomto bodu programu je možné vidět velkou šanci ke sblížení a navázání nových přátelství. 15. srpna se pak všichni sejdou v Kolíně nad Rýnem v kostele zasvěceném Sv. Anežce v centru města. Ten se stane na týden českým národním centrem. Přijetí od místního kaplana Dominika a jeho farníků bylo od první chvíle velice srdečné a otevřené ke všem našim požadavkům. Již během čtyř přípravných setkání se vytvořily mezi organizátory přátelské vazby. Věříme, že nezklameme očekávání, která do nás místní farnost vkládá. Setkáním v jazykových skupinách patří dopoledne, odpoledne a večer si každý vybere ze stovek mezinárodních nabízených programů. Mezi jinými vystoupí i hradecká kapela VeKa. Vrcholným okamžikem celé pouti se stane sobota 20. srpna a neděle 21. srpna, kdy se nedaleko od Kolína na Marienfeldu sejdou mladí s papežem.

Věřme, že mladí lidé během své pouti zakusí, že církev je jejich, že je krásná a nabízí jim doprovázení; zároveň že v ní ale mají i svou zodpovědnost. Bude krásné, když zakusí pravdivost slov, se kterými se na ně obrátili delegáti sněmu katolické církve v ČR ve svém závěrečném poselství. Stojí v něm: „S důvěrou a očekáváním se obracíme i k vám, mladí lidé, kteří se snažíte najít křesťanskou orientaci v životě a stavět své jistoty na Kristu, v němž nacházíte věrného přítele. Na vás záleží budoucnost národa a církve, ale o budoucnosti rozhodujete svými postoji už dnes. Děkujeme těm z vás, kteří jsou apoštoly svých vrstevníků a dovedou ukázat svým přátelům na Krista. Těm z vás, které Pán volá k vysokému ideálu zasvěcení se Kristu, vyprošujeme velkorysost a odvahu k dobrodružství s Bohem.“

Na závěr si neodpustím ještě jednu konkrétní informaci. Letos se poprvé všichni zájemci budou moci připojit k vrcholu setkání. Česká televize na svém druhém programu totiž v sobotu 20. srpna od 20.30 nabídne přímý přenos závěrečné vigilie. Komu se bude přenos líbit, jistě využije možnosti a napíše vedení české televize krátké poděkování.