Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Sekce: Knihovna

02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Bůh je jméno obecné, které má u Židů a křesťanů povahu jména vlastního. Jak byste charakterizovali stručně toho Boha, kterého jako křesťané známe?
2. Vypište si stručně charakteristiky, kterými je Bůh v článcích 207 až 221 nazýván!
3. Zkuste říci přesně, co může vypovědět o počátcích světa přírodovědecké bádání a co nauka víry?
4. Jak srovnáte Boží prozřetelnost s neštěstími, která lidi postihují? Neprotiví s toto také Boží všemohoucnosti?
5. Jaký je základní úkol andělů vzhledem k lidem?
6. Jaký je smysl židovského šabatu (soboty), jaký je smysl křesťanské neděle?
7. V čem bylo zřejmě jádro prvního hříchu člověka, o kterém píše Bible?
8. Jak se předává (přenáší) prvotní hřích a jak je odpouštěn?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Jak Bůh jedná s člověkem: Gn 18, 1-15
2. Srovnejte oba texty o stvoření člověka: Gn 1, 26-31 a Gn 2,7-24. V čem a jak se doplňují?
3. Najděte žalmy, kde je opěvováno Boží stvoření!
4. Následky Adamova hříchu: Řím 5,6-21Další texty:
1. Podívejte se na některé články v časopise Universum, které mluví o počátku světa a křesťanské víře!
2. Můžete uvést z krásné literatury nějakou charakteristiku víry, která se vám zdá být obzvlášť přiléhavá?
3. K ilustraci hříchu - texty, mluvící o jakékoliv totalitě (Solženicyn, vzpomínky našich vězňů z padesátých let, např. opat Tyl, Dr. Krčméry apod.)Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co nás opravňuje jako křesťany k tomu, abychom mluvili o Bohu jako o někom známém? Odkud máme o něm informace a proč je považujeme za věrohodné?

2. Pokuste se shrnout, co všechno přírodní vědy jsou schopny odůvodněně tvrdit o původu světa a co považují za možnou, ale zatím nedokázanou teorii (otázka a úkol jen pro badatele v přírodovědeckých oborech, čtenáře Weinbergových Prvních tří minut nebo Hawkingovy Historie času apod.)

3. Pokuste se udělat stručnou katechezi o Trojjediném Bohu pro dospělé!

4. Najděte místa v evangeliích, kde je zaslibován Duch svatý a na jejich základě formulujte, koho měli učedníci očekávat, jakou mohli mít představu o Duchu svatém!

5. Napište krátkou úvahu o Boží všemohoucnosti, prozřetelnosti a problému zla ve světě!

6. Je člověk bytost tělesná nebo duchová (duchovní)? Nebo je otázka špatně položena? Pokud ano, tak proč?

7. Co byste odpověděli na otázku "kde byl ráj?" a co na otázku "co byl ráj?" a co na otázku "kde je ráj ?" (ve smyslu Ježíšovy odpovědi lotrovi: "Dnes budeš se mnou v ráji!") srov. Lk 23,43

8. Jak byste popsali podstatu, jádro prvotního hříchu - v čem spočíval?

9. V čem vidíte působení prvotního hříchu v člověku? Z vlastní zkušenosti? Ze zkušenosti s druhými?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...