Neobjevíme žádné nové kontinenty, nebudeme-li mít odvahu ztratit z očí staré břehy. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

V apoštolské konstituci "Fidei depositum" Jana Pavla II. k vydání Katechismu katolické církve čteme:
"Žádám tedy pastýře církve a věřící, aby přijali Katechismus v duchu společenství a aby jej pilně používali při plnění svého poslání hlásat víru a povolávat k životu podle evangelia. Tento Katechismus je jim dán, aby sloužil za spolehlivé a hodnověrné vodítko při vyučování katolické nauce a zvláště při vypracovávání místních katechismů. Nabízí se také všem věřícím, kteří touží prohloubit své poznání nevyčerpatelného bohatství spásy (srov. Ef 3,8)... Katechismus katolické církve je konečně nabídnut každému člověku, který se nás ptá po důvodech naší naděje (srov. 1Petr 3,15) a chce poznat, co věří katolická církev."

A v předmluvě ke KKC stojí:
"Účelem tohoto katechismu je předložit uspořádaný a souhrnný výklad podstatných a základních složek katolického učení , jak o víře, tak o morálce, a to ve světle 2. vatikánského koncilu a celkové tradice církve.... Katechismus je určen k tomu, aby sloužil jako vodítko pro katechismy a kompendia, která se připravují v různých zemích". (11)

"Tento katechismus je určen zejména těm, kdo jsou za katechezi zodpovědní: na prvním místě biskupům jako učitelům víry a církevním pastýřům. Má jim být nástrojem k plnění úkolu učit Boží lid. Prostřednictvím biskupů je určen redaktorům katechismů, kněžím a katechetům. Bude však užitečnou četbou pro všechny ostatní věřící křesťany." (12)

Z uvedených textů vyplývá, že na jedné straně není katechismus určen v prvé řadě pro obecné užití všemi křesťany, že je to text výchozí pro další zpracování, na druhé straně nevylučuje četbu běžnými věřícími, naopak, považuje ji za užitečnou. Zdá se tedy, že katechismus nebude zřejmě nejlépe využit tak, že si v něm prostě bude křesťan číst a to od prvé stránky do poslední a už vůbec ne tím, že si z něho bude vybírat jen tu a tam něco. Jako vhodná metoda využití katechismu pro širší veřejnost se tedy nabízí práce s jeho textem ve skupině, a to buď pod vedením kněze, nebo absolventa studia teologie, případně jiného schopného laika.

Jak konat společnou práci s Katechismem?

Aby práce s katechismem nebyla snad monotónním předčítáním či nekonečnou debatou nad jedním problémem, předkládá se zde pomůcka, která má vést jednak k dobrému využití základních opěrných bodů celého textu, jednak k tomu, aby účastníci skupiny byli při seznamování se s látkou aktivní.

Je samozřejmě nutné přizpůsobit styl a rozsah práce úrovni a možnostem účastníků. Lze toho dosáhnout vhodným výběrem nabízených podnětů. V každém případě je ale třeba požadovat, aby účastníci skupiny měli svůj vlastní katechismus, aby byli ochotni se na setkání vždy připravit, aby zkrátka počítali s jedním (školním) rokem soustavné práce.

Dá se tedy říci, že předkládaná metodika práce s katechismem je určena dospělým aktivním členům farností, kteří jsou schopni alespoň jednodušší samostatné studijní práce.

Pro zcela jednoduché populární výklady tento katechismus určen není, podobně není určen přímo pro práci s mládeží. Tam i onde je třeba jak jiné metodiky práce, tak, mnohdy, jiného řazení témat - zejména u mládeže, která v prvé řadě vyžaduje odpovědi na své vlastní otázky

Kromě tohoto sešitku vydalo Pastorační středisko také soubor pěti magnetofonových kazet, na nichž jsou nahrány úvodní katecheze ke všem sedmnácti oddílům katechismu.Společná práce může vypadat takto:
1. Reflexe nad úryvkem, který byl minule zadán, výměna poznatků, sdělení, co pro koho bylo nové či významné. Shromáždění nejasných bodů, dotazů.
2. Přednesení zadaných úkolů z minulé schůzky (viz bod 4)
3. Poslech katecheze pro další úsek, společná prohlídka zadaného textu v katechismu, případně dohoda o tom čemu věnuje skupina největší pozornost.
4. Zadání nebo rozebrání si témat ze zamyšlení či kontrolních otázek - kterým se bude skupina věnovat, kdo co vypracuje?
5. Společná modlitba, domluvení si příští schůzky.Rozdělení látky katechismu na sedmnáct částí (setkání)

Rozdělení není provedeno mechanicky (tak, aby na každé setkání připadal stejný počet stránek). Je provedeno tak, aby každé setkání obsahovalo pokud možná jeden tématický blok. Je to ovšem návrh, který lze v praxi podle potřeb upravovat.

Text katechismu je citován podle čísel odstavců, takže platí pro libovolný překlad a libovolné vydání.

1. O víře (odst. 26-197)
2. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)
3. Ježíš (odst. 422-637)
4. Vzkříšení, nanebevstoupení, seslání Ducha sv. (odst. 638-747)
5. Církev (odst. 748-987)
6. Vzkříšení, život věčný. Amen. (odst. 988-1O65)
7. Úvod ke svátostem. Liturgie. Iniciační svátosti I.
(odst. 1O66-1321)
8. Iniciační svátosti II. (odst. 1322-1419)
9. Svátosti uzdravování (odst. 142O-1532
10. Svátosti ke službě společenství. Svátostiny. (odst. 1533-1690)
11. Morálka I.- základy (odst. 1691-1876)
12. Morálka II. (odst. 1877-2O51)
13. Desatero I. (odst. 2O52-2257)
14. Desatero II. (odst. 2258-2463)
15. Desatero III. shrnutí (odst. 2464-2557)
16. O modlitbě (odst. 2558-2758)
17. Modlitba Páně (odst. 2759-2865)Jak použít nabídku témat?

Aby byl brán zřetel na úroveň jednotlivých účastníků, nikdo nebyl přetěžován a naopak nikdo neměl dojem že je vše až příliš lehké, je možno použít následující "stavebnici požadavků":

1. stupeň - pozorná četba vlastního textu katechismu - nutná podmínka Společná práce nemůže osobní pozornou četbu nahradit.

2. stupeň - jako 1 a k tomu čtení doporučených biblických textů

3. stupeň - jako 2 a k tomu čtení dalších doporučených textů

4. ke každému z těchto stupňů lze přiřadit další úkol a to vypracování buď katecheze nebo populární, ale věcně přesné úvahy (nikoliv kázání!) na některé téma z probírané látky.

5. další možností je vypracování odpovědí na kontrolní otázky, které budou k textům připojeny.

Je tedy třeba z předložených námětů a úkolů vybírat to, co je pro danou skupinu nebo jednotlivce nejvhodnější. Úkoly je také možno rozdělit mezi jednotlivé účastníky tak, aby každý zpracoval některý z nich a při schůzce své zpracování přednesli.

Mají-li účastníci kurzu dostat nějaké osvědčení (např. tvoří-li kurz základ pro výuku těch, kdo pomáhají v katechezi), lze to udělat například na základě dobrých výsledků prací dle bodu 4 nebo 5.

Doporučuje se pojmout kurz práce s katechismem jako závazný. Pokud by totiž byla velká fluktuace účastníků, nebylo by asi možno ani dobře pracovat ve skupině, ani postupovat dál tak, aby se stále znovu neopakovaly některé základní otázky.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 9. 7.

Oz 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15

Komentář k Oz 11,1-4.8c-9: Povolání Syna z Egypta najde naplnění v Ježíšově příběhu. Dojemně popsaný nejen přístup otcovský, ale zdůrazněna je zde mateřská tvář našeho Boha.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2020) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2020) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz