Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Sekce: Knihovna

Pascal Thomas

Úvod

z knihy Cesta víry I. díl - Příprava na křest a první svaté přijímání

Předmluva k českému vydání

Pomůcka, kterou Vám předkládáme, chce zmírnit potíže mnoha kněží. Přicházejí za nimi dospělí, ptají se po víře a chtějí být pokřtěni. Přicházejí dospělí, kteří sice byli jako děti pokřtěni, ale jejich vztah k Bohu i znalosti víry jsou na úrovni nepokřtěných a hledajících. A přicházejí také pokřtění s určitou minimální praxí víry, kteří se chtějí připravit buď na biřmování, nebo na svátost manželství, ale potřebují být z velké části uvedeni do víry a do životní praxe křesťana (katechumenát).

Zkušenost ukazuje, že všem těmto lidem nestačí dát do ruky jen knihu (katechismus) a nestačí s nimi vést nějaký rozhovor, i když je třeba potěší. Je třeba mít osobní kontakt s tím, kdo do víry uvádí (nemusí to být jen kněz!) a je třeba mít osnovu rozhovoru i text pro katechumena.
Předkládaný materiál by měl oba tyto požadavky usnadňovat.

Ten, kdo se připravuje, obdrží vždy pouze jednu kartičku a po jejím pročtení se při příští schůzce vede o jejím obsahu rozhovor. A tak se postupuje celým svazkem. Je samozřejmě možné, a dokonce i nutné, přizpůsobit celý postup konkrétnímu člověku, jehož vedeme. V žádném případě však nelze užívat tento materiál tak, že ho prostě dáme připravovanému celý do ruky, aby studoval sám.

Nyní vám předkládáme pouhý překlad francouzského originálu, který není přizpůsoben našim životním podmínkám a v němž, oproti originálu, chybí fotografie. To proto, abyste pomůcku dostali do rukou co nejdříve, bez průtahů. Prosíme vás, abyste s námi spolupracovali a své připomínky a zkušenosti s tímto materiálem laskavě zaslali na naši adresu, aby tak mohla pozvolna vniknout naše, domácí verze.
P. ing. Aleš Opatrný

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ KARTIČEK

Kartičky jsou zpracovány podle následující metody:
Vycházet ze slov osoby, která je v situaci katechumena, nechat zaznít slova a svědectví křesťanů, podchytit i současné problémy, meditovat nad jedním nebo dvěma texty evangelia, zapojit paměť, uvést praktické otázky otevírající nové oblasti v budoucnosti.

* Dodržujte tuto metodu jak je to jen možné.

* Někdy existují varianty. Chtěli jsme to tak kvůli tématu a také tak trochu pro osvěžení!

* Každá kartička je určena pro jeden a půl hodinové setkání. Je ale lépe kartičku nedokončit, než probrat tři najednou.

Při setkání průvodce (průvodkyně) a katechumena mají mít oba příslušnou kartičku v rukou. Potřebujeme tedy nejméně dva exempláře (pro případ, že se k nim přidají ještě další osoby, potřebují samozřejmě exemplářů více).

* Kartička byla předána katechumenovi při minulém setkání, aby se na setkání připravil a dopředu si jej promyslel.

* Nedáváme katechumenovi všechny kartičky najednou: je to příliš mnoho a především kartičky nejsou koncipovány tak, aby se z nich čerpalo jaksi náhodně.

V předkládaném přehledu jsou tři série kartiček:

1. První začíná úvodní žádostí o zasvěcení do problému a končí slavnostním vstupem do církve (pro osoby již pokřtěné prvním vyznáním víry v církvi).

2. Druhá série začíná vstupem do církve a končí křtem a eucharistií nebo (pro osoby již pokřtěné) eucharistií označující cestu, kterou jsme již urazili, tedy převážnou část katechumenátu.

3. Třetí série: od křtu a eucharistie k biřmování, tedy přibližně jeden rok, jak pro osoby, které byly právě pokřtěny v dospělosti, tak i pro ty, kdo byli pokřtěni při narození a připravují se na biřmování (nebo na jeho ekvivalent, jestliže již byli biřmováni dříve).

* Každá série je samostatná.

* Ale 2. série předpokládá probrání 1. (to se rozumí samosebou)!

* Co se týče 3. série, může být použita bez úprav i pro osoby, které již pokřtěny jsou a chtějí být v dospělosti biřmovány. Proto je uvedena zvlášť.

Kartičky mají své pořadí. Nebyly očíslovány náhodně! Toto pořadí můžete samozřejmě změnit, k tomu ale musí být rozumný důvod. A je také potřeba si uvědomit, že metoda, jíž jsme užili, předpokládá vývoj a postupné zasvěcení do problému.

* Zachování pořadí kartiček se nám zdá důležité zejména pro 1. a 2. sérii.

* Pořadí ve 3. sérii (příprava na biřmování) je pružnější a může být podle potřeby měněno.

Účast osoby, kterou zasvěcujeme je následující:

Četba kartičky před schůzkou, písemné poznámky (na volný list papíru) - odpověď několika slovy na otázku nebo otázky ze začátku kartičky (Máš slovo), někdy četba a vyhledání některých textů v Novém zákoně nebo nedělním misálu (to až po určité době), jedna věta na zapamatování, úkoly z oddílu "Abychom se dostali dál", někdy kartička k samostatné práci (zvláště před velkými oddíly).

* Náš přehled také předpokládá, že katechumen bude mít k dispozici sešit nebo notýsek na psaní poznámek a své poznámky si čas od času pročte.

Kartičky nemusí být nutně probrány všechny. Některé můžeme vynechat. Výchozí situace katechumenů se může různit. Někteří mohou mít k víře ještě velmi daleko (pro ně budou cenné zejména kartičky č. 1 - 5 z 1. série) a naopak jiní již mohou být věřící a tak tedy po kartičkách č. 1 a 3 můžeme rovnou přejít ke kartičce č. 6.

Ve 2. sérii se v některých případech nemusí nutně probírat všechny kartičky, zvláště je-li málo času. Je také možné nechat probrat příslušnou kartičku katechumenovi samostatně.

Zároveň jsou v této 2. sérii i základní a důležitá témata.

Ve 3. sérii je výběr určen především naším zájmem, časem, který máme k dispozici atd. Některých bodů se ale držet musíme: návrat k tomu, co jsme prožili, objevení Ducha a jeho přítomnosti ve světě, znalost církve (její skupiny, historie, objevení Skutků a Pavla, některé silné zážitky), život v páru, vztah muže a ženy, modlitba, pocit, že je člověk sám sebou, utrpení, křesťanská odpovědnost (svědectví, spravedlnost).

Uvidíme, že některé kartičky by se pokud možno měly probírat ve skupině. Jsou rozděleny v pravidelných intervalech. Tato připomínka chce naznačit, že osobní vedení žáka, které si naše katechumenální metoda ve Francii zvolila, jde ruku v ruce se setkáními ve skupině a vytvářením sítě vztahů.

* Dimenze společenství se objevuje již v 1. sérii (kartičky č. 4, 11, 16). Rozvíjí se v 2. sérii (kartičky č. 21, 25, 30, 34)
o to více, že na konci tohoto období se vztahy znásobují výhledem na blížící se křest a eucharistii. Důraz na společenství se konečně plně rozvíjí ve 3. sérii (kartičky č. 42, 45, 47, 50, 54, 58, 60), ale bez toho, aniž bychom zanedbávali individuální přípravu.

Některé kartičky jsou určeny k samostatné práci katechumena. V 1. sérii kartička č. 17, ve 2. sérii č. 32 a ve 3. sérii č. 49, 53, 56.

Brzy uvidíme, že budeme-li s těmito kartičkami pracovat, nabízejí nám skutečnou cestu. V důsledku toho existuje jejich pořadí, řád v odhalování, co je lépe říci teď a co potom. Některá témata se rovněž několikrát opakují. Postupně je uváděno číslo karty v sérii 1. 2. 3.
Např.:
Učedníkův život 16 21
Modlitba 8 22 57
Bible 15 46
Křest 19, 33, 39,
Eucharistie 27, 36
Církev 14, 18 34 42
Utrpení 42 51

* Snaha zvnitřnit metodu a dát jí osobní ráz nás přivádí k tomu, abychom občas udělali "součet", jakési opakování:
* 1. série: kartička č. 17
* 2. série: kartičky č. 32 a 39

Kartičky nejsou všechno! Průvodci a také někteří katechumeni (včetně lidí, kteří málo čtou) budou mít užitek z četby knih Pascala Thomase "Věřit v Něho" (pro 1. a 2. sérii kartiček) a "Věřit prakticky" (pro 3. sérii). Tyto dvě knihy byly vydány Katechumenátem v Lyonu v nakladatelství Fayard Mame.

PŘEHLED TÉMAT

1. Jak jsi na tom ty, který začínáš?
2. Věřit je možné
3. Bůh, to je přítomnost
4. Bůh má rád každého
5. Bůh je stvořitel
6. Jít vstříc Bohu - Abraham
7. S Bohem přes překážky - Mojžíš
8. Modlit se k Bohu
9. Ježíš, Boží svědek
10. Ježíšův život
11. Skrze Ježíše odhalujeme, jak nás Bůh zná
12. Ježíš nesouhlasí se vším
13. Pro Ježíše existuje vždy naděje
14. Ježíš nám říká: "Všichni můžeme být bratři a sestry."
15. Číst bibli
16. Ježíš nás vyzývá k následování
17. Jak jsi daleko?
18. Vstup do církve a první vyznání víry v kostele
19. Ježíšův křest
20. Ježíš se zajímá o život lidí
21. Ježíš vyzývá k obrácení
22. Ježíš nás učí modlit se
23. Ježíš nám říká: "Odpuštění osvobozuje."
24. Ježíš (někdy) dělá zázraky
25. Ježíš je účasten na štěstí i utrpení
26. Ježíšovo nedorozumění s okolím
27. Ježíšova poslední večeře
28. Ježíšova smrt
29. Ježíš je vzkříšen
30. Ježíšovo vzkříšení dnes a my
31. Proč se říká, že Ježíš je Bůh
32. Kam chceš dále jít?
33. Pokřtěni v Kristu
34. Boží lid - církev
35. Je to tady! Rozhodující volání
36. Ježíš nás zve na hostinu
37. Ve spojení s křesťany: postní doba
38. Prakticky věřit
39. Znova mluvíme o křtu a eucharistii


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Pascal Thomas

Témata: Křest

Související texty k tématu:

Křest

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20. 6. 2024, Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

Sir 48,1-15 ;

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…