Být svědky Kristovy lásky ve světě
poznamenaném výkonností a vzhledem

„Bída tohoto světa je důvodem našeho apoštolátu, nikoli jeho překážkou“ řekl papež František při setkání s řeholní rodinou Malého díla Boží prozřetelnosti, která se věnuje rozsáhlému dobročinnému dílu.

Papež poděkoval Bohu za apoštolské charisma zakladatele dona Oriona a za velikou rostlinu, která se zrodila z jeho setby. „Zatímco děkujete a slavíte, pociťujte sílu tohoto charismatu jako živou, pociťujte i závazek, který vyžaduje, abychom byli následovníky a členy rodiny velkého svědka Kristovy lásky v dnešním světě, poznamenaném individualismem a konzumismem, výkonností a vzhledem“, vyzval papež.

Otec Orione na začátku 20. století napsal: „Žijeme ve století, které je plné mrazu a smrti v životě ducha; je celé uzavřené do sebe, nevidí nic než rozkoše, marnosti a vášně a život na této zemi, a nic víc“. A ptal se sám sebe: „Kdo oživí toto mrtvé pokolení k životu Božímu, ne-li dech lásky Ježíše Krista? Musíme tedy prosit Boha nikoli o jiskru lásky, ale o výheň lásky, která by nás zapálila a obnovila chladný svět s pomocí a milostí, kterou nám dá Pán".

To vyžaduje odvahu, komentoval František a dodal: „Prosím tedy, ať tento oheň nezůstává jen ve vašich společenstvích, ani jen ve vašich dílech, ale ať se, řečeno slovy vašeho zakladatele, vrhnete do ohně nových časů pro dobro lidí“.

Jádrem křesťanské identity
je vztah s Bohem

Jádrem křesťanské a řeholní identity je vztah s Bohem, pokračoval papež František, protože oheň se sytí životem modlitby, rozjímáním o Slově a milostí svátostí. Don Orione byl mužem činu i rozjímání. Proto nabádal: „Vrhněme se k nohám svatostánku“ a také „Vrhněme se k nohám kříže“, protože „milovat Boha a milovat bratry a sestry jsou dva plameny jednoho svatého ohně“.

Být dnes učedníky a misionáři neznamená především něco dělat, vykonávat nějakou činnost, ale je to apoštolská identita, která se neustále živí v bratrském životě řeholní rodiny. Je důležité pečovat o kvalitu komunitního života, vztahů, společné modlitby: to už je apoštolát, protože je to svědectví. Pokud je mezi námi chlad, nebo ještě hůře, odsuzování a pomluvy, jaký apoštolát chceme konat? Prosím tedy, žádné tlachání. Pomluvy jsou červotoč, který zabíjí život společenství.

Objevilt nové formy poslání

Naše doba po nás žádá, abychom se otevřeli novým hranicím a objevili nové formy poslání. Bídu tohoto světa musíme vnímat jako důvod našeho apoštolátu, a nikoli jako jeho překážku.

Pohleďme na Marii, Pannu vynalézavou a starostlivou, která ve spěchu opustila domov a vydala se na pomoc své sestřenici Alžbětě. A tam, ve službě, se Marii dostalo potvrzení Božího plánu prozřetelnosti. Rád se k ní modlím jako k Panně spěchající, protože neztrácí čas, jde a koná.